Rej­sen til Ab­surd

BT - - KULTUR -

NORDKOREA mø­de med kan­ni­ba­ler og mas­se­mor­de­re. Det skal helst ha­ve no­get kant, når jeg rej­ser,« si­ger Grønkja­er til BT.

Ef­ter at ha­ve set en tv-do­ku­men­tar om nog­le flyg­te­de nord­kore­a­ne­re, fød­tes idéen om at rej­se til det luk­ke­de land, der har be­søg af om­kring 4.000 turi­ster i lø­bet af et år. Til sam­men­lig­ning har f.eks. ale­ne den span­ske by Be­ni­dorm be­søg af fem mio. turi­ster om året.

Ef­ter et stort for­ar­bej­de gen­nem et bu­reau, der har spe­ci­a­li­se­ret sig i Nordkorea, fandt Grønkja­er og hans rej­se­part­ner den­ne sen­som­mer sig selv i ho­ved­sta­den Py­on­gy­ang ef­ter en la­en­ge­re to­g­rej­se fra Bei­jing i Ki­na.

Med sig hav­de Grønkja­er sin tryl­le­kuf­fert og drøm­men om at fin­de en fa­el­les hjer­te­takt med nog­le af be­bo­er­ne. Det skul­le bli­ve be­gyn­del­sen på en tur rundt i et land, der na­er­me­re bur­de kal­des Ab­sur­di­stan.

In­tet in­ter­net, te­le­fo­ner­ne blev be­slag­lagt ved in­drej­sen. In­gen kom­mu­ni­ka­tion over­ho­ve­det. Det var for­budt at med­brin­ge ve­st­lig lit­te­ra­tur.

De så bøn­der hø­ste med le. Tispo­re­de mo­tor­ve­je uden bi­ler. Bu­tik­ker, der var byg­get som kulis­ser. Bo­e­de på et ho­tel, hvor de til­sy­ne­la­den­de var de ene­ste ga­e­ster.

»Vo­res tur var plan­lagt af myn­dig­he­der­ne til mind­ste de­tal­je, og vi var kon­stant om­gi­vet af vag­ter. Om af­te­nen var vi luk­ket in­de på vo­res ho­tel, hvor der ik­ke bo­e­de an­dre end os. Så der var in­gen mu­lig­he­der for at la­ve slyn­gel­stre­ger. Man­ge spurg­te på for­hånd, om vi ik­ke var ban­ge for vo­res sik­ker­hed. Det er me­re ut­rygt at kø­re gen­nem Sla­gel­se, men det er der jo på den an­den si­de en for­kla­ring på.« 15 års fa­engsel Kort in­den par­rets rej­se blev en ame­ri­kansk rej­sen­de idømt 15 års fa­engsel for at stja­e­le en pla­kat fra et ho­tel i Nordkorea. Det hav­de og­så en vis fore­byg­gen­de virk­ning på de to dan­ske­re.

»Den ene dag kør­te vi fi­re ti­mer for at se et trae, som lan­dets over­ho­ved, Kim Jung-Un en­gang hav­de la­e­net sig op ad. En an­den dag kør­te vi fem ti­mer til en sø, hvor han en gang hav­de skudt en kug­le ud over van­det. Der stod vi og be­trag­te­de en rød bø­je midt i sø­en. Jeg hav­de øn­sket at be­sø­ge en sko­le for at tryl­le for nog­le ele­ver, og det kom vi da og­så til,« si­ger Grønkja­er:

»Vel at ma­er­ke en sko­le, hvor va­e­rel­ser­ne var af Ho­tel Hilt­on-stan­dard, og hvor der var rul­le­trap­per. Jeg ved ik­ke, hvor man­ge sko­ler i Nordkorea der har det? Der var et akva­ri­um med del­fi­ner – og en kon­cert­sal på stør­rel­se med Aar­hus Mu­sik­hus. Jeg sag­de til vag­ter­ne, at jeg hel­le­re vil­le se de­res barn­doms­sko­ler. Det var der ik­ke tid til, sag­de de,« forta­el­ler han.

Et sted lyk­ke­des det for Grønkja­er at bry­de det fast­lag­te pro­gram og kom­me til at tryl­le for nog­le lo­ka­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.