Ba­re be­na­egt el­ler slå det hen

BT - - DEBAT -

Nyheds­fat­tig uge for­u­de. Ef­ter en så­kaldt mel­lemu­ge i po­li­tisk for­stand in­de på Bor­gen. Som de kon­sta­te­re­de i Jer­sild mi­nus Spin, der lig­ger per­fekt sent fre­dag af­ten som wrap up på en ar­bejds­u­ge. Og sid­ste uge var åben­bart en dag kor­te­re, for­di de li­ge skul­le ned i tem­po på Chri­sti­ans­borg op til ef­ter­års­fe­ri­en. Så­dan godt halvan­den uge ef­ter åb­nings­de­bat­ten. Tid til at kom­me ned i om­drej­nin­ger og la­de bat­te­ri­er op, in­den ju­le­fe­ri­en ban­ker på ma­hog­ni­dø­ren.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Ba­re be­na­egt el­ler slå det hen. Den øvel­se ser vi flit­tigt be­nyt­tet ov­re på den an­den si­de af At­lan­ten …

NÅ, MEN HELT selv kan de ik­ke sty­re nyheds­strøm­men, og der var be­hov for et vist ak­ti­vi­tets­ni­veau hos Dansk Fol­ke­par­ti ef­ter søn­da­gens DR- og Ek­stra Bla­de­top­rul­ning af end­nu en gang rod, som de selv ti­tu­le­re­de det, i Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts EU-de­par­te­ment. Det blev da og­så så­dan, at for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl adres­se­re­de det i sit en­vejskom­mu­ni­ke­re­de uge­brev i lø­bet af man­da­gen: »En ro­de­bu­tik«.

Og nu be­ta­ler man så de 200.000 kro­ner til­ba­ge, som par­ti­et modt­og i støt­te til sit som­mer­grup­pe­mø­de i hen­holds­vis Kol­ding og Ska­gen JARL COR­DUA i 2014 og 2015. El­ler pen­ge­ne, som den po­li­ti­ske grup­pe­ring i EU, MELD, som Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt stod i spid­sen for, hav­de mod­ta­get 200.000 kro­ner til som støt­te til to MELD-kon­fe­ren­cer, der til­fa­el­dig­vis lå på sam­me da­to, sted og del­ta­ge­re til DF-som­mer­grup­pe­mø­de­r­ne. EU fik én dags­or­den i an­søg­nin­gen fra MELD til kon­fe­ren­cer­ne, mens DFs som­mer­grup­pe­mø­der hav­de en no­get an­der­le­des kø­re­plan uden alt for me­get af det der EU, som med­lem­mer­ne i for­vej­en ik­ke bry­der sig syn­der­ligt om. UGEBREVET FRA THU­LE­SEN Da­hl er ik­ke så­dan henka­stet i ord­ly­den, men en­der al­li­ge­vel i ro­de­kas­sen. Alt­så for at eli­mi­ne­re tviv­len, for­stås. In­gen ond tro, kal­ku­le­ret spe­ku­la­tion end­si­ge de­ci­de­ret snyd og bed­rag bag den tvivls­om­me fi­nan­si­e­ring. Ak­ku­rat som DF har be­talt mil­li­onbe­løb til­ba­ge for at mis­bru­ge MELD-mid­ler til en in­for­ma­tions­kampag­ne og en skon­nert-tur på bøl­gen blå med DF-top­pen. Vi er ov­re i går den så går den-gen­ren. El­ler hel­le­re be­de om til­gi­vel­se end til­la­del­se. Tsk, tsk, ro­de­ri. Ej at forg­lem­me Mor­ten Kurt Las­sen, Mes­ser­s­ch­midts F-tast på mun­dens ta­sta­tur: »Der er slet ik­ke no­gen tvivl i min ver­den om, at reg­ler­ne har va­e­ret over­holdt.« BA­RE BE­NA­EGT EL­LER slå det hen. Den øvel­se ser vi flit­tigt be­nyt­tet ov­re på den an­den si­de af At­lan­ten, hvor der in­gen­lun­de er ta­le om ef­ter­års­fe­rie. Pra­esi­dentvalg­kam­pen kul­mi­ne­rer, og i mor­gen fin­der den tred­je og af­slut­ten­de tv-de­bat mel­lem Hil­lary Cl­in­ton og Do­nald Trump sted. Så helt po­li­tisk nyheds­fat­tig er ugen al­li­ge­vel ik­ke, selv­om bå­de Jer­sild mi­nus Spin og Fol­ke­tin­get har truk­ket stik­ket. Og mon ik­ke og­så der er lidt me­re at kom­me ef­ter i den­ne sag, for der er trods alt for­skel på ak­tivt at sen­de ét ar­ran­ge­ments­pro­gram som do­ku­men­ta­tion for støt­te i vis­he­den om, at ar­ran­ge­men­tet kø­rer ef­ter et helt an­det pro­gram.

Sy­nes du, vi pu­ster os op på cli­ck­bait og tyn­de hi­sto­ri­er, for­di der ik­ke rig­tig sker no­get, så by­der ef­ter­års­fe­ri­eø­en Born­holm ind. Som den lo­ka­le avis skrev søn­dag: »Lars Løk­ke til Born­holms Ti­den­de: Så ta­et var jeg på at kø­be hus i Ne­xø …«

Ra­diova­ert på Ra­dio24­syv, klum­meskri­bent og kon­su­lent

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.