’ ’

BT - - DEBAT -

EF­TER JEG FORTALTE min dat­ters hi­sto­rie, har jeg få­et tu­sind­vis af re­ak­tio­ner og man­ge hund­re­de email og be­ske­der fra folk, der har op­le­vet det sam­me. Alt for man­ge bor­re­lia-pa­tien­ter op­le­ver, at de ik­ke bli­ver hørt. Nog­le bli­ver ik­ke te­stet el­ler får for kert e re­sul­ta­ter. An­dre kan ik­ke få den be­hand­ling, som de til­by­der nog­le ste­der i ud­lan­det. Man har for­talt os, at de med suc­ces er ble­vet te­stet og be­hand­let i ud­lan­det. Ar­ro­gan­ce er far­lig, den ri­si­ke­rer JEG VIL BA­RE ger­ne ha­ve, at man in­drøm­mer,

at ud­sky­de at man ik­ke ved alt om bor­re­lia. Hvis man tør vi­se, at der fin­des for­skel­li­ge be­hand­lin­gen hold­nin­ger, gi­ver man folk mu­lig­he­den for at hand­le, uden at man fø­ler sig som en skurk. HVIS MAN SKAL ha­ve til­lid til sy­ste­met, er det vig­tigt, at Sund­heds­sty­rel­sen er­ken­der, at selv i den in­stans ved man ik­ke alt. Der er en om­fat­ten­de de­bat om det her i vi­den­ska­be­li­ge kred­se rundt om i ver­den. Når der nu fin­des en så­dan dis­kus­sion, bør man si­ge det til pa­tien­ter­ne. Her i Dan­mark me­ner vi no­get, men an­dre ste­der me­ner man no­get an­det. Jeg er ik­ke eks­pert, og jeg er slet ik­ke la­e­ge, men lad os lyt­te til hin­an­den. At lyt­te bør ik­ke va­e­re en trus­sel, men en styr­ke. Vi­dens­ma­es­sig ar­ro­gan­ce er far­lig, den ri­si­ke­rer at ud­sky­de be­hand­lin­gen. SOPHIE LØHDE

og be­kla­ge­ligt, hvis pa­tien­ter i det dan­ske sund­heds­va­e­sen op­le­ver, at de ik­ke bli­ver ta­get se­ri­øst, når de sø­ger la­e­ge. For som pa­tient skal man ik­ke ba­re mø­des med fag­lig eks­per­ti­se, men og­så med for­stå­el­se og åben­hed.

DET ER TRIST

pa­tien­ter skal de na­tur­lig­vis ta­ges al­vor­ligt og ud­re­des og be­hand­les så hur­tigt som mu­ligt, så de har de bed­ste chan­cer for at kom­me sig oven på de­res syg­dom og gen­op­ta­ge de­res liv.

LI­GE­SOM AL­LE AN­DRE

at Sund­heds­sty­rel­sen har fo­kus på det her syg­doms­om­rå­de og ek­sem­pel­vis for ny­lig har holdt et di­a­log­mø­de med bå­de eks­per­ter og pa­tien­ter, hvor det blandt an­det er ble­vet drøf­tet, hvor­dan til­li­den og tryg­he­den kan styr­kes gen­nem me­re åben­hed om det fag­li­ge grund­lag for be­hand­lin­gen af bor­re­lia.

JEG VED OG­SÅ,

stor til­tro til, at la­e­ger­ne gør de­res bed­ste for at mø­de al­le pa­tien­ter i øjen­høj­de og lyt­te til de be­kym­rin­ger og be­tragt­nin­ger, de kom­mer med. Og det ga­el­der selv­føl­ge­lig og­så men­ne­sker, der har mi­stan­ke om, at de er ramt af bor­re­lia.

JEG HAR GE­NE­RELT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.