Pe er du?

BT - - NYHEDER -

he­den. De fle­ste fora­el­dre hand­ler, som de gør, for­di de øn­sker det bed­ste for de­res barn. Sam­ti­dig vi­ser de og­så stor for­stå­el­se for re­sten af bør­ne­grup­pen. Fora­el­dre­sam­ar­bej­det er først for ny­lig ble­vet en del af la­e­rer­ud­dan­nel­sen, og li­ge nu ser vi, at der kom­mer me­re og me­re fo­kus på, at bør­ne­nes sko­le­gang er et fa­el­les an­svar for fora­el­dre og la­e­re­re,« si­ger Dor­te Kous­holt.

Hun op­for­drer til at hu­ske, at al­le men­ne­sker rum­mer fle­re nu­an­cer, end vi umid­del­bart får øje på. Men det er til­ladt at mo­re sig over ka­ri­ka­tu­rer­ne og re­flek­te­re over, om der mon er et gran af sand­hed i det. De fle­ste fora­el­dre hand­ler, som de gør, for­di de øn­sker det bed­ste for de­res barn Den­ne fora­el­dre­ty­pe ope­re­rer bedst med det strøm­li­ne­de og vel­kend­te. »Vi gør det sam­me som na­bo­en… og lig­ner dem i øv­rigt på en prik.« Bil­ka og ju­bila­e­ums­va­sen er sik­re hit. De er mil­li­me­ter­de­mo­kra­ti­ske og har en sta­erk hold­ning til, hvad der er rig­tigt og for­kert, men gi­ver den fuld gas med sort ar­bej­de og ulov­li­ge down­lo­ads. De har in­gen for­stå­el­se af in­klu­sions­be­gre­bet og ta­en­ker i li­det om­fang på fa­el­les­ska­bet. Hvis der op­står pro­ble­mer i sko­len, er det la­e­re­rens skyld el­ler de an­dre børn, den er gal med. De har i øv­rigt reg­net ud, at øko­lo­gi er løgn. Bar­nets navn po­ten­ti­elt: Lukas, Em­ma, Vi­ctor, Ida. So­ci­a­le me­di­er: Face­book, In­s­ta­gram og Can­dy Crush. Rol­le på fora­el­dre­mø­det: Opret­hol­de­re af den kon­stant selv­ha­ev­den­de, kri­ti­ske og be­brej­den­de røst: »Kan det vir­ke­lig pas­se, at vi har ene­ansva­ret for Em­mas la­e­ring?!?!?« Mo­de­ren, er ty­pisk en­lig mor (og­så i be­frugt­nings­fa­sen og ved und­fan­gel­sen). Hun op­le­ver ver­den som et stort og far­ligt sted og vil der­for helst pak­ke sit barn ind i boble­plast. Angst er det nye sort for børn, men den­ne fora­el­der be­teg­ner det som ’ae­ng­ste­lig­hed’ og er et klas­sisk ek­sem­pel på pro­ji­ce­ring. Bar­net har i over­kan­ten af sy­ge­da­ge, og en ja­evn­ligt set be­sked på in­tra kun­ly­de: »Nyn­ne hol­der en fri­dag. Hun har be­hov for ro, grun­det alt for man­ge ind­tryk i Ti­vo­li i går«. På dag­lig ba­sis frem­fø­res en højlydt og eks­pres­siv af­skeds­sce­ne – ef­ter det har rin­get ind. Bar­net sid­der på sin plads med et forun­dret blik i øj­ne­ne, imens mor sprin­ger rundt i døråb­nin­gen og gen­nem­går al­le ta­en­ke­li­ge yder­kan­ter af fø­lel­ses­re­gi­ste­ret på tre mi­nut­ter. Bar­nets navn po­ten­ti­elt: Nyn­ne, No­ah… el­ler sam­me navn som mor. So­ci­a­le me­di­er: Face­book, In­s­ta­gram (men ta­ger med mel­lem­rum en højlydt pau­se og luk­ker ned for det he­le), Sen­si­tiv.dk. Rol­le på fora­el­dre­mø­det: Ge­ne­rel skep­tisk ved alt nyt, og kom­mu­ni­ke­rer via man­tra­et »det er Nyn­ne slet ik­ke klar til«. Bar­nets navn po­ten­ti­elt: So­ci­a­le me­di­er: Rol­le på fora­el­dre­mø­det:

ne Den­ne far-ty­pe mø­der vi syn­gen­de i ve­lour­ha­bit på Chri­sti­a­nia-bi­ke hver mor­gen på cy­kel­stien, men ik­ke i den dan­ske fol­ke­sko­le – der er alt for lavt til lof­tet. Han har et spora­disk for­hold til hy­giej­ne, er på over­før­sels­ind­komst (her­un­der kul­tur­støt­te), fra­la­eg­ger sig et­hvert an­svar for op­ga­ver af sko­le­fag­lig ka­rak­ter på hjem­me­fron­ten, men har til gen­ga­eld ta­get den ful­de bar­sel, sover i shel­ter, del­ta­ger al­tid til ar­bejds­da­gen, kan ha­e­k­le og sy­nes, at alt i he­le ver­den er dej­ligt. Ga­ja, Sol,

Bel­la-Björk, Se­jer-Nord. In­gen, men han har en yo­ga-app. Gra­e­der af lyk­ke ved suc­ces­hi­sto­ri­er og bry­der in­tims­fa­e­ren med in­tens øjen­kon­takt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.