FCK har sat sig un­der pres

BT - - SUPER LIGA -

DET ER EN uge si­den, vi her i BT kun­ne af­slø­re, at FC Kø­ben­havn del­ta­ger ak­tivt i for­hand­lin­ger­ne om en ny liga på tva­ers af fle­re nor­d­eu­ro­pa­ei­ske lan­de­gra­en­ser.

Di­rek­tør An­ders Hørs­holdt be­kra­ef­te­de hi­sto­ri­en og er­kend­te, at et exit fra Su­per­liga­en var en mu­lig­hed, hvil­ket af isa­er fans blev mod­ta­get med mar­kant skep­sis, mens kon­kur­ren­ter­ne fra Su­per­liga­en på et fa­el­les mø­de ud­tryk­te for­stå­el­se for nød­ven­dig­he­den af at la­eg­ge pres på UEFA, men ik­ke rig­tig tro­e­de på, at trus­len bli­ver til vir­ke­lig­hed. UAN­SET FRA HVIL­KEN si­de, man be­trag­ter ud­mel­din­gen, bun­der den i en mar­kant tro på egen va­er­di. Den slags gør man sig sår­bar ved, og kri­ti­ke­re og kon­kur­ren­ter vil sid­de og ven­te på at hå­ne de selvs­ma­gen­de kø­ben­hav­ne­re ved det før­ste fejl­trin de ta­ger – om ik­ke an­dre ste­der så på de so­ci­a­le me­di­er. Og ta­ber FC Kø­ben­havn i af­ten med 0-3 til Leicester vil Fa­ce­book og Twit­ter sav­le over af ska­de­fryd.

Det skal man nok over­le­ve i FC Kø­ben­havn, og for Stå­le Sol­bak­ken og spil­ler­ne er det hver­ken de nye liga-tan­ker el­ler ba­er­mens frå­de, der vil fyl­de i et even­tu­elt ne­der­lags stund. Men re­sul­ta­ter­ne be­ty­der dog no­get i øvel­sen med at over­be­vi­se UEFA og de stør­ste klub­ber om, at det vil­le va­e­re uklogt at hol­de de mel­lem­sto­re uden for det fi­ne­ste sel­skab. OG­SÅ I DEN sam­men­ha­eng er der god grund til at va­e­re til­freds med, at FC Kø­ben­havn net­op nu har al­le­ti­ders go­de chan­ce for at spil­le sig vi­de­re fra grup­pen, så­dan som det se­ne­st ske­te i 2011. Kø­ben­hav­ner­ne har al­le­re­de hen­tet po­int på den for­modet sva­e­re­ste ude­ba­ne i Por­to, og føl­ger man lo­gik­ken, skul­le der så og­så va­e­re po­int i sig­te på den na­estsva­e­re­ste ude­ba­ne i Leicester.

Så­dan ved vi godt, det ik­ke ha­en­ger sam­men, men fak­tum er, at Por­to hos book­ma­ker­ne var langt stør­re fa­vo­rit mod FCK end Leicester er, og at FCK var stør­re fa­vo­rit mod Club Brug­ge, end Leicester er mod FC Kø­ben­havn. SÅ HVAD ER kø­ben­hav­ner­nes chan­ce? Al­le­re­de i maj for­ud­så Stå­le Sol­bak­ken, at Leicester i den­ne sa­e­son vil­le da­le ned i ta­bel­len og en­de

Fak­tum er, at Por­to hos book­ma­ker­ne var langt stør­re fa­vo­rit mod FCK end Leicester er, og at FCK var stør­re fa­vo­rit mod Club Brug­ge, end Leicester er mod FC Kø­ben­havn

uden for top 10. Han var im­po­ne­ret over hol­dets re­sul­ta­tra­ek­ke, men så og­så dets svag­he­der, og li­ge nu lig­ger sid­ste sa­e­sons en­gel­ske me­ster num­mer 13 i Pre­mi­er Le­ague ef­ter i we­e­ken­den at ha­ve tabt med 0-3 til Chel­sea.

Det er med an­dre ord ik­ke et hold, der har sam­me skra­em­men­de styr­ke, som et mester­hold sa­ed­van­lig­vis vil ha­ve. Midt­ba­ne­op­ryd­de­ren N’Go­lo Kanté er ik­ke la­en­ge­re en del af hol­det, hvor den tid­li­ge­re FCK-spil­ler Da­ni­el Amar­tey i ste­det for­sø­ger at ud­fyl­de hul­let. Med al respekt for en rig­tig dyg­tig su­per­liga-spil­ler, er det ik­ke en skra­em­men­de op­le­vel­se for no­gen FCKe­re at stå over for net­op ham.

Of­fen­sivt har hver­ken sid­ste sa­e­sons vi­ce­top­sco­rer i Pre­mi­er Le­ague, Ja­mie Var­dy, el­ler den tek­nisk sta­er­ke Riy­ad Ma­hrez va­e­ret i na­er­he­den af de­res top­ni­veau, og de­fen­sivt lig­ner Ro­bert Huth og Wes Mor­gan nu igen de for­holds­vis mid­del­må­di­ge stop­pe­re, de var, in­den den kol­lek­ti­ve op­tur og­så ram­te dem sid­ste år. DET ER ALT­SÅ et hold, der er til at ta­le med, FC Kø­ben­havn står over­for. Ik­ke et dår­ligt hold. Men et hold Stå­le Sol­bak­ken utvivl­s­omt har set svag­he­der­ne hos.

Der kom­mer na­ep­pe en me­get bed­re mu­lig­hed for at hen­te po­int hos en top­se­e­det Cham­pions Le­ague-mod­stan­der end i af­ten. Lyk­kes det, mø­der FCK sit eget am­bi­tions­ni­veau. Mis­lyk­kes det, er det in­gen sport­s­lig ka­ta­stro­fe. Men der skal nok sid­de no­gen klar der­u­de og god­te sig over, at de sat­te short­se­ne ned i kla­ske­høj­de.

FO­TO: LISELOTTE SABROE

Tho­mas Dela­neys drøm­me­mål var med til at sa­en­ke Club Brug­ge og ha­e­ve bar­ren for, hvad man kan til­la­de sig at for­ven­te af FC Kø­ben­havn i Cham­pions Le­ague i den­ne sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.