SU­PER­LIGA­ENS TERMINSPRØVE

BT - - SUPER LIGA -

TIRSDAG 18. OKTOBER 2016

Var ka­rak­te­ren gi­vet for de se­ne­ste fem kam­pe, var søn­derjy­der­ne helt op­pe at skub­be til ta­get. Men desva­er­re åb­ne­de sid­ste sa­e­sons sen­sa­tio­nel­le sølv­me­dal­je­vin­de­re su­per­liga-sa­e­so­nen skidt. Og så spa­rer vi lidt på s’er­ne! Vi hav­de al­le ondt af Jakob Mi­chel­sens hold, da de på ond­skabs­fuld vis røg ud af Eu­ro­pa Le­agu­e­kva­li­fi­ka­tio­nen i sid­ste øje­blik – men flir­ten med Eu­ro­pa ko­ste­de dyrt her­hjem­me. Søn­derjy­ske tab­te og tab­te i be­gyn­del­sen af sa­e­so­nen. Men nu ba­re vin­der de. Det re­sul­te­rer i en høj mid­delka­rak­ter. Hvem hav­de reg­net med, at Lyng­by skul­le ha­ve kurs mod mester­skabs­slut­spil­let? Ik­ke mig. Hvem hav­de set Lyng­by stå til­ba­ge som hol­det med 1-0-sej­re­ne? Her bli­ver min arm og­så ne­de. In­drøm­met, jeg er ble­vet me­get over­ra­sket over det Lyng­by-hold, vi har set i sa­e­so­nens før­ste tre må­ne­der. Det er et hold med en god og klog de­fen­siv, et hur­tigt og in­nova­tivt om­stil­lings­spil – og et af Su­per­liga­ens stør­ste tra­e­ner­ta­len­ter til at or­ke­stre­re det he­le fra si­de­linj­en. Lyng­by fortje­ner al mu­lig ros for den sa­e­son­start, man har pra­este­ret. Og en til­sva­ren­de ka­rak­ter! Kent Ni­el­sen fø­ler sig pres­set. Og med god grund! Fle­re hav­de ud­råbt fyn­bo­er­ne til et af de hold, vi skul­le hol­de øje med i år. Jeg var selv me­re skep­tisk. OB fik ik­ke er­stat­tet Ras­mus Falk ef­ter fortje­ne­ste, og de mang­ler kre­a­ti­ve spil­le­re. Sam­ti­dig er kva­li­te­ten fle­re ste­der på ba­nen ik­ke til en plads i top­pen. Men er den til en plads i bun­den? Li­ge nu er det, hvad ta­bel­len si­ger. De stri­be­de er na­est­sidst med syv ne­der­lag i de se­ne­ste ot­te kam­pe, og det ser skidt ud i Oden­se. Rig­tig skidt! Gla­s­klar dum­pe­ka­rak­ter ef­ter en for­fa­er­de­lig sa­e­son­start. Hvor har vi egent­lig FC Nord­s­ja­el­land? Det er ik­ke nemt at bli­ve klog på. Som et åben­lyst ek­sem­pel åb­ne­de Kas­per Hjul­mands trop­per sa­e­so­nen med en for­ry­gen­de ude­sejr på 4-0. Ugen ef­ter tab­te hol­det med sam­me cif­re hjem­me i Farum. FCN hav­de en sva­er start på sa­e­so­nen, men på det se­ne­ste er det som om, der er ved at kom­me me­re form på tin­ge­ne. Hjul­mand na­er­mer sig en ide­a­l­op­stil­ling ef­ter et par ro­de­de må­ne­der med et OL og uro i kulis­ser­ne om­kring et par af spil­ler­ne. Det har gjort un­der­va­er­ker, og imens sprin­ger spil­le­re som Marcus Ing­vart­sen og God­sway Do­ny­oh i øj­ne­ne. Det er ik­ke rig­tig godt i Farum – men det er hel­ler ik­ke rig­tig skidt. De gør det godt i Hor­sens! Bo Hen­rik­sen er en ga­ve til Su­per­liga­en, men han er me­re end det. Han er og­så en dyg­tig tra­e­ner. Det har han vist de se­ne­ste må­ne­der, hvor hans hold har sam­let godt med po­int sam­men. Ja, fak­tisk så man­ge, at