Po­li­ti for­la­en­ger luk­ning af ro­ck­er­borg

BT - - NYHEDER -

Der kom­mer til at gå end­nu la­en­ge­re tid, før med­lem­mer af ro­ck­er­grup­pen Hells An­gels og ban­den Bla­ck Ar­my kan ven­de til­ba­ge til de­res klubhu­se i Oden­se. Fyns Po­li­ti for­la­en­ger nem­lig et ad­gangs­for­bud mod at kom­me i ro­ck­er­bor­gen på Pe­ter­s­min­de­vej og ban­de­klubhu­set på Ny­borg­vej. For­bud­det blev ud­stedt 4. ok­to­ber og vil fort­sa­et­te to uger frem som føl­ge af en kon­flikt mel­lem de to grup­per, der iføl­ge po­li­ti­et har ført til ad­skil­li­ge sky­de­ri­er i Oden­se.

»Vo­res vur­de­ring er, at den ak­tu­el­le kon­flikt mel­lem de to ban­der ik­ke er af­ta­get, så der­for er luk­nin­gen fort­sat en nød­ven­dig­hed for at sik­re ro­en,« si­ger po­li­ti­in­spek­tør Ben­ny Lin­de Lar­sen fra Fyns Po­li­ti./ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.