Istan

BT - - KULTUR -

Vag­ter­ne lod det pas­se­re. Men så van­ke­de der og­så en ski­de­bal­le ef­ter­føl­gen­de i bus­sen. Lidt fo­rel­ske­de vag­ter »’Ja­men de smi­le­de,’ sag­de jeg. Men der var in­gen ka­e­re mor. Der sad jeg som en uar­tig sko­led­reng, der hav­de få­et ska­el­dud.

Hver gang jeg prø­ve­de at kom­me til at mø­de de lo­ka­le, var der no­get an­det, vi skul­le se først. Det lyk­ke­des in­di­mel­lem, men det var be­gra­en­set og kort. Når de, om man så må si­ge, kun­ne se, at vi kom med fred, åb­ne­de de op,« si­ger Grønkja­er.

Han tra­ek­ker på smilebån­det. De kvin­de­li­ge vag­ter, der fun­ge­re­de som for­ud­pro­gram­me­re­de ro­bot­ter, tø­e­de hur­tigt op, da de la­er­te mak­ke­ren Jens Møl­ler Laur­sen at ken­de. Den go­de, gam­le leg.

»De to vag­ter var lidt fo­rel­ske­de i min rej­se­mak­ker. Han er sing­le, så­dan en bo­he­me­ty­pe, en fri fugl, midt i 30er­ne. Det var helt klart – det var Jens, Jens, Jens. De tal­te stort set ik­ke til mig. De kun­ne ik­ke ta­ge ind, hvad jeg sag­de til dem. De var som pro­gram­me­re­de til at ig­no­re­re os. Men det in­ter­es­san­te er, at de ik­ke kun­ne ig­no­re­re det gam­le kvin­de­mand–spil. Det var ty­de­ligt, at de fandt det fa­sci­ne­ren­de, når Jens fortalte om sit liv, hvor han selv be­stem­te,« si­ger Grønkja­er. »Der var enor­me bil­le­der i by­en af Det Hvi­de Hus med pro­pa­gan­da, som la­e­rer nord­kore­a­ner­ne, at Ve­sten kun er ude på at bom­be lan­det søn­der og sam­men. Jeg kan så ta­en­ke i dag, om vi i Ve­sten og­så er ud­sat for en form for pro­pa­gan­da? Lig­ger sand­he­den et sted midti­mel­lem?

Jeg står i et di­lem­ma. Vil jeg forta­el­le, hvad jeg har hørt, el­ler hvad jeg har set? For selv­føl­ge­lig fik vi kun det at se, der er ud­valgt til os på for­hånd. Jeg har set me­re fat­tig­dom i In­do­nesi­en, Grøn­land, Afri­ka og Mel­le­ma­me­ri­ka end i Nordkorea. På den an­den si­de har jeg kun set det, de vil vi­se mig. Jeg har jo haft skyklap­per på,« si­ger Jes­per Grøn­dal, der har stif­tet kon­takt til nog­le nord­kore­an­ske af­hop­pe­re for at kun­ne nu­an­ce­re den bog, der ger­ne skul­le kom­me ud af rej­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.