Så­dan får du ener­gi­en til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

EMNEORD Du tryk­ker på snooze-knap­pen et utal af gan­ge, før du en­de­lig får sat dig op i sen­gen, hvor du kan kon­sta­te­re, at du mest af alt har lyst til at put­te dig un­der dy­nen igen. Ly­der det be­kendt, er du helt sik­kert en af dem, der bli­ver ramt af vin­ter­tra­et­hed i de mør­ke må­ne­der. »Det er jo helt na­tur­ligt at gå i vin­ter­hi, for­di vo­res søvn­cy­klus bli­ver sty­ret af lys og mør­ke. Og jo mør­ke­re, det er, jo me­re har vi brug for at gå i hi,« forta­el­ler søvn­for­sker ved Cen­ter for Stress og Triv­sel Mi­ka­el Ras­mus­sen, der un­der­stre­ger, at vi nok vil­le sove to ti­mer ek­stra i døg­net i vin­ter­må­ne­der­ne, hvis vi fik lov at smi­de va­ek­k­eu­ret va­ek.

I bund og grund hand­ler det he­le om lys og jo me­re lys, vi får i lø­bet af da­gen, jo let­te­re har vi ved at stå op om mor­ge­nen, for­di ly­set ak­ti­ve­rer ner­ve­sy­ste­met. Og her ta­el­ler ly­set fra skri­ve­bord­s­lam­pen og com­pu­ter­ska­er­men ik­ke.

Det hand­ler om at va­e­re så me­get uden­for som mu­ligt - og ly­ser vir­ker og­så, selv om det er gråvejr, un­der­stre­ger søvn­for­ske­ren.

Sam­me råd kom­mer fra Mi­cha­el Da­ni­el­sen, der er chef­p­sy­ko­log i Psy­ki­a­tri­fon­den. Hans ho­ved­bud­skab til vin­ter­tra­et­te dan­ske­re er, at de går en rask tur ty­ve mi­nut­ter om da­gen, hvor pul­sen kom­mer lidt op.

»Når jeg rå­der til, at man dyr­ker mo­tion i de mør­ke må­ne­der, be­ty­der det ik­ke, at du skal ta­ge cyk­len og drø­ne ned i fit­nes­scen­tret og drø­ne ned ef­ter un­ger­ne og så drø­ne hjem og la­ve af­tens­mad. Det vil fak­tisk of­te ha­ve den mod­sat­te ef­fekt,« si­ger Mi­cha­el Da­ni­el­sen.

Han an­be­fa­ler, at du flet­ter den fy­si­ske ak­ti­vi­tet ind i lø­bet af da­gen. For ek­sem­pel ved, at du sa­et­ter tem­po­et op, når du luf­ter hund el­ler ta­ger i sko­ven i ste­det for på mu­se­um, når fa­mi­li­en skal un­der­hol­des. Husk at va­e­re so­ci­al Sam­ti­dig er det vig­tigt, at du hu­sker at la­ve so­ci­a­le af­ta­ler med folk, der gør dig glad.

»På sam­me må­de som vi mø­des til for ek­sem­pel gril­laf­te­ner i som­mer­må­ne­der­ne, skal vi og­så hu­ske at la­ve Start da­gen med at tra­ek­ke gar­di­ner­ne fra, når va­ek­k­eu­ret rin­ger. Stra­ek krop­pen helt igen­nem, når du våg­ner. Lav let mor­gen­gym­na­stik et par mi­nut­ter ef­ter, at du er stå­et op. Gå i seng og stå op på cir­ka sam­me tid hver ene­ste dag – og­så selv om det er we­e­kend el­ler fe­rie. Und­gå al­ko­hol, der kan for­styr­re den dy­be søvn. ting sam­men, selv om det er syv gra­der uden­for,« un­der­stre­ger chef­p­sy­ko­lo­gen. Hvis du al­li­ge­vel fø­ler, at der er mi­nus på hu­mør- og søvn­kon­to­en, skal du dog for alt i ver­den ik­ke sa­et­te din alarm til at rin­ge før tid for at vin­de me­re op­våg­nings­tid med den så­kald­te snooze-knap. »Det er no­get, fan­den har skabt. Man­ge va­el­ger jo at snooze i en halv ti­me, hvor de bli­ver va­ek­ket og fal­der i søvn gang på gang. Den tid kun­ne va­e­re brugt på en halv ti­mes uaf­brudt søvn, som er tu­sin­de gan­ge bed­re,« fast­slår søv­n­eks­per­ten. Iføl­ge Cen­ter for Stress og Triv­sel bli­ver op mod 15 pro­cent af os ramt af en de­ci­de­ret vin­ter­de­pres­sion på grund af mang­len­de lys mel­lem ok­to­ber og marts. Anskaf even­tu­elt en lyste­ra­pi­lam­pe, hvis du op­le­ver vold­somt hu­mørskif­te i vin­ter­må­ne­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.