nedryk­nin­gen er langt va­ek, mens mester­skabs­slut­spil­let er in­den for ra­ek­ke­vid­de. Og ik­ke ba­re Hen­rik­sen har im­po­ne­ret. Det sam­me har man­ge af hans spil­le­re. For AC Hor­sens er ik­ke no­get dår­ligt su­per­liga-hold. Hol­det spil­ler man­ge ta­et­te kam­pe, og gi­ver sto­re van­ske­lig­he­der til stort set al­le hold. Flot start! Over­be­vi­sen­de. Det er det før­ste ord på ly­stav­len, når jeg ta­en­ker på den før­ste halv­del af FC Kø­ben­havns grund­spil. Det for­sva­ren­de mester­hold har end­nu ik­ke tabt, og man har skabt et kom­forta­belt for­spring til kon­kur­ren­ter­ne, mens man på sam­me tid har spil­let sig ind i og im­po­ne­ret i Cham­pions Le­ague. Spil­let i Su­per­liga­en spr­ud­ler må­ske ik­ke, som det gjor­de i sa­e­so­nens før­ste run­der, og det har va­e­ret mu­ligt at få uaf­gjort mod Stå­le Sol­bak­kens hold. Men alt i alt er det… Ja, over­be­vi­sen­de. Og end­da lidt me­re til. Sil­ke­borg be­gynd­te sa­e­so­nen på fryg­te­lig vis. De sto­re ne­der­lag va­el­te­de ind på kon­to­en, som var det dan­kort-po­ste­rin­ger fra en fe­ri­e­tur. Ef­ter sa­e­so­nens før­ste land­skampspau­se kom Sil­ke­borg til­ba­ge som et aen­dret hold – og så be­gynd­te og­så po­in­te­ne at kom­me. For halvan­den må­ned si­den var Pe­ter Sø­ren­sens op­ryk­ke­re dum­pet med et brag med stemp­let ’ueg­net til Su­per­liga­en’. I dag er det an­der­le­des. Ro­bert Skov er en spil­ler, der vil py­n­te på de fle­ste su­per­liga-hold, og fle­re af hans hold­kam­me­ra­ter gør det og­så godt. Det skal gø­re ondt, før det gør godt, si­ger man. Så­dan har det og­så va­e­ret i Sil­ke­borg. Sik­ke en start! Jeg hø­rer til dem, der ik­ke hav­de set Brønd­by åb­ne sa­e­so­nen på den må­de, de gjor­de. En ny tra­e­ner, et nyt kon­cept, fle­re nye spil­le­re og et far­vel til Da­ni­el Ag­ger og fle­re an­dre ru­ti­ne­re­de kra­ef­ter pe­ge­de ik­ke i ret­ning af en sten­sik­ker suc­ces. Men i dag e at let­te på hat­ten for det ar­bej­de, Ale­xan­der Zorn ler­ne og i øv­rigt og­så sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech på Ves­teg­nen. For en må­ned si­den hav­de det res sten­sik­kert 12-tal. Ne­der­la­ge­ne til Vi­borg og Lyn ker dog ned. Der­for en­der de blå-gu­le på et flot 1 Krad­ser kri­sen i Aal­borg? Med fem ne­der­lag i de se­ne­ste seks kam­pe er der i dén grad no­get, der ty­der på det. Nord­jy­der­ne har skuf­fet ek­la­ta­nt, si­den vi blad­re­de Mayland­ka­len­de­ren fra au­gust til sep­tem­ber, og som­mer blev til ef­ter­år. Når mod­stan­de­ren ikk hed­der Sil­ke­borg, har nord­jy­der­ne sva­ert ved a fle­re af de man­ge nye nav­ne i Lars Søn­der­gaa fort­sat har til go­de at vi­se den kva­li­tet, de ef­te dig­vis var AaBs sa­e­son­start god, så en plads i m let er end­nu ik­ke ude­luk­ket. Men AaB skal tag fejl­er de målsa­et­nin­gen. Og det kan bli­ve dyrt!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.