En ae­r­ger­lig ban­ken i bor­det

BT - - SPORTEN -

RØDMENDE KNYTNAEVER OG krid­hvi­de kno­er … Hvis det er, hvad Stå­le Sol­bak­ken ser, når han kig­ger på si­ne ha­en­der i dag, er det fuldt for­stå­e­ligt hvor­for. For hans FC Kø­ben­havn-mand­skab hav­de den helt sto­re mu­lig­hed i af­tes.

FCK hav­de chan­cen for et af de sto­re eu­ro­pa­ei­ske re­sul­ta­ter. Et af dem, fod­bold­hi­sto­ri­ker­ne ik­ke vil tø­ve to gan­ge med at skrib­le ned på en af de før­ste si­der i klub­bens ana­ler. Men kø­ben­hav­ner­ne hav­de chan­cen til me­re. De hav­de mu­lig­he­den for at spil­le sig til en mat­ch­bold i jag­ten på en plads i de Cham­pions Le­ague-ot­ten­de­dels­fi­na­ler, de selv – og dansk fod­bold for den sags skyld – kun har prø­vet kra­ef­ter med én gang tid­li­ge­re.

Da­gen der­på må Lø­ver­nes nor­ske ma­na­ger, hol­det, fan­se­ne og al­le os, der hå­ber det bed­ste for dan­ske hold i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold ger­ne ae­r­gre sig. For FC Kø­ben­havn kun­ne ha­ve få­et et re­sul­tat på ude­ba­ne i Cham­pions Le­ague mod de en­gel­ske me­stre. De kun­ne må­ske end­da ha­ve vun­det. Men det gjor­de de ik­ke. LAD MIG STARTE med at slå to ting fast. Jeg blev be­kra­ef­tet i to ting tirs­dag af­ten. For det før­ste blev jeg end­nu en­gang over­be­vist om, at FC Kø­ben­havn har et hold, der er ba­e­re­dyg­tigt. Og­så i Cham­pions Le­ague. Hol­det har kva­li­te­ter­ne til at gå vi­de­re fra en pul­je, hvor de har li­ge så me­get at gø­re som de an­dre hold. At man så på dril­len­de vis kan kal­de grup­pen en Eu­ro­pa Le­ague Plus-pul­je, er en an­den sag. For FCK har hol­det og ik­ke mindst set up’et til me­stre­nes liga.

Det be­vi­ste de i Por­to for en må­ned si­den, de un­der­stre­ge­de det mod Club Brüg­ge i par­ken for ny­lig – og bil­le­det blev ik­ke øde­lagt mod Lei­ce­ster i af­tes. Selv om de dan­ske me­stre nu er rejst over Nord­s­ø­en uden po­int, har de ae­re af pra­e­sta­tio­nen mod sid­ste sa­e­sons sen­sa­tio­nel­le en­gel­ske me­stre. FCK var det bed­ste hold på ba­nen de før­ste 40 mi­nut­ter, men blev ef­ter pau­sen of­re for det, no­get na­er al­le Pre­mi­er Le­ague-hold op­le­ve­de i sid­ste sa­e­son: At Lei­ce­ster – når de kom­mer for­an - er van­ske­li­ge­re at ha­ve med at gø­re, end en håndsa­e­be på kan­ten af hånd­va­sken.

FCK hav­de bå­de spil­let, kølig­he­den og mu­lig­he­der­ne til at kom­me fra Kas­per Sch­mei­chels hjem­me­ba­ne med et po­int, der vir­ke­lig vil­le bat­te no­get i kam­pen for en plads i pul­jens top to. Desva­er­re vil­le net­op den dan­ske må­l­mand det an­der­le­des med en fan­t­om­red­ning i de dø­en­de mi­nut­ter. MIRAKELREDNINGEN AEN­DRER IK­KE ved, at FCK i en mid­terak­se med Ro­bin Ol­sen, Erik Jo­hans­son, Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, Wil­li­am Kvist, Tho­mas Dela­ney, An­dreas Cor­ne­li­us og Fe­de­ri­co San­tan­der har en syv­ka­ba­le, der går op no­get na­er hver gang. Og der­med og­så en mid­terak­se med in­ter­na­tio­nal klas­se.

Desva­er­re var det ik­ke nok. Lei­ce­ster hav­de i et en­kelt mo­ment klas­sen og hel­det til at få de tre po­int, der med 98 pro­cent sik­ker­hed sen­der dem vi­de­re, mens FCK blun­de­de. Der­u­d­over var det ik­ke et en­gelsk mester­hold, der var i stand til at få pul­sen til at sti­ge. Og net­op hér er af­te­nens an­den la­e­resa­et­ning.

Jeg blev nem­lig be­kra­ef­tet i end­nu en te­se ved at se de dan­ske me­stre kryd­se klin­ger med de en­gel­ske i af­tes. Selv om Lei­ce­ster nu står med mak­si­mum­po­int i pulj­en ef­ter tre kam­pe, kan eng­la­en­der­ne ram­mes. Og de kan ram­mes hårdt. LI­GE NU ER Lei­ce­ster ik­ke me­re end et mid­ter- el­ler bund­hold i Pre­mi­er Le­ague. Det forta­el­ler bå­de stil­lin­gen i den en­gel­ske liga og det spil, Clau­dio Ra­ni­e­ris hold vi­ste i af­tes.

Om to uger ga­e­ster Lei­ce­ster Par­ken til en for FC Kø­ben­havn van­vit­tigt vig­tig re­van­che-kamp. Den skal kø­ben­hav­ner­ne vin­de mod et en­gelsk hold, der er så godt som vi­de­re. Ik­ke mindst for­di kø­ben­hav­ner­ne ef­ter ugens run­de har FC Por­to tungt ån­den­de i nak­ken.

FCK bør imid­ler­tid og­så va­e­re i stand til at slå Lei­ce­ster på hjem­me­ba­ne om to uger. Ja, der­til er vi kom­met. Der­hen, hvor et dansk mester­hold bør slå et en­gelsk. Dét ale­ne er for­hå­bent­lig nok til, at Stå­le Sol­bak­ken får den nor­ma­le far­ve til­ba­ge i fin­gre­ne.

Da­gen der­på må Lø­ver­nes nor­ske ma­na­ger, hol­det, fan­se­ne og al­le os, der hå­ber det bed­ste for dan­ske hold i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold ger­ne ae­r­gre sig

FO­TO: REU­TERS

FC Kø­ben­havn med Stå­le Sol­bak­ken i spid­sen må ae­r­gre sig ef­ter 0-1-ne­der­la­get til Lei­ce­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.