Ko­pi-Barca ud­ford

Pep Gu­ar­di­o­la har i Man­che­ster Ci­ty skabt et mi­niBar­ce­lo­na, som i af­ten skal må­le sig med for­bil­le­det

BT - - SPORTEN - Laurits Bak Lyck | la­ly@spor­ten.dk

Hvor­dan vil Bar­ce­lo­na hånd­te­re en mod­stan­der, der på man­ge må­der lig­ner – Bar­ce­lo­na? Det får man svar på, når Man­che­ster Ci­ty og Pep Gu­ar­di­o­la i af­ten ud­for­drer hjem­me­hol­det på Camp Nou - med Bar­ce­lo­nas eg­ne vå­ben.

For Man­che­ster Ci­ty-ma­na­ger Pep Gu­ar­di­o­la ken­der Barca bed­re end de fle­ste. Det var på Camp Nou, han som FC Bar­ce­lo­na-spil­ler vandt seks La Liga-tro­fa­e­er og ad­skil­li­ge an­dre tit­ler. Og det var her, han skab­te sit navn som tra­e­ner, da han stod i spid­sen for et af fod­bol­dens mest le­gen­da­ri­ske hold, der på fi­re år vandt La Liga tre gan­ge og Cham­pions Le­ague to.

Han er en af de mest nys­ger­ri­ge tra­e­ne­re i ver­den li­ge nu. Han har sin fi­lo­so­fi om at va­e­re bold­be­sid­den­de og genvinde bol­den, men sy­ste­mer­ne skif­ter han he­le ti­den Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen, om Pep Gu­ar­di­o­la Da Eu­ro­pa­de vandt Cup’en i 1992, var det ham, der stod med po­ka­len og råb­te: ’Ind­byg­ge­re i Ca­ta­lo­ni­en, her har I den!’ så han bli­ver hyl­det, når han kom­mer til­ba­ge, in­gen tvivl om det Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen, om Pep Gu­ar­di­o­la

Så Gu­ar­di­o­la har al den vi­den, han be­hø­ver om mod­stan­de­ren in­den Man­che­ster Ci­tys Cham­pions Le­ague-grup­pe­kamp mod FC Bar­ce­lo­na. En vig­tig en af slagsen mel­lem grup­pe C’s helt sto­re fa­vo­rit­ter og top­hold. Bar­ce­lo­na har seks po­int ef­ter de før­ste to run­der, mens Ci­ty ef­ter de­res vil­de 3-3-kamp mod Erik Svi­at­chen­kos Cel­tic har fi­re. Så bri­ter­ne skal alt­så ha­ve po­int med hjem, hvis de vil ud­for­dre Barca på før­ste­plad­sen. Sta­dig ver­dens­klas­se For Gu­ar­di­o­la er det og­så en ka­er­kom­men mu­lig­hed for at be­vi­se over for sit gam­le hjem­me­pu­bli­kum, at han sta­dig er en ver­dens­klas­se­tra­e­ner. Sidst, han for­søg­te, var i Cham­pions Le­ague-se­mi­fi­na­len i 2015, da han med sit Bay­ern Mün­chen-hold kom på be­søg og blev sendt hjem med en 0-3-snit­ter.

»Gu­ar­di­o­la var må­ske lidt naiv med sin tak­tik, så Bay­ern løb li­ge ind i kni­ven. Mes­si kør­te dem fuld­sta­en­dig over og la­ve­de end­da tun­nel på Bo­a­teng. Det var en or­dent­lig røv­fuld,« min­des TV3 Sports Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen, der har fulgt spansk fod­bold i år­ti­er, og i af­ten kom­men­te­rer fra Camp Nou i Bar­ce­lo­na..

På trods af kun at ha­ve stå­et i spid­sen for Ci­ty i nog­le få må­ne­der er Pep Gu­ar­di­o­la kom­met im­po­ne­ren­de langt i ar­bej­det med spil­lesti­len i den kø­be­sta­er­ke klub, me­ner TV3-kom­men­ta­to­ren.

