Va­re­ta­egts­fa­engs­let for bom­be­trus­ler

BT - - NYHEDER -

FAENGSLET over­tra­e­del­se af straf­fe­lovens §135, der hand­ler om ube­grun­det at for­år­sa­ge ud­ryk­ning med po­li­ti og am­bu­lan­cer.

Un­der grund­lovs­for­hø­ret sad PF, der tid­li­ge­re har va­e­ret ud­sendt til bå­de Ko­so­vo og Af­g­ha­ni­stan, ro­ligt og med ha­en­der­ne fol­det i skø­det. Han na­eg­te­de sig skyl­dig i an­kla­ger­ne, li­ge­som han na­eg­te­de at ud­ta­le sig.

Den 31-åri­ge be­kra­ef­te­de dog, at han tid­li­ge­re har få­et kon­sta­te­ret fle­re psy­ki­ske di­ag­no­ser, her­un­der PTSD, men at han ik­ke an­ser sig selv som va­e­ren­de psy­kisk syg. Han na­eg­te­de des­u­den at la­de sig men­ta­lun­der­sø­ge, li­ge­som han ik­ke øn­ske­de at bli­ve faengslet i sur­ro­gat (på en psy­ki­a­trisk in­sti­tu­tion, red.). Ret­ten valg­te i går, at ef­ter­kom­me den sig­te­des øn­ske, hvor­for han i før­ste om­gang er ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let i et al­min­de­lig fa­engsel frem til 9. novem­ber. Gud er stor An­kla­ger Sus­an­ne Bluhm frem­lag­de i ret­ten en ra­ek­ke af de trus­sels­mail, som den 31-åri­ge krigs­ve­te­ran er sig­tet for at ha­ve af­sendt.

Fle­re in­de­holdt for­mu­le­rin­gen ’Al­la­hu Ak­bar’ (ara­bi­sk for Gud er stor, red.). På trods af det­te ty­der in­tet dog på, at den 31-åri­ge na­e­rer is­la­mi­sti­ske sym­pa­ti­er, for­tal­te ankla­ge­ren ef­ter­føl­gen­de.

Der blev i alt af­sendt trus­ler mod 13 for­skel­li­ge ste­der, men den 31-åri­ge er fo­re­lø­bigt kun sig­tet for fi­re med fle­re sig­tel­ser på vej, op­ly­ste ankla­ge­ren.

Den 31-åri­ge PF ka­e­re­de om­gå­en­de va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen til lands­ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.