PET drop­per jagt på gangste­re

BT - - NYHEDER -

GANGSTERJAGT Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste drop­per ar­bej­det med at af­slø­re de va­er­ste gangste­re. Op­ga­ven skub­bes nu til­ba­ge til det al­min­de­li­ge po­li­ti, frem­går det af et lo­vud­kast fra ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V).

Ma­nøv­ren er en kol­bøt­te i for­hold til en be­slut­ning, som blev ta­get for ti år si­den.

Den­gang vak­te det stor dis­kus­sion, da PET over­tog 160 me­d­ar­bej­de­re fra det åb­ne po­li­ti og skul­le til at opkla­re de van­ske­lig­ste sa­ger om or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet.

Men nu er det alt­så slut.

Til­sy­ne­la­den­de har det ik­ke va­e­ret en ube­tin­get suc­ces at la­de det hem­me­li­ge po­li­ti del­ta­ge i ef­ter­forsk­ning af sto­re sa­ger om narko, vå­ben og an­det.

I hvert fald skri­ver Justits­mi­ni­ste­ri­et i be­ma­er­k­nin­ger­ne til lo­vud­ka­stet, at man øn­sker at und­gå dob­bel­t­ar­bej­de i PET og det øv­ri­ge po­li­ti.

Der er »be­ty­de­li­ge over­lap og gra­en­se­fla­der« mel­lem de op­ga­ver, som PET og det åb­ne po­li­ti va­re­ta­ger, bli­ver det fast­slå­et.

Des­u­den vil aen­drin­gen sik­re »en bed­re ar­bejds­de­ling mel­lem PET og det øv­ri­ge po­li­ti,« hed­der det.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.