Bombetrusler luk­ke­de cen­tre og luft­hav­ne

BT - - NYHEDER -

TRUSSELBØLGE Bombetrusler greb ind i tu­sin­der af dan­ske­res ef­ter­års­fe­rie i går, da en ra­ek­ke sam­lings­ste­der for man­ge men­ne­sker blev tru­et og fi­re ste­der evaku­e­ret.

Dra­ma­et slut­te­de først på af­te­nen, da po­li­ti­et an­holdt en 31-årig mand fra Sla­gel­se, som i dag vil bli­ve frem­stil­let i et grund­lovs­for­hør med krav om fa­engs­ling for trus­ler­ne.

»Der er man­ge ting, han kan sig­tes for. Nu er han an­holdt, og så skal vi ha­ve gjort ef­ter­forsk­nin­gen fa­er­dig,« si­ger Hen­rik Karl­sen fra Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti til Ritzau.

Man kend­te i for­vej­en til den 31-åri­ge, men kan ik­ke si­ge no­get om man­dens mo­tiv:

»Han har nog­le psy­ki­ske pro­ble­mer,« si­ger Hen­rik Karl­sen.

Bom­be­trus­ler­ne blev sendt på mail, og det før­ste sted, der blev tru­et, var Roskil­de Luft­havn ved Tu­ne, hvor Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti straks ryk­ke­de ud og evaku­e­re­de luft­hav­nen. Kort ef­ter ram­te trus­ler Vestsja­el­lands­cen­tret i Sla­gel­se og RO’s Torv i Roskil­de, der måt­te tøm­mes for folk ef­ter bom­be­trus­len. Beg­ge ste­der hav­de ek­stra man­ge be­sø­gen­de på grund af ef­ter­års­fe­ri­en, og evaku­e­rin­gen gik ik­ke stil­le af. Til Roskil­de Avis forta­el­ler et vid­ne, at der var folk i cen­tret, der gik i pa­nik, og fle­re børn be­gynd­te at gra­e­de.

Se­ne­re på ef­ter­mid­da­gen ram­te en bom­be­trus­sel og­så Aar­hus Luft­havn ved Tir­strup, som ef­ter­føl­gen­de blev evaku­e­ret og måt­te hol­de luk­ket et par ti­mer. Tom­me trus­ler Der blev sam­ti­dig sendt mail med trus­ler til blandt an­det ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og ho­spi­ta­ler fle­re ste­der. I ho­ved­stads­om­rå­det modt­og bå­de CBS og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet trus­ler. Det sam­me gjaldt fle­re ste­der på Fyn, har Fyns Po­li­ti op­lyst. Bå­de på Fyn og i ho­ved­sta­den vur­de­re­de man, at de na­e­sten ens­ly­den­de mail var tom­me trus­ler, der ik­ke kra­e­ve­de no­gen evaku­e­ring.

Sid­ste år be­slut­te­de Hø­jeste­ret, at straf­fen for bombetrusler bør sa­et­tes op. Ud­gangs­punk­tet er tre må­ne­ders fa­engsel, hvis en trus­sel har skabt ut­ryg­hed hos et stør­re an­tal per­so­ner, hvis po­li­ti og an­dre myn­dig­he­der har va­e­ret i sving, og hvis der er sket en ’sam­funds­ma­es­sig for­styr­rel­se’. Straf­fe­lovens pa­ra­graf 266: Den, som på en må­de, der er eg­net til hos no­gen at frem­kal­de al­vor­lig frygt for eget el­ler an­dres liv, hel­bred el­ler vel­fa­erd, tru­er med at fo­re­ta­ge en straf­bar hand­ling, straf­fes med bø­de el­ler fa­engsel ind­til to år. Tid­li­ge­re sa­ger om bombetrusler vi­ser, at der skal en del til for at ud­lø­se en ube­tin­get fa­engsels­straf. I de­cem­ber 2012 blev en bom­be­trus­sel ind­te­le­fo­ne­ret til Han­dels­højsko­len i Aar­hus. Sko­len og en na­er­lig­gen­de bør­ne­ha­ve med 50 børn blev evaku­e­ret. En mand og en kvin­de blev i oktober 2013 idømt 30 da­ges be­tin­get fa­engsel i sagen mod at ud­fø­re hen­holds­vis 40 og 30 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste. I de­cem­ber 2013 rin­ge­de en ung mand 112 og sag­de, at en bom­be vil­le gå af på Sla­gel­se Gym­na­si­um, som ef­ter­føl­gen­de blev evaku­e­ret af po­li­ti­et. I april året ef­ter blev en 18-årig mand idømt 30 da­ges be­tin­get fa­engsel i sagen, mod at han ud­før­te 30 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste. Tom­me bombetrusler kan dog og­så en­de med ube­tin­get fa­engsel. Det gjor­de det, da en 55-årig mand i fe­bru­ar 2013 ind­te­le­fo­ne­re­de en trus­sel mod Bil­ka i Holste­bro. Det ud­lø­ste en dom på 30 da­ges fa­engsel. I 2015 be­slut­te­de Hø­jeste­ret i en kon­kret sag, at straf­fen for bombetrusler ge­ne­relt bør sa­et­tes op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.