Løk­ke af­la­eg­ger Syd­korea før­ste of­fi­ci­el­le be­søg i 25 år

BT - - NYHEDER -

STATSBESØG Syd­koreas pra­esi­dent Park Ge­un­hye by­der på frokost i Det Blå Hus, som er hen­des of­fi­ci­el­le bo­lig, når stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen be­sø­ger lan­det. Be­sø­get er det før­ste of­fi­ci­el­le be­søg fra en dansk stats­mi­ni­ster i 25 år og fin­der sted fra 23. til 25. oktober.

»Der er stor in­ter­es­se for den dan­ske sam­funds­mo­del i Syd­korea. Vi kan eks­por­te­re dan­ske løs­nin­ger, og sam­ti­dig kan vi ha­ve gavn af at tra­ek­ke vi­den til Dan­mark på om­rå­der, hvor kore­a­ner­ne er i front,« si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der skal mø­des med Syd­koreas pra­esi­dent samt pre­mi­er­mi­ni­ster Hwang Kyo-ahn.

Stats­mi­ni­ste­ren ledsa­ges af 15 virk­som­heds­le­de­re, le­der­ne af fem er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner, re­pra­e­sen­tan­ter fra dan­ske uni­ver­si­te­ter samt over­borg­me­ster for Kø­ben­havn Frank Jen­sen.

Stats­mi­ni­ste­ren skal be­sø­ge en danskin­spi­re­ret ef­ter­sko­le uden for Seoul og de­bat­te­re frem­ti­dens vel­fa­erd med kore­an­ske stu­de­ren­de på Yon­sei-uni­ver­si­te­tet.

Må­let er at styr­ke det stra­te­gi­ske part­ner­skab og un­der­skri­ve en ra­ek­ke po­li­ti­ske og kom­merci­el­le af­ta­ler samt drøf­te sik­ker­heds­si­tu­a­tio­nen på den kore­an­ske halvø.

»Den syd­kore­an­ske re­ge­ring sat­ser ben­hårdt på in­nova­tion, iva­er­ksa­et­te­ri og in­ter­na­tio­na­li­se­ring, hvor vi har me­get at la­e­re af hin­an­den,« si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Stats­mi­ni­ste­ren vil sa­et­te sa­er­ligt fo­kus på sam­ar­bej­det om ener­gi og sund­hed og va­e­re va­ert for et stør­re net­va­er­ks­ar­ran­ge­ment med pra­e­sen­ta­tio­nen af dansk mo­de og dan­ske fø­de­va­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.