Hvil­ken fora­el­dre­ty

Fol­ke­sko­lela­e­rer Ann-Lou­i­se Fi­s­cher Kri­sten­sen spid­der med et glimt i øjet for­skel­li­ge fora­el­dre­ty­per

BT - - NYHEDER -

på Kø­ben­havns La­e­rer­for­e­nings Ne­ta­vis, og vi tror på, at et godt fa­el­les grin frem­mer for­stå­el­sen for hin­an­den. Min op­ga­ve er at bi­dra­ge til nye må­der, hvor vi kan gi­ve et al­ter­na­tivt ind­blik i la­e­rer­nes liv. Og jeg har tid­li­ge­re og­så skre­vet om for­skel­li­ge la­e­rer­ty­per og de­res på­kla­ed­ning,« forta­el­ler Ann-Lou­i­se Fi­s­cher Kri­sten­sen. Fora­el­dre vil dis­ku­te­re Kø­ben­havns La­e­rer­for­e­ning er en lil­le af­de­ling un­der Dan­marks La­e­rer­for­e­ning, der har en an­der­le­des nøg­tern og sag­lig hjem­mesi­de. Men den lo­ka­le la­e­rer­for­e­ning har lidt fri­e­re ram­mer. Fora­el­dre­sam­ar­bej­det i sko­len har va­e­ret de­bat­te­ret gen­nem fle­re ge­ne­ra­tio­ner.

I gam­le da­ge klap­pe­de fora­el­dre­ne ha­e­le­ne sam­men og gjor­de, som la­e­re­ren sag­de. Det sam­me gjor­de bør­ne­ne. I dag vil vi dis­ku­te­re alt og sam­ar­bej­de med la­e­rer­ne, så vo­res børn får den bed­ste sko­le­tid. Ann-Lou­i­se Fi­s­cher Kri­sten­sens be­skri­vel­se af fora­el­dre­ty­per va­ek­ker ju­bel på so­ci­a­le me­di­er, hvor fora­el­dre og la­e­re­re nik­ker gen­ken­den­de.

»Er ik­ke la­e­rer. Men har stor respekt for de­res ar­bej­de – sa­er­ligt fora­el­dre­sam­ar­bej­det med de ty­per, som ka­ri­ke­res her. Og jo – in­drøm­mer be­ska­em­met at pas­se alt for godt på Aka­de­mi­ke­ren,« skri­ver Han­ne Ro­ed.

Lek­tor Dor­te Kous­holt fra Aar­hus Uni­ver­si­tet for­sker i fora­el­dre­sam­ar­bej­de. Hun pe­ger på, at der og­så er et ele­ment af sand­hed i al­le ka­ri­ka­tu­rer. Man­ge nu­an­cer »Det er mor­somt og fint som in­spira­tion til at re­flek­te­re over sin egen rol­le her i ef­ter­års­fe­ri­en. Der er nog­le dy­na­mi­k­ker i fora­el­dres må­de at hand­le på, som er fan­get me­get fint her. Men el­lers vi­ser min forsk­ning, at fora­el­drerol­len er va­e­sent­lig me­re nu­an­ce­ret og sam­men­sat i vir­ke­lig-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.