Ame­ri­ka­ner­ne hyl­der Mey­ers ’ol­le­brod’

BT - - TV/RADIO -

NORDISK FORKAELELSE Han har selv tviv­let un­der­vejs. Gab­te han mon over for me­get, og var New York over­ho­ve­det pa­rat til det pro­jekt, han kom med? Den dan­ske kok og for­ret­nings­mand Claus Mey­er har de se­ne­ste år pul­jet det me­ste af sin ener­gi så­vel som en be­ty­de­lig del af sin vel­voks­ne for­mue i seks bu­tik­ker, en re­stau­rant og en ho­t­dog-bod – al­le sam­men lo­ka­li­se­ret i den iko­ni­ske Grand Cen­tral Ter­mi­nal i New York – sam­let un­der den im­posan­te ti­tel Gre­at No­t­hern Hall.

Og sta­dig me­re ty­der på, at even­ty­ret kan få en lyk­ke­lig slut­ning. I New York er det en kendt sag, at an­mel­der­kor­p­set hos navn­kun­di­ge New York Ti­mes kan dre­je nøg­len om på en ny re­stau­rant med en dår­lig an­mel­del­se, mens en god en af slagsen kan gi­ve luft un­der vin­ger­ne for et spi­se­sted. Op til we­e­ken­den fik Claus Mey­ers food­hall en af sidst­na­ev­ne.

En an­mel­der fra New York Ti­mes har så­le­des be­søgt de for­skel­li­ge bu­tik­ker og fa­el­der i en la­en­ge­re tekst en tem­me­lig po­si­tiv dom over Mey­ers ame­ri­kan­ske im­pe­ri­um. An­mel­del­sen ind­le­des med en be­ta­get un­dren over fa­eno­me­net øl­le­brød – el­ler ’ol­le­brod’, som an­mel­de­ren skri­ver og er sva­ert fa­sci­ne­ret af.

»Hvor­dan kan en sim­pel skål grød va­e­re så mang­fol­dig? Hvor­dan kan den va­e­re så be­ta­gen­de?,« spør­ger an­mel­de­ren.

Det er fak­tisk ik­ke før­ste gang, New York Ti­mes har slå­et vej­en for­bi Claus Mey­er bo­der i Grand Cen­tral Ter­mi­nal, men ved det sid­ste be­søg var det ude­luk­ken­de re­stau­ran­ten Agern, der blev be­dømt. Her kvit­te­re­de den vel­renom­me­re­de og fryg­te­de an­mel­der, Pe­te Wells, med tre ud af fi­re stjer­ner. Uto­pisk med sund fast­food Den se­ne­ste an­mel­der, Li­gaya Mis­han, har ta­get tu­ren rundt i de min­dre bo­der og sat tra­di­tio­nel­le dan­ske ser­ve­rin­ger som smør­re­brød, øl­le­brød og frøs­nap­per til livs. Og det me­ste fal­der i an­mel­de­rens smag, der hyl­der he­le kon­cep­tet med frisk og god mad på en ba­ne­gård, hvor man tra­di­tio­nelt har ope­re­ret med de lidt hur­ti­ge­re og min­dre sun­de al­ter­na­ti­ver.

»Der er no­get uto­pisk over ide­en med, at selv et for­ha­stet og be­tyd­nings­løst må­l­tid mad, som man hug­ger i sig i to­get el­ler ved et skri­ve­bord, kan – og bur­de – va­e­re frisk og god,« skri­ver an­mel­de­ren, der sam­ti­dig frem­ha­e­ver en af bo­der­nes risot­to med ve­stjysk havgus ost som en af de mest »op­mun­tren­de« ret­ter, hun har spist hidtil i år.

Og­så den dan­ske ver­sion af en ho­t­dog, der ad­skil­ler sig mar­kant fra den ame­ri­kan­ske pen­dant, får ros med på vej­en, mens frøs­nap­per og te­bol­ler fra Mey­ers ba­ge­ri og­så bli­ver rost.

En­kel­te ser­ve­rin­ger kri­ti­se­res for at mang­le salt og smag, men det over­ord­ne­de ind­tryk er sva­ert har­monisk i an­mel­del­sen, der slut­ter no­get na­er po­e­tisk:

»Hvis der er en lej­lig­heds­vis duft af pro­se­lyt her (i an­mel­del­sen, red.), er det for­di, hr. Mey­er ik­ke ba­re sa­el­ger mad, men en hel sindstil­stand.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.