SID­STE DAG SOMUBESEJREDE?

Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen og Erik Jo­hans­son har spil­let 30 kam­pe sam­men uden at ta­be, men mod Leicester mø­der de en an­greb­s­trio, der tru­er den van­vit­ti­ge sta­ti­stik

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

De aner ik­ke, hvor­dan det fø­les at ta­be, når de tra­e­der ind på ba­nen sam­men og la­ver de­res hånd­tegns­ge­stus. Om mod­stan­der­ne har hed­det Lyng­by, Brønd­by el­ler FC Por­to, har Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen og Erik Jo­hans­son al­drig tabt en kamp sam­men, hvor de har spil­let fra start. Men i af­ten kom­mer de til at stå de­res stør­ste prø­ve, når Leicester Ci­ty Sta­di­um, 32.000 pint-pum­pe­de bri­ter og trio­en Var­dy, Ma­hrez og Sli­ma­ni er mod­stan­der­ne i Cham­pions Le­ague. Den uover­vin­de­li­ge duo over­kom op­ga­ven i Por­to, men den­ne gang er det sid­ste sa­e­sons Pre­mi­er Le­ague-vi­ce­top­sco­rer, sid­ste sa­e­sons ’Årets Spil­ler’ i Pre­mi­er Le­ague og sid­ste sa­e­sons 27 måls-skyt­te i den po­rtu­gi­si­ske liga, der ven­ter.

»Det er en ud­for­dring. Det bli­ver en test, og vi må se, om vi ik­ke sag­tens kan le­ve op til den. For­hå­bent­lig kan vi gø­re det som hold. Det er der, for­skel­len skal lig­ge. At vi skal va­e­re et bed­re kol­lek­tiv end dem,« si­ger Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, mens mak­ke­ren er li­ge så op­ti­mi­stisk.

»Det er en sva­er op­ga­ve. Ab­so­lut. Jeg sy­nes og­så, at Por­to var en sva­er op­ga­ve. Det hand­ler lidt om ty­per af spil­le­re. Men i sva­er­he­den af kam­pen lig­ner det lidt hin­an­den,« si­ger Erik Jo­hans­son.

30 gan­ge er de to mid­ter­for­sva­re­re star­tet på ba­nen sam­men. 30 gan­ge er de gå­et fra den sam­men uden at ta­be.

»Det er en del. Der har og­så va­e­ret et par kam­pe, hvor vi har va­e­ret hel­di­ge med det. Det har fun­ge­ret og va­e­ret godt. Det skal ik­ke un­der­spil­les, at vi har et godt mak­ker­skab,« si­ger Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen. Skal stop­pe Ma­hrez Det er pro­mi­nen­te spil­le­re, der ven­ter FC Kø­ben­havn på det in­ti­me sta­dion i Leicester. Ja­mie Var­dy og Riy­ad Ma­hrez var to af Pre­mi­er Le­agu­es stør­ste pro­fi­ler i sid­ste sa­e­son. De fik spil­le­re med en uge­løn så stor, at Wil­li­am Kvist vil­le be­la­eg­ge sin cy­kel i guld, til at lig­ne Klø­ver­mar­kens mest tri­ste.

Og selv hvis det skul­le glip­pe her i Zanka og Jo­hans­sons kamp num­mer 31 sam­men, fryg­ter de ik­ke kon­se­kven­ser­ne af et ne­der­lag.

»Jeg tror ik­ke, vi mi­ster selv­til­li­den, hvis vi ta­ber. Ab­so­lut ik­ke. Den ri­si­ko fin­des i hver kamp, og det er det, der gør, at man er på top­pen he­le ti­den. Selv­om vi skul­le ta­be, ved jeg, hvad han kan. Og han ved, hvad jeg kan. Vi kom­mer og­så til at spil­le godt frem­over,« si­ger Erik Jo­hans­son, der ik­ke selv ser så me­get fod­bold.

Fak­tisk ser han så lidt, at ’hvis jeg ik­ke hav­de spil­let her, hav­de jeg ik­ke set kam­pen’. Men han har dog kig­get af­te­nens mod­stan­de­re ud.

»Jeg har styr på dem. Jeg ser ik­ke så me­get fod­bold, men vi ser jo en del vi­deo in­den så­dan en kamp her. Ma­hrez har en del go­de in­di­vi­du­el­le pra­e­sta­tio­ner, og så har han en livs­far­lig ven­stre­fod. Når han kom­mer ind i ba­nen og drop­per bol­den ned bag ba­ck­linj­en er det livs­far­ligt. Det skal vi stop­pe,« si­ger Erik Jo­hans­son, mens mak­ke­ren er enig.

»De har de­res spil­le­re, som kan no­get, men det er mest på om­stil­lin­ger. Og så har de Ma­hrez, som man skal hol­de me­re øje med, når det er i det etab­le­re­de spil. Jeg tror, at Ma­hrez er den far­lig­ste spil­ler. Det er uan­set, hvem der spil­ler mod dem. Det er de­res kre­a­tør. Han sco­rer mål, og han as­si­ste­rer. Det er ham, jeg sy­nes er dyg­tigst,« si­ger Zanka.

Erik Jo­hans­son om Zanka Zanka er fy­sisk god, og han vin­der man­ge du­el­ler. Han er og­så me­get stil­le og ro­lig på bol­den, og det er så­dan en, jeg el­sker at spil­le sam­men med, så vi ik­ke får stress i bag­ka­e­den. Det er det ab­so­lut vig­tig­ste for et hold, der har bol­den me­get. Hvis vi kan va­e­re ro­li­ge i hol­det, be­ty­der det alt. Og det er Zanka me­get, me­get god til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.