TRUMPS HAEVN

BT - - NYHEDER -

IN­TER­VIEW

Chuck Todd har som re­dak­tør og va­ert på USAs mest be­røm­te po­li­ti­ske show ’Me­et the press’ som blev sendt før­ste gang til­ba­ge i 1947 og der­med er det ae­ld­ste show i USA op­nå­et stjer­ne­sta­tus. Og magt. Vi skal be­kym­re os Når han an­sigt til an­sigt gril­ler Do­nald Trump el­ler Hil­lary Cl­in­ton for åben ska­erm, er han med til at aen­dre mil­li­o­ner af se­e­res op­fat­tel­ser af de to pra­esi­dent­kan­di­da­ter.

Selv er Chuck Todd sik­ker på, at Trump, der i øje­blik­ket er bag­ef­ter Hil­lary Cl­in­ton i me­nings­må­lin­ger­ne, umu­ligt kan nå at gø­re co­me­ba­ck 20 da­ge før val­get.

I ste­det er spørgs­må­let sna­re­re, hvor­dan det re­pu­bli­kan­ske par­ti sam­ler skå­re­ne op, ef­ter Do­nald Trump som en ele­fant i en po­r­cela­ens­bu­tik har tram­pet det i smad­der. Og må­ske end­nu vig­ti­ge­re, hvor­dan Trump va­el­ger at tak­le et ne­der­lag 8. novem­ber. For Do­nald Trump har de se­ne­ste da­ge gen­ta­get et sa­er­ligt bud­skab: Val­get bli­ver ma­ni­p­u­le­ret af kor­rup­te me­di­er, og an­kla­ger­ne mod ham er en stor kon­spira­tion.

Et bud­skab, der iføl­ge Chuck Todd skal ta­ges se­ri­øst. Ik­ke for­di det skul­le va­e­re sandt, men på grund af kon­se­kven­ser­ne:

»Hør her, jeg er be­kym­ret for, at man­ge af hans støt­ter ik­ke tror på re­sul­ta­tet. De vil tro, val­get er fik­set. Jeg tror, det er en re­el trus­sel, og at vi som land skal be­kym­re os om det,« si­ger Chuck Todd over te­le­fo­nen og un­der­stre­ger, at USA har tra­di­tion for fre­de­li­ge over­gan­ge mel­lem magt­ha­ve­re, selv da val­get i 2000 mel­lem Ge­or­ge W. Bush og Al Go­re måt­te af­gø­res ved en dom­stol.

Spørgs­må­let er, om det fra Trumps si­de vil gå li­ge så fred­fyldt til den­ne gang.

»Det af­ha­en­ger af, hvor stort ne­der­la­get bli­ver. Men jeg er be­kym­ret for, at han ik­ke vil ac­cep­te­re et ne­der­lag sa­er­ligt fred­som­me­ligt,« si­ger Chuck Todd. Som to ver­de­ner Chuck Todd har et er­kla­e­ret mål for de sid­ste uger af valg­kam­pen: At for­sø­ge at få Trumps og Cl­in­tons va­el­ge­re til at for­stå hin­an­den.

»For der er en ting ved det her valg, som jeg he­le ti­den op­le­ver: Hvis jeg ta­ger til et om­rå­de do­mi­ne­ret af Trumps støt­ter, forta­el­ler folk mig: ’Jeg ken­der in­gen, som stem­mer på Cl­in­ton. Jeg aner ik­ke, hvem de er.’ Og det sam­me sker, hvis jeg ta­ger til et om­rå­de, hvor Cl­in­ton står sta­er­kt: ’Hvem er de her trump­va­el­ge­re?’ Det fø­les vir­ke­lig som om, de to si­der ta­ler helt for­bi hin­an­den.«

Og hvad er der så til­ba­ge af det re­pu­bli­kan­ske par­ti, hvor stri­be­vis af top­po­li­ti­ke­re sam­men med Paul Ry­an – for­mand for Re­pra­e­sen­tan­ter­nes hus, den tred­je­mest magt­ful­de post i USA – har truk­ket de­res støt­te til Trump? Fløj­kri­gen kan fø­re til dan­nel­sen af et nyt ame­ri­kansk par­ti, me­ner Chuck Todd.

»Bli­ver par­ti­et split­tet op i to? Hvor Do­nald Trump le­der det ene par­ti, mens Paul Ry­an le­der det an­det? Jeg ved, det ly­der langt ude li­ge nu. Men jeg me­ner, at split­tel­sen mel­lem de to flø­je ser ud til at va­e­re umu­lig at red­de sig ud af.« Jeg er be­kym­ret for, at hans støt­ter ik­ke tror på re­sul­ta­tet. De vil tro, val­get er fik­set. Jeg tror, det er en re­el trus­sel

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.