Ik­ke spild af tid – ba­re en håb­løs mo­del

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE SE­NE­STE PAR da­ge har va­e­ret pra­e­get af en hef­tig de­bat om­kring va­er­di­en af hånd­bold­her­rer­nes Cham­pions Le­ague. Det er sket, ef­ter at ru­ti­ne­re­de Kas­per Hvidt prok­la­me­re­de i Jyl­lands-Po­sten, at tur­ne­rin­gen ’na­er­mest er spild tid’. DET FIK EN ue­nig Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg-tra­e­ner, Pe­ter Breds­dor­f­fLar­sen, til at kal­de Hvidt for ’søl­le’ og ’in­kom­pe­tent’, og den tid­li­ge­re lands­holds­an­fø­rer er fle­re ste­der kom­met i stor mod­vind på grund af sin ud­ta­lel­se. Og selv­føl­ge­lig kom­mer det til at vir­ke som en rød klud for man­ge, når Hvidt si­ger, at han hel­le­re vil spil­le EHF Cup, som hans egen klub, KIF Kol­ding Kø­ben­havn, til­fa­el­dig­vis gør den­ne sa­e­son, end han vil du­el­le­re i Cham­pions Le­ague, som Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg og TTH Holste­bro gør det.

Ke­e­pe­ren be­grun­der det med, at den nye struk­tur al­li­ge­vel re­du­ce­rer dan­ske hold til chan­ce­lø­se sta­ti­ster, og så har han selv prø­vet at spil­le Cham­pions Le­ague 13 gan­ge, og wow-fak­to­ren er der­for va­ek, me­ner han.

Ud­ta­lel­sen skal selv­føl­ge­lig og­så ses i ly­set af, at Hvidt & co. i KIF fik en tur i Cham­pions Le­ague-ma­ski­nen sid­ste år, hvor det blev til fle­re yd­my­gel­ser og søl­le fi­re po­int i 14 kam­pe. SELV­FØL­GE­LIG ER CHAM­PIONS Le­ague ik­ke ’spild af tid’. Hver­ken for dan­ske el­ler an­dre eu­ro­pa­ei­ske mand­ska­ber. Al­li­ge­vel sy­nes jeg, at Kas­per Hvidts kri­tik er et in­ter­es­sant ind­s­park og har star­tet en nød­ven­dig de­bat. For tur­ne­rin­gen er alt­så ik­ke det flagskib, som den bur­de va­e­re, og nog­le gan­ge kan det fak­tisk vir­ke, som om det ik­ke er en op­ti­mal ud­nyt­tel­se af ti­den. For nu at bli­ve i den bold­ga­de. Det skyl­des dog mest af alt, at den nu­va­e­ren­de mo­del er håb­løs, og struk­tu­ren ud­van­der gan­ske en­kelt pro­duk­tet li­ge nu.

Ver­dens bed­ste klub­ber er for­delt i to ’A-grup­per’ med ot­te hold i hver, hvoraf de seks avan­ce­rer til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne. Det er i den ka­te­go­ri, BSV er med. Der­u­d­over er der så for­delt 12 hold i to ’Bgrup­per’ – her er TTH Holste­bro med – hvor hol­de­ne ka­em­per en brav kamp om at få to bil­let­ter til 1/8-fi­na­ler­ne. Det er sva­ert over­ho­ve­det at for­kla­re og for­stå sy­ste­met, og det er sja­el­dent et godt tegn. Og her i struk­tu­rens an­det le­ve­år vil jeg kon­sta­te­re, at den er en halv har­piks­k­lat fra at spil­le fal­lit. DE MIN­DRE HOLD – som ek­sem­pel­vis den dan­ske me­ster – bli­ver prü­gelk­na­ber, for­di klas­se­for­skel­len er for stor. Be­va­res, der er mas­ser af la­e­ring og eks­po­ne­ring at kom­me ef­ter for bå­de dan­ske klub­ber og spil­le­re, men der er og­så for man­ge kam­pe i ’A-grup­pen’, hvor de er chan­ce­lø­se og op­pe mod over­mag­ten. I fod­bol­dens ver­den er FC Kø­ben­havn jo hel­ler ik­ke i Cham­pions Le­agu­e­grup­pe med Re­al Madrid, Bar­ce­lo­na, Bay­ern Mün­chen, Man­che­ster Ci­ty og Pa­ris Saint-Ger­main … TIL­BA­GE TIL HÅNDBOLDEN. For ud over pro­ble­met med for stor klas­se­for­skel gør struk­tu­ren, at det ik­ke er vig­tigt nok for de bed­ste mand­ska­ber at op­nå en høj pla­ce­ring i pulj­en, og der bli­ver for man­ge kam­pe på halvt blus. Det så vi så sent som søn­dag af­ten, da Flens­burg-Han­dewitt gav spil­le­tid til en lang ra­ek­ke re­ser­ver i ude­kam­pen mod Pa­ris SaintGer­main, som til gen­ga­eld så ud til at ka­em­pe med at fin­de den rig­ti­ge mo­ti­va­tion.

Det er en uund­gå­e­lig kon­se­kvens af en ta­et­pak­ket hånd­bold­ka­len­der, som er en evig ud­for­dring for klub­ber­ne. Der­for kan man ik­ke forta­en­ke dem i, at de pri­o­ri­te­rer den hjem­li­ge liga og så ba­re for­sø­ger at hol­de sig no­gen­lun­de til i Cham­pions Le­ague.

På fle­re pa­ra­me­tre fun­ge­rer Cham­pions Le­ague ik­ke. Hver­ken for dan­ske el­ler uden­land­ske klub­ber. Men det er den håb­lø­se struk­turs skyld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.