Dansk ba­ge­pro­gram no­mi­ne­ret til en bør­ne-Em­my

BT - - NYHEDER -

ANERKENDELSE Det dan­ske ba­ge­pro­gram ’Ul­tras Sor­te Ka­ges­how’ har tid­li­ge­re va­e­ret no­mi­ne­ret til en gul­d­ro­se ved en tv-festi­val i Ber­lin, og nu fort­sa­et­ter den in­ter­na­tio­na­le anerkendelse. Så­le­des er pro­gram­met, hvor børn ba­ger i mør­ke, ble­vet no­mi­ne­ret til en ’In­ter­na­tio­nal Em­my Kids Award’, der skal ud­de­les til april. Pro­gram­met er no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en ’bed­ste un­der­hold­ning for børn’. Hos DR Ul­tra jub­ler de over Em­my-no­mi­ne­rin­gen.

»Som kon­cept var det no­get af et tv-eks­pe­ri­ment at sluk­ke for ly­set un­der op­ta­gel­ser­ne, og vi er rig­tig stol­te af, at ud­lan­det har få­et øj­ne­ne op for for­ma­tet. Nu vil vi ba­re ger­ne ha­ve den Em­my,« for­kla­rer re­dak­tør på DR Ul­tra Jo­nas Kry­ger Han­sen i en pres­se­med­del­el­se fra DR. Fo­kus på det uper­fek­te Og der er god grund til, at ud­lan­det har få­et øj­ne­ne op for det dan­ske pro­gram, der har ko­mi­ker Ni­ko­laj Stok­holm og Mi­cki Cheng fra ’Den Sto­re Ba­ge­dyst’ som va­er­ter og dan­ske børn som del­ta­ge­re.

»Pro­gram­met fo­ku­se­rer på va­er­di­en i det grim­me og uper­fek­te, man kan op­nå i køk­ke­net, hvis ba­re man tør at gi­ve sig hen og eks­pe­ri­men­te­re – og det har dan­ske børn be­løn­net med at va­el­ge at in­vol­ve­re sig i pro­gram­met.« si­ger re­dak­tø­ren.

DR for­sø­ger li­ge nu at sa­el­ge kon­cep­tet til ud­lan­det. Det sker ved MIPCOM-tv-mes­sen, der fin­der sted i Can­nes – sam­me sted som Em­myud­de­lin­gen fin­der sted na­e­ste år.

’Ul­tras Sor­te Ka­ges­how’ bli­ver sendt hver ons­dag kl. 21 på DR Ul­tra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.