Kul­tur Find rundt i Net­flix-

BT - - KULTUR -

STREAMING Dis­se film og se­ri­er er ab­so­lut top­pen af Net­flix li­ge nu: ’Narcos’ Før­ste og an­den sa­e­son lig­ger på Net­flix, tred­je sa­e­son fil­mes li­ge nu. Pablo Esco­bars navn har va­e­ret kendt i me­di­er­ne i åre­vis. I sin stor­heds­tid blev han sy­no­nym med stof­fer, enorm rig­dom og en ’lar­ger than li­fe’-per­son­lig­hed, som gjor­de ham be­rømt og be­ryg­tet. Nu har hit-se­ri­en ’Narcos’ for al­vor ka­stet ham til­ba­ge i vo­res tan­ker, isa­er pga. Wag­ner Mou­ras fan­ta­sti­ske ind­le­vel­se i rol­len som Esco­bar. ’BoJa­ck Hor­se­man’ Tre sa­e­so­ner lig­ger på Net­flix, fjer­de sa­e­son kom­mer i 2017. Ce­le­bri­ty-kul­tu­ren får nog­le ge­val­di­ge og til­tra­eng­te hug i den­ne ko­mi­ske og sor­te ani­me­re­de se­rie, som om­hand­ler en tid­li­ge­re tv-stjer­ne, der fam­ler sig igen­nem til­va­e­rel­sen. Det er van­vit­tigt, men ma­er­ke­ligt for­stå­e­ligt. ’The Big Short’ Film fra 2015. Med et stjer­necast og en hi­sto­rie, som gan­ske sim­pelt er for vig­tig til ik­ke at se, er den­ne Oscar-no­mi­ne­re­de film en vig­tig til­fø­jel­se på Net­flix. Sam­ti­dig ta­ger den fat om et kom­pli­ce­ret em­ne – den glo­ba­le øko­no­mi­ske kri­se – på en over­sku­e­lig, hu­mo­ri­stisk og de­tal­je­ret må­de. Chri­sti­an Ba­le er gl­or­va­er­dig! Net­flix er som en kas­se, du hi­ver ned fra lof­tet og kig­ger i. Der vil uden tvivl va­e­re en mas­se skram­mel. Alt er en smags­sag, men her er no­get af det va­er­ste: ’Ha­ters Ba­ck Off’ Den nye ori­gi­na­le se­rie fra Net­flix er en ir­ri­te­ren­de ko­me­di­e­se­rie, som ef­ter få mi­nut­ter får dig til at ha­de ho­ved­per­so­nen Col­le­en Bal­lin­ger, som er en YouTu­be-ken­dis. Hvis det­te er, hvad al­ver­dens YouTu­be-stjer­ner ver­den over har at kom­me med, kan vi godt hi­ve stik­ket ud for det fa­eno­men hur­tigst mu­ligt, tak. ’A Haun­ted Hou­se’ Mar­lon Way­ans skul­le va­e­re stran­det i ’Scary Movie’, så han ik­ke hav­de skre­vet den­ne film. Den er en fil­misk ve­der­styg­ge­lig­hed. ’The Ranch’ Sa­e­son et og to kan strea­mes på Net­flix. Har du fulgt den­ne ori­gi­na­le Net­flix-se­rie indtil nu, må du sja­el­dent ha­ve haft me­re lyst til at sluk­ke tv’et og gå uden­for. Selv se­ri­ø­se bin­ge-wat­chers må over­gi­ve sig her. Den vi­ser, at Ash­ton Kut­cher en­ten prø­ver for hårdt el­ler lang­somt har er­kendt, at han ik­ke la­en­ge­re har sam­me ap­pe­al som før.

’Bre­ak­fast at Tif­fa­ny’s’, 1961 ’Go­ne With the Wind’, 1939 ’This is Eng­land’, 2006 ’The Exorcist’, 1973 ’Girl, In­ter­rup­ted’, 1999 ’Taxi Dri­ver’, 1976 ’Ro­se­mary’s Ba­by’, 1968 ’The Il­lu­sio­nist’, 2006

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.