Kurt Ravn skal la­e­re børn om fy­sik­kens love

BT - - NYHEDER -

JULEKALENDER Det kan va­e­re vir­ke­lig ke­de­ligt at sid­de på sko­le­ba­en­ken og la­e­re ty­ske glo­ser og ma­te­ma­ti­ske lig­nin­ger, men det hå­ber den fol­ke­ka­e­re sku­e­spil­ler Kurt Ravn at kun­ne aen­dre. Han har nem­lig få­et rol­len som Pro­fes­sor Pri­mus i Vi­a­plays nye julekalender ’Det Sto­re Eks­pe­ri­ment’, der bå­de skal un­der­hol­de og un­der­vi­se børn. Sku­e­spil­le­ren me­ner, det er vig­tigt, at la­e­ring bå­de er sjovt og la­e­re­rigt, for så hu­sker bør­ne­ne, hvad de bli­ver til­la­ert. Og­så for de voks­ne Selv hu­sker Kurt Ravn nog­le helt be­stem­te ting fra sin sko­le­tid.

»Jeg hu­sker sta­dig min tys­kla­e­rer fra fol­ke­sko­len. Han hav­de sat sig for, at vi skul­le la­e­re tysk, og det kan jeg love dig for, at vi gjor­de,« erin­drer han og fort­sa­et­ter:

»Han kun­ne fin­de på at skri­ve tysk gram­ma­tik på tav­len, og når der så ik­ke var me­re plads der­på, fort­sat­te han ud på va­eg­gen. Han var lidt van­vit­tig på sin egen go­de fa­con, men vi glem­te al­drig den ty­ske gram­ma­tik,« gri­ner sku­e­spil­le­ren.

Selv om ju­le­ka­len­de­ren er hen­vendt til børn, så har den 68-åri­ge sku­e­spil­ler og­så selv la­ert en del af at spil­le Pro­fes­sor Pri­mus, li­ge­som han og­så for­ven­ter, at bør­ne­nes fora­el­dre vil kun­ne la­e­re nye ting un­der­vejs i de­cem­ber.

»Jeg har for ek­sem­pel la­ert, hvad de tre vig­tig­ste ele­men­ter på jor­den er. Jeg ved ik­ke, hvad jeg skal bru­ge det til nu og her, men jeg la­e­rer nog­le ting un­der­vejs, når jeg la­e­ser ma­nuskrip­ter­ne, for­di det bå­de er spa­en­den­de og un­der­hol­den­de skre­vet,« for­kla­rer sku­e­spil­le­ren.

Kurt Ravn skal la­e­re sin nye vi­den fra sig i ju­le­ka­len­de­ren ’Det Sto­re Eks­pe­ri­ment’, der kan strea­mes på Vi­a­play fra den 1. de­cem­ber. Jeg la­e­rer nog­le ting un­der­vejs, når jeg la­e­ser ma­nuskrip­ter­ne, for­di det bå­de er spa­en­den­de og un­der­hol­den­de skre­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.