’La­eg al­le regn­ska­ber frem’

BT - - NYHEDER -

MISTAENKELIG re­visor, som og­så har ad­gang til at se regn­ska­ber­ne. De lig­ger ik­ke an­dre ste­der. Jeg har mas­ser af gan­ge bedt om at se dem, men jeg får ik­ke lov. Re­vi­sions­ret­ten og om­buds­man­den har hel­ler ik­ke ret til at se det, når de spør­ger. Der er sim­pelt­hen ik­ke et ef­fek­tivt kon­trol­sy­stem i EU. Der­for er den ene­ste løs­ning, at par­ti­er­ne og fon­de­ne selv la­eg­ger al­le op­lys­nin­ger ud på net­tet.« Dan­mark bør lov­gi­ve om det

»Min før­ste tan­ke er, at den hi­sto­rie kun­ne du og­så skri­ve om al­le an­dre.«

»Jeg har kørt rets­sag mod EUs mi­ni­ster­råd og Eu­ro­pa-Par­la­men­tet sam­men med 21 an­dre i 2004. Vi men­te, at EUs nye reg­ler om at gi­ve 65 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te til eu­ro­pa­ei­ske par­ti­er var ude­mo­kra­ti­ske. Vi brug­te en mil­li­on på det og fik ik­ke en­gang ret til at fø­re rets­sa­gen. Så­dan be­skyt­ter man hin­an­den i det sy­stem.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.