DF par­ke­ret i kviks­and

BT - - DEBAT -

Idansk po­li­tik kan man kom­me til­ba­ge fra det me­ste; frås, ut­ro­skab, snyd, ja, selv ren dum­hed. Det, man til gen­ga­eld ik­ke kan kom­me til­ba­ge fra, er, hvis man bli­ver dømt in­kom­pe­tent. Så si­ger dan­sker­ne som Yvon­ne i Ol­sen­ban­den: ’Me­get har du budt mig, men…’ Det er der­for, den se­ne­ste sag i føl­je­to­nen om DFs rod med EU­mid­ler ik­ke la­en­ge­re kan prel­le af på par­tiets te­flon. Ma­eng­den af rod lig­ner sim­pelt­hen in­kom­pe­ten­ce.

HVAD ER PRO­BLE­MET? I re­a­li­te­ten sid­der DF nem­lig med en top­le­del­se, som er dybt fed­tet ind i sa­gen om EU-mid­ler

MÅ­SKE ER DET der­for, DF me­get be­ha­en­digt har sik­ret, at der kun var én per­son, som sag­de no­get om sa­gen. Én per­son kan al­tid of­res, hvis det går helt galt. Og så er der den yder­li­ge­re skøn­hed i det, at så la­en­ge én per­son er ud­pe­get som tals­per­son, så kan al­le an­dre hol­de mund, hol­de sig va­ek og hol­de ha­en­der­ne re­ne. Den per­son var i lang tid Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt. Nu er det An­ders Vi­sti­sen. For­melt for­di det er DF-grup­pe­for­man­den i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, som ud­ta­ler sig. Men re­elt for­di Mes­ser­s­ch­midts tro­va­er­dig­hed var slidt i la­ser til sidst. Der var brug for en ny of­fer­kalv – og det blev Vi­sti­sen. FLEM­M­ING MØL­LER MOR­TEN­SEN

Når DF al­li­ge­vel ik­ke har kun­net hånd­te­re sa­gen pres­se­ma­es­sigt med den van­li­ge stilsik­ker­hed, så er det ik­ke, for­di de er fal­det af på den i DFs pres­se­af­de­ling. Det er for­di de fak­tisk har spil­let de­res kort bed­re, end de er. I re­a­li­te­ten sid­der DF nem­lig med en top­le­del­se, som er dybt fed­tet ind i sa­gen om EU­mid­ler. Men så la­en­ge der til­sy­ne­la­den­de var ta­le om en in­tel­lek­tu­el DFers helt for­ven­te­li­ge man­gel på or­dens­sans, så gjor­de det ik­ke no­get, at sa­gen ik­ke blev hånd­te­ret i bund. Alt­så luk­ket de­fi­ni­tivt. Det var nem­lig bed­re, end hvis om­ver­de­nen op­da­ge­de, at an­sva­ret fak­tisk går helt til top­pen af DF. IRONISK NOK, SÅ er de små – el­ler i hvert fald min­dre – be­løb som så of­te før far­li­ge­re end de sto­re be­løb. Da DF måt­te be­ta­le over en mil­li­on kro­ner til­ba­ge til EU, var det ik­ke no­gen stor sag, men nu, hvor et par hund­re­de tu­sind er gå­et fra EU-mid­ler til bi­drag til DFs som­mer­mø­der og an­dre al­min­de­li­ge ak­ti­vi­te­ter, så er det plud­se­ligt en stor sag. Hvor­for? For­di nu rø­rer sa­gen med sik­ker­hed par­ti­top­pen. Nu kan man hver­ken hen­hol­de sig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.