Bendt­ner er ude i tre til seks uger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PAUSE Ef­ter ne­der­la­ge­ne til Po­len og Mon­te­ne­gro i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen var det na­er­lig­gen­de at tro, at Ni­ck­las Bendt­ner ef­ter et år uden for lands­hol­det må­ske var frel­se­ren, der skul­le lø­se lands­hol­dets pro­blem med at sco­re mål, når Ka­sak­h­stan 11. novem­ber ven­ter i Par­ken.

Så­dan bli­ver det dog ik­ke. Den dan­ske Not­ting­ham Fo­rest-an­gri­ber med til­nav­net ’Lord’ må nem­lig sid­de ude i tre til seks uger på grund af den an­kel­ska­de, han på­drog sig fre­dag i Cham­pions­hip-kam­pen mod Bir­m­ing­ham Ci­ty.

Det med­del­te klub­bens ch­eftra­e­ner, Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er, i går på et pres­se­mø­de før da­gens op­gør mod Bla­ck­burn, ef­ter at dan­ske­ren var ble­vet un­der­søgt na­er­me­re og få­et kon­sta­te­ret ska­der på led­bån­de­ne i ven­stre an­kel.

»Det er en al­vor­lig ska­de, men ik­ke for al­vor­lig. Jeg hå­ber, det er det før­ste (tre uger, red.), men det

kom­mer an på, hvor­dan hans krop re­a­ge­rer,« sag­de Mon­ta­ni­er i går iføl­ge Not­ting­ham Post.

Al­le­re­de søn­dag vi­ste rønt­gen­bil­le­der, at der ik­ke var ta­le om et brud på an­k­len. Det fryg­te­de man el­lers, ef­ter at dan­ske­ren vred sig i smer­te oven på sam­men­stø­det i mid­tercirk­len med Bir­m­ing­hams Mi­cha­el Mor­ri­son ef­ter 53 mi­nut­ters spil.

Dan­ske­ren måt­te ha­ve ilt, da han blev bå­ret fra ba­nen ef­ter at va­e­re ble­vet be­hand­let på ba­nen i tre mi­nut­ter. In­den da hav­de Bendt­ner lagt op til Fo­re­sts fø­rings­mål.

»Når man for­la­der ba­nen på den må­de, er det al­tid al­vor­ligt, men in­tet er bra­ek­ket. Vi er nødt til at va­e­re tå­l­mo­di­ge og af­ven­te, at han he­ler,« sag­de Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er i går. Ka­os i klub­ben Ska­den kom­mer på et skidt tids­punkt for Bendt­ner, der star­te­de in­de imod Bir­m­ing­ham ef­ter mest at ha­ve va­e­ret brugt som ind­skif­ter. Klub­bens sport­s­di­rek­tør, Pedro Pe­reira, der om no­gen var man­den, som var skyld i, at dan­ske­ren kom til klub­ben, har sagt op, og ch­eftra­e­ner Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er mel­des i fa­re for at bli­ve fy­ret. Med pau­sen ri­si­ke­rer Bendt­ner at bli­ve over­ha­let i an­grebs­hie­rar­ki­et af gra­e­ske Apo­sto­li­os Vel­li­os. »Ni­ck­las hav­de gjort sto­re frem­skridt og var i god form, så ska­den er et pro­blem for ham og for hol­det, men det må vi ac­cep­te­re,« sag­de Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.