Men det er må­ske hel­ler ik­ke så ma­er­ke­ligt, for Ci­ty har til­sy­ne­la­den­de la­en­ge haft en plan om at til­pas­se klub­ben til den spil­lestil, som net­op Gu­ar­di­o­la er kendt for. Så­le­des hen­te­de man i 2012 to tid­li­ge­re FC Bar­ce­lo­na-che­fer i Fer­ran So­ri­a­no og Txiki Ber­gi­ristain, der si­den har va­e­ret hen­holds­vis ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og sport­s­di­rek­tør i den nor­den­gel­ske klub. Mi­ni-Bar­ce­lo­na med for­be­hold Den­ne som­mer kom Gu­ar­di­o­la så til klub­ben og hen­te­de FC Bar­ce­lo­nas liga­må­l­mand Clau­dio Bra­vo samt de­res tid­li­ge­re spil­ler No­li­to. Sidst­na­evn­te blev ef­ter­si­gen­de hen­tet for snu­den af net­op Bar­ce­lo­na, der vil­le ha­ve ham til­ba­ge i fol­den. På sam­me tid blev Ci­tys man­ge­åri­ge midt­ba­ne­ge­ne­ral Yaya Touré skub­bet la­en­ge­re og la­en­ge­re ud i kul­den, og et nyt Ci­ty-hold be­gynd­te at teg­ne sig. Et mi­ni-Bar­ce­lo­na.

Dog med for­be­hold, på­pe­ger Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen, der ik­ke ser Gu­ar­di­o­la klam­re sig til 4-3-3-spil­lesti­len, som han gjor­de i Bar­ce­lo­na-ti­den.

»Han er en af de mest nys­ger­ri­ge tra­e­ne­re i ver­den li­ge nu. Han har sin fi­lo­so­fi om at va­e­re bold­be­sid­den­de og genvinde bol­den, men sy­ste­mer­ne skif­ter han he­le ti­den. Det så vi i we­e­ken­den, da Ci­ty stil­le­de op i 3-2-2-3 mod Ever­ton. Så han er me­re eks­pe­ri­men­te­ren­de end den­gang og ind­ret­ter sig me­re ef­ter mod­stan­de­ren. Det gør hans hold me­re ube­reg­ne­ligt.«

For­ud for kam­pen har Gu­ar­di­o­la rost da­gens mod­stan­de­re. De er en ’ma­ski­ne’, har han sagt og sa­er­ligt frem­ha­e­vet de­res fryg­tind­g­y­den­de front­trio.

»De har tre fan­ta­sti­ske spil­le­re – Lio­nel Mes­si, Lu­is Suárez og Ney­mar – op­pe for­an. De er ut­ro­li­ge

i kon­traan­gre­bet. De er go­de til at byg­ge spil­let op. Det er et godt hold,« sag­de han for­le­den.

Og selv­føl­ge­lig gjor­de gent­le­man­den Pep Gu­ar­di­o­la det. Før hver ene­ste kamp og li­ge­me­get hvil­ket hold han tra­e­ner, ro­ser han mod­stan­der­ne og un­der­stre­ger sin respekt.

Respek­ten gen­ga­el­des da og­så i den ca­ta­lon­ske stor­by, hvor han sta­dig hu­skes for si­ne fi­re magi­ske år i spid­sen for klub­ben, hvor de vandt 14 tro­fa­e­er til hol­dets tro­fa­e­skab. Barn af klub­ben »Han er et barn af klub­ben, barn af La Ma­sia, født og op­vok­set i Ca­ta­lo­ni­en. Da de vandt Eu­ro­pa Cup’en i 1992, var det ham, der stod med po­ka­len og råb­te: ’Ind­byg­ge­re i Ca­ta­lo­ni­en, her har I den!’ så han bli­ver hyl­det, når han kom­mer til­ba­ge, in­gen tvivl om det,« forta­el­ler Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen.

Net­op Man­che­ster Ci­ty har fle­re gan­ge for­søgt at lok­ke Bar­ce­lo­nas stør­ste stjer­ner va­ek, og i det span­ske er man da og­så tra­et af ’ny­ri­ge opkom­lin­ge holdt op­pe af ara­bi­ske olie­pen­ge’, forta­el­ler kom­men­ta­to­ren. Men Gu­ar­di­o­las stjer­ne i Bar­ce­lo­na kan hol­de til det.

»Det er na­e­sten kun, hvis han skif­ter til Re­al Madrid, at han kan bli­ve upo­pu­la­er. Det vil­le va­e­re for­ra­e­de­ri i de­res øj­ne. Det bli­ver man ik­ke til­gi­