’Vi skal va­e­re ex­cep­tio­nel­le’

Es­b­jerg kom til­ba­ge fra 0-2 mod et Lyng­by-mand­skab, der var ex­cep­tio­nelt – men kun i en en­kelt halv­leg

BT - - SUPER LIGA - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@spor­ten.dk

Fod­bold er et ma­er­kva­er­digt spil, hvor vir­ke­lig­he­den er i kon­stant for­an­dring. Et spil, hvor den ene dags sand­hed er den an­den dags løgn. For ba­re tre må­ne­der si­den, da sa­e­so­nen be­gynd­te, hav­de et ny­op­ryk­ket Lyng­by-hold utvivl­s­omt jublet over et po­int på ude­ba­ne i Es­b­jerg. Og om­vendt hav­de hjem­me­hol­det sik­kert gra­em­met sig over sam­me re­sul­tat.

Men tre må­ne­der – og ik­ke mindst 90 mi­nut­ter – kan aen­dre vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­sen fuld­sta­en­dig. Og det gjor­de den i af­tes. Et Lyng­byhold, der på over­ra­sken­de vis ind­ta­ger Su­per­liga­ens fem­te­plads, var for­an med 2-0 i Es­b­jerg mod liga­ens uhja­el­pe­li­ge bund­prop. Men da 45 mi­nut­ter var ble­vet til 90, så tin­ge­ne an­der­le­des ud. Her var Lyng­bys mo­men­tum stop­pet, mens Es­b­jerg – mod al­le od­ds – stod til­ba­ge med ny luft i lun­ger­ne ef­ter en uge, hvor et yd­my­gen­de po­kal­ne­der­lag til 2. di­vi­sions­hol­det B93 fik lov at stå som det alt­over­skyg­gen­de lav­punkt.

»Jeg sy­nes, vi rej­ser os. Vi har desva­er­re de sam­me ten­den­ser, som vi har haft i nog­le af de an­dre kam­pe, hvor vi sim­pelt­hen ik­ke kom­mer ud til kam­pen. Så det er dej­ligt, at vi får put­tet to ind i an­den halv­leg, hol­der dem fra at sco­re og får et po­int. Når man er bag­ud 0-2, kan man ik­ke kla­ge over at få et po­int,« sag­de Es­b­jerg­ke­e­per Jep­pe Højb­jerg ef­ter kam­pen til TV3 Sport.

Hans tra­e­ner, Co­lin Todd, der i sid­ste uge lan­ge­de ud ef­ter sin trup her i BT, var ik­ke over­ra­sken­de til­freds. In­den kam­pen var han pres­set, ef­ter 45 mi­nut­ter var det va­er­re – men til sidst stod han med det ene po­int.

»Når vi kom­mer til­ba­ge ef­ter at ha­ve va­e­ret ne­de med 0-2 kan I fo­re­stil­le jer, hvor­dan det var i om­kla­ed­nings­rum­met ef­ter kam­pen. Vi hav­de en god snak om at va­e­re mo­di­ge­re,« sag­de den en­gel­ske tra­e­ner til TV3 Sport.

»Man skal al­tid tro på det. Jeg si­ger al­tid til spil­ler­ne, at de skal bli­ve ved med at tro på tin­ge­ne.« lød det vi­de­re fra Todd.

Nu vil Todd kra­e­ve og pres­se

For tre må­ne­der si­den hav­de et po­int mod ny­op­ryk­ke­de Lyng­by ik­ke va­e­ret nok til at løf­te gry­dens låg og let­te på tryk­ket i Es­b­jerg. Må­ske hav­de det ik­ke en­gang va­e­ret nok før kam­pen i af­tes. Men det var det, da op­gø­ret var over­stå­et. Det ene po­int gi­ver ny ener­gi. Og­så til Co­lin Todd, der nu er klar til at pres­se si­ne spil­le­re hår­de­re, end han hidtil har gjort.

»I kom­mer ik­ke til at hø­re mig kom­me med und­skyld­nin­ger. Jeg vil fort­sa­et­te med at ar­bej­de med spil­ler­ne og prø­ve at få lidt mo­men­tum. Min at­ti­tu­de kom­mer ik­ke til at aen­dre sig. Jeg vil hja­el­pe dem, og jeg vil pres­se dem. Men vi er kom­met til et punkt nu, hvor jeg vil kra­e­ve me­re. Jeg har kra­e­vet af dem tid­li­ge­re, men nu får de en an­den si­de af mig at se. For at få me­re ud af spil­ler­ne og for at få dem til at ta­ge me­re an­svar,« un­der­stre­ger Todd.

Lyng­by skal va­e­re ’ex­cep­tio­nel­le’

Tod­ds kol­le­ga på den mod­sat­te tra­e­ner­ba­enk, David Ni­el­sen, var skuf­fet over at se sej­ren gli­de sig af ha­en­de ef­ter to død­bol­de. Men han til­lod sig at zoo­me ud. Lyng­by er sta­dig ’ba­re’ en op­ryk­ker.

»Når alt kom­mer til alt, er vi sta­dig et hold, der skal for­sø­ge at over­le­ve i den­ne ra­ek­ke. Vi hen­ter et po­int på ude­ba­ne, og så ved jeg godt, at al­le står og si­ger ’nej, hvor er det uam­bi­tiøst at stå og si­ge det’. Men det er fak­tum. Vi var ba­re ik­ke dyg­ti­ge nok. Vi skal va­e­re ex­cep­tio­nel­le for at vin­de fod­bold­kam­pe i den her liga. Vi var ik­ke ex­cep­tio­nel­le i an­den halv­leg. Det sy­nes jeg, vi var i de før­ste 45 mi­nut­ter,« lød det fra Lynd­by­tra­e­ne­ren over for TV3 Sport.

Vi var ba­re ik­ke dyg­ti­ge nok. Vi skal va­e­re ex­cep­tio­nel­le for at vin­de fod­bold­kam­pe i den her liga. Vi var ik­ke ex­cep­tio­nel­le i an­den halv­leg David Ni­el­sen

FO­TO: CLAUS FISKER

Lyng­by hav­de styr på kam­pen ef­ter 45 mi­nut­ter, men David Ni­el­sens mand­skab måt­te al­li­ge­vel nø­jes med et po­int ude mod Es­b­jerg, der vend­te 0-2 til 2-2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.