Jour­na­li­stik skal fø­re til no­get

BT - - NAVINE -

75 I MOR­GEN Han er en af de sto­re i dansk jour­na­li­stik. Grund­la­eg­ge­ren af Man­dag Mor­gen, Erik Ras­mus­sen, som fyl­der 75 i mor­gen, har gen­nem he­le sit liv vil­let no­get med det, han skri­ver og sa­et­ter i va­erk. Jour­na­li­stik skal ha­ve et for­mål og en hø­je­re am­bi­tion end blot at brin­ge nyhe­der, in­for­me­re og un­der­hol­de.

Erik Ras­mus­sen vil gø­re ver­den og sam­fun­det bed­re, og han vil helt ind i ma­skin­rum­met, hvor de nye tan­ker ta­en­kes, uan­set om det hand­ler om vel­fa­er­den, er­hvervs­li­vet el­ler den glo­ba­le kli­maud­for­dring.

Nyta­enk­ning og at va­e­re sti­fin­der frem for fejl­find­er har va­e­ret en driv­kraft, si­den han grund­lag­de gør det til en for­ret­ning. For øje­blik­ket hand­ler det om en glo­bal sats­ning for ud­vik­ling af nye di­gi­ta­le po­r­ta­ler og mø­de­ste­der for virk­som­he­der og pio­ne­rer, der vil va­e­re med til at om­sa­et­te FNs 17 ver­dens­mål til ak­tiv hand­ling.

»Erik Ras­mus­sen er et men­ne­ske, som al­drig hol­der op med at stil­le spørgs­mål. Som al­drig hol­der op med at va­e­re nys­ger­rig. Og som al­drig mi­ster tro­en på at lyk­kes med de vil­de­ste am­bi­tio­ner,« skri­ver Lis­beth Knud­sen, som i dag er di­rek­tør og che­fre­dak­tør på Man­dag Mor­gen, i en fød­sels­dag­som­ta­le.

I 2006 blev Erik Ras­mus­sen af Wor­ld Eco­no­mic Forum ud­pe­get som en af ver­dens 100 mest ind­fly­del­ses­ri­ge me­di­e­per­so­ner. Kar­ri­e­ren be­gynd­te som jour­na­li­ste­lev på Bo­gen­se Avis, se­ne­re blev han er­hvervs­re­dak­tør på Ber­ling­s­ke Af­te­na­vis og som ba­re 27-årig hen­tet til po­sten som che­fre­dak­tør for dag­bla­det Bør­sen.

Her stod han blandt an­det i spid­sen for avi­sens re­lan­ce­ring i tabloid­for­mat. Se­ne­re blev Erik Ras­mus­sen di­rek­tør for den nu­va­e­ren­de Eg­mont­kon­cern, Gu­ten­berg­hus-Bla­de­ne, og stod som che­fre­dak­tør bag ud­vik­lin­gen af Bør­sens Nyheds­ma­ga­sin.

I fle­re om­gan­ge har syg­dom va­e­ret ta­et på at ta­ge li­vet af Erik Ras­mus­sen. I 1999 blev han ramt af en al­vor­lig kra­eft­syg­dom, der ef­ter­lod ham med spink­le chan­cer for at over­le­ve.

Men ta­et støt­tet af sin hu­stru, Sid­sel Bogh, tog han kam­pen op og kun­ne ef­ter et la­en­ge­re fra­va­er ven­de til­ba­ge til ar­bej­det på Man­dag Mor­gen. Han skrev en bog om det, og som så me­get an­det gjor­de han det til et pro­jekt at gø­re sig fri af syg­dom­men.

Om nog­le år vil han trap­pe ned, si­ger han. Men ik­ke li­ge nu. Der er sta­dig mas­ser af op­ga­ver, der skal lø­ses.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.