’ ’

BT - - DEBAT -

ked­som­me­lig af en thril­ler at va­e­re. Det er me­get ske­ma­tisk, at man skal la­eg­ge en brik i pus­le­spil­let, så kom­mer der en hid­sig jagt, og så skal

man la­eg­ge en brik i pus­le­spil­let igen. Man skal Det er ut­ro­ligt for­ud­si­ge­ligt. Der er flot­te kulis­ser og et o.k. action-ni­veau, en­de­lig

men for mig bli­ver det for ked­som­me­ligt la­de va­e­re med og over­fla­disk.

Man kan ar­gu­men­te­re for, at over­be­folk­ning at ta­ge det af Jor­den er et in­ter­es­sant og al­vor­ligt. Så går vig­tigt de­ba­tem­ne, men i fil­men bli­ver det ta­get me­get lidt se­ri­øst. det galt

Man kan sag­tens ta­ge den for ren un­der­hold­ning, men der er den sta­dig for ke­de­lig. Det er li­ge­som en Ja­mes Bond-film uden Ja­mes Bond. Tom Hanks (Ro­bert Lang­don) er ik­ke no­gen me­dri­ven­de per­son i den her film. Per­so­nen mang­ler ka­ris­ma.

For mig vir­ker det, som om fil­men har af­stå­et sin tid.

Til sidst så sy­nes jeg ik­ke, at Sid­se Ba­bett Knud­sen (Dr. Eliza­beth Sin­skey) gør me­get va­e­sen af sig. Det er ik­ke ver­dens mest spa­en­den­de rol­le. Ge­ne­relt spil­ler de fle­ste ret ked­som­me­ligt. Bort­set fra Ir­r­fan Khan (Har­ry Sims ’The Pro­vost’), som, sy­nes jeg, for­mår at la­eg­ge no­get ka­ris­ma ind.

DEN ER UTROLIG ** ****

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.