Jer­nal­der­mand for

BT - - NYHEDER -

EF­TER­ÅRS­FE­RIE lands­by­ens bål og går i gang med at dis­se­ke­re det sto­re hjer­te. Det ta­ger na­e­sten to ti­mer, men jeg får in­di­mel­lem sel­skab af nog­le ga­e­ster. En lil­le dreng kom­mer lø­ben­de med si­ne bedste­fora­el­dre i ha­e­le­ne: må jeg sma­ge?,«spør­ger han.

»Jeg tror ik­ke, at det sma­ger så godt, men vil du ha­ve et ae­b­le?,« sva­rer jeg. Det vil han ik­ke. Tre ge­ne­ra­tio­ner Straks ef­ter kom­mer en stør­re fa­mi­lie. Der er tre ge­ne­ra­tio­ner med på tur, og de går og snak­ker om, at de vil prø­ve at bo her en uge na­e­ste år. Den lil­le dreng fra fa­mi­li­en har dog lu­ret mig i mi­ne jer­nal­der­kla­e­der: »Du er ik­ke fra jer­nal­de­ren. Du er her kun for at forta­el­le mig, hvor­dan man le­ver i jer­nal­de­ren,« kon­sta­te­rer han stå­l­fast. Det kan jeg jo ik­ke lø­be fra.

Jeg når og­så at sam­le kryd­derur­ter, sme­de en kniv, hja­el­pe med at byg­ge en ler­ovn og sma­ge mjød, før da­gen er om­me. Jeg har ik­ke kig­get på klok­ken he­le da­gen, og jeg gi­ver da og­så en af pi­ger­ne fra fa­mi­li­en helt ret, når hun si­ger, at tids­for­nem­mel­sen ry­ger her­u­de. Hun forta­el­ler og­så, at hun nor­malt sid­der me­get med sin mo­bil, men at hun er glad for, at den ik­ke er med her. Vi er eni­ge - det har va­e­ret et dej­ligt af­bra­ek fra den di­gi­ta­li­se­re­de ver­den. In­tet fjern­syn, in­gen te­le­fon, in­gen com­pu­ter, men mas­ser af frisk luft, sjove hi­sto­ri­er og duft af bål. Det kun­ne man godt vaen­ne sig til. En gang imel­lem i hvert fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.