Ko­den er Kas­per

Kas­per Sch­mei­chel er man­den i fo­kus, når han for før­ste gang no­gen­sin­de mø­der et dansk hold. Og i Leicester er han – bog­sta­ve­ligt talt – ko­den

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Ko­de­or­det på Lei­cesters trå­d­lø­se in­ter­net­for­bin­del­se in­de­hol­der nav­net ’Kas­per’. Ik­ke med C, men med K. Så­dan har det va­e­ret i de se­ne­ste to sa­e­so­ner. For det er skabt ef­ter den dan­ske må­l­mand, der ik­ke er Hr. Hvem -som-helst i den en­gel­ske mester­klub. An­sig­tet pry­der og­så King Power Sta­di­um ved si­den af hash­tag­get ’Frygt­løs’ og Ja­mie Var­dy, hvis an­sigts­ud­tryk si­ger alt an­det end frygt­løs.

Om Kas­per Sch­mei­chel og­så bli­ver ko­den i af­te­nens Cham­pions Le­ague-brag mel­lem Leicester og FC Kø­ben­havn er me­re tvivl­s­omt. Der kom­mer nok me­re tra­fik i den an­den en­de af ba­nen, men på pres­se­mø­det før kam­pen var den dan­ske lands­holds­må­l­mand ho­ved­per­son.

»FC Kø­ben­havn er et hold, der er helt på top­pen i Dan­mark. Det bli­ver en spe­ci­el op­le­vel­se for mig at spil­le mod dem. Jeg har al­drig spil­let mod et dansk hold, og jeg har al­drig spil­let en klubkamp i Dan­mark, så det er spe­ci­elt,« sag­de Kas­per Sch­mei­chel.

Han har net­op brugt et par uger i po­o­len på Ho­tel Ma­ri­en­lyst i Hels­in­gør sam­men med halv­de­len af FCK-hol­det i for­bin­del­se med VMkva­li­fi­ka­tions­kam­pe­ne mod Po­len og Mon­te­ne­gro. Men det er der na­ep­pe no­gen, der bli­ver i godt hu­mør af at ta­le om. Hel­ler ik­ke Kas­per Sch­mei­chel selv, der dog fortalte, at af­te­nens Cham­pions Le­ague-kamp var ble­vet vendt i lands­holds­lej­ren.

»Det blev na­evnt et par gan­ge, men vo­res ho­ved­fo­kus var på vo­res eg­ne kam­pe (land­skam­pe­ne, red.). Vi tal­te ba­re om, at vi så frem til det. At det bli­ver in­ter­es­sant,« fortalte Kas­per Sch­mei­chel.

Han er ik­ke ble­vet brugt i ana­ly­sen af FC Kø­ben­havn, og selv om ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri lidt kort for ho­ve­d­et fortalte, at han reg­ne­de med at spør­ge ind til et par ting om­kring Stå­le Sol­bak­kens pla­ner, reg­ne­de Sch­mei­chel ik­ke selv med, at han skul­le bi­dra­ge med me­get me­re, end Lei­cesters ana­ly­se­af­de­ling al­le­re­de hav­de fun­det frem til. Et di­sci­pli­ne­ret hold Og den ser ud til at ha­ve fun­det frem til de helt go­de VHS-bånd af FC Kø­ben­havn, hvis man skal tro ma­na­ge­ren.

»Jeg tror, det bli­ver en hård kamp, for FC Kø­ben­havn er et godt or­ga­ni­se­ret hold. De er sol­da­ter. Fan­ta­sti­ske. De er i vir­ke­lig god form. So­li­de. Sta­er­ke. Go­de i luf­ten. Jeg tror, at vi får brug for den bed­ste pra­e­sta­tion i sa­e­so­nen. Det er me­get vig­tigt for os at få tre po­int. Vi skal va­e­re sta­er­ke. Vi skal spil­le med pas­sion og hjer­te,« fortalte Clau­dio Ra­ni­e­ri. Hå­be­de på at tra­ek­ke FCK De pas­sio­ne­re­de sol­da­ter har Kas­per Sch­mei­chel og­så set. Og han gi­ver ger­ne Stå­le Sol­bak­ken kre­dit for det ar­bej­de, han har gjort med FC Kø­ben­havn.

»Han har byg­get me­get tro ind i dem, og han har gjort dem me­get di­sci­pli­ne­re­de. Det er et sva­ert hold at ned­bry­de, og hvis man kig­ger på dets sti­me, er det ube­sej­ret i 21 kam­pe. Det har me­get mo­men­tum i øje­blik­ket, og jeg hø­rer, at han er en me­get ta­len­de og me­get pas­sio­ne­ret fyr og en tra­e­ner, der tror på si­ne spil­le­re. Han ef­ter­la­der in­gen tvivl om, hvad han for­ven­ter af dem. Spil­ler­ne er me­get di­sci­pli­ne­re­de, og det bli­ver en sva­er mod­stan­der,« sag­de Kas­per Sch­mei­chel.

Pres­se­mø­der i Eng­land er STE­DET, hvor de en­gel­ske jour­na­li­ster skal stil­le de­res spørgs­mål, og der­for skul­le Clau­dio Ra­ni­e­ri og­så for­hol­de sig til den dår­li­ge Pre­mi­er Le­agu­e­form kon­tra den go­de form i Cham­pions Le­ague. Kas­per Sch­mei­chel ryste­de lidt på ho­ve­d­et. Smi­le­de. Og un­der­vejs fik han og­så slå­et én ting helt fast.

»Mit hjem­land er Dan­mark.«

Så var det li­ge­som på plads for al­le, selv om Sch­mei­chel har bo­et det me­ste af sit liv i Eng­land med en af­stik­ker til Lis­sa­bon, hvor far Pe­ter stod på mål for Spor­ting Lis­sa­bon.

Der­for over­ra­ske­de lod­tra­ek­nin­gen hel­ler ik­ke un­ge Sch­mei­chel.

»Jeg var sik­ker på, at vi vil­le tra­ek­ke FC Kø­ben­havn. Jeg ved ik­ke hvor­for. Jeg sag­de, at vi helt sik­kert vil­le få Spor­ting Lis­sa­bon og FC Kø­ben­havn. Det var kun på grund af min hi­sto­rie med beg­ge klub­ber. Det var den lod­tra­ek­ning, jeg hav­de hå­bet på. Det er en mu­lig­hed for, at min fa­mi­lie kan se mig mod et dansk hold. Jeg er me­get glad for det,« sag­de han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.