Sød fe­ri­e­film

BT - - TV -

KOMEDIE Da den uma­ge trio, Ry­an, Wa­de og Em­mit, be­gyn­der i gym­na­si­et, bli­ver de tre dren­ge hur­tigt mål for de ae­l­dre ele­vers dril­le­ri­er, så hvis de tro­e­de, at stu­den­ter­å­re­ne skul­le bli­ve de bed­ste i de­res liv, kan de tro om igen. De be­slut­ter sig for at gø­re no­get dra­stisk ved pro­ble­met og an­sa­et­ter de­res egen bo­dygu­ard i skik­kel­se af Dril­l­bit Tay­l­or. Selv­om Dril­l­bit Tay­l­or er tid­li­ge­re eli­te­sol­dat, har del­ta­get i ad­skil­li­ge hem­me­li­ge mis­sio­ner og har va­e­ret bo­dygu­ard for Syl­ve­ster Stal­lo­ne, er han fal­det vold­somt af på den, vir­ker for­vir­ret og aner over­ho­ve­det ik­ke, hvad han vil med sit liv. Så umid­del­bart gi­ver han ik­ke det bed­ste ind­tryk hos Ry­an, Wa­de og Em­mit, men da han er den bil­lig­ste, en­der de med at an­sa­et­te ham. De tre un­ger­s­ven­de ind­ser snart, at man får, hvad man be­ta­ler for. Dril­l­bit Tay­l­or sam­men­sa­et­ter et ut­ra­di­tio­nelt tra­e­nings­pro­gram for de tre dren­ge. De har me­get sva­ert ved at se det for­nuf­ti­ge i den umid­del­bart li­det ef­fek­ti­ve tra­e­ning, hvor de blandt an­det la­e­rer at bru­ge ef­fek­ter fra hus­hold­nin­gen til selv­for­svar. Er Dril­l­bit Tay­l­or ba­re ude på at mal­ke de tre dren­ge for så man­ge pen­ge og va­er­di­gen­stan­de som mu­ligt - el­ler er der en me­ning med hans gal­skab? (TV 2)

Owen Wil­son har med­vir­ket i tal­ri­ge ko­me­di­er af svin­gen­de kva­li­tet. Men i 2012 fik han et lil­le gen­nem­brud som se­ri­øs sku­e­spil­ler i Woo­dy Al­lens "Mid­nigth in Pa­ris".

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.