UD MED SPROGET!

Pe­ter Skaarup

BT - - NYHEDER - DF SVA­RER In­ge­li­se Skryd­strup | isk@bt.dk

Skal vi for­stå det så­dan, at I frem­over vil be­ta­le al­le EU-til­skud fra MELD til­ba­ge, hvis der kom­mer fle­re møgs­a­ger?

»Ja, ab­so­lut. Vi vil ger­ne gø­re rent bord, der har va­e­ret nok rod. Vi har brug for at få de her ting ud af ver­den, så vi kan kon­cen­tre­re os om fi­nans­lov og 2025-plan.«

I for­sø­ger at gø­re det til et MELD-pro­blem, men I må da som le­del­se ha­ve vidst, at I søg­te pen­ge til je­res grup­pe­mø­de?

»Vi vid­ste det og­så. Men det var ik­ke os, der søg­te pen­ge­ne, men or­ga­ni­sa­tio­nen MELD…«

… som er det sam­me som ’Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt’?

»Ja og man­ge an­dre med­lem­mer. Vi har ik­ke vidst, at de har skre­vet et an­det pro­gram end det, vi af­vik­le­de.«

Det er ik­ke før­ste gang, I skal be­ta­le pen­ge til­ba­ge. Nu er I op­da­get igen. Ta­enk­te I ’går den, så går den?

»Nej, så­dan vil jeg ik­ke si­ge det. Men Eu­ro­pa-Par­la­men­tets ad­mi­ni­stra­tion hav­de jo gen­nem­gå­et he­le regn­ska­bet i for­å­ret, der­for for­ven­te­de vi, at alt nu var i or­den«.

Hvad er for­kla­rin­gen på, at je­res par­ti­for­mand ik­ke er til­ga­en­ge­lig for pres­sen i den­ne sag?

»Han har man­ge ting om ører­ne. Der lig­ger ik­ke an­det i det. Han gla­e­der sig over, at han har an­dre par­ti­fa­el­ler, der kan sva­re pres­sen.«

Fol­ke­tin­get er en ha­e­der­kro­net ar­bejds­plads. Me­ner du, at Mes­ser­s­ch­midt vil va­e­re en va­er­dig fol­ke­tings­kan­di­dat?

»Det er klart, at det ik­ke er hel­digt, at der har va­e­ret alt det rod om­kring MELDs mid­ler. Det er en tra­els sag, men li­ge nu får det ik­ke yder­li­ge­re kon­se­kven­ser. Mor­ten er ik­ke kan­di­dat end­nu, så det ta­ger vi stil­ling til, når det bli­ver ak-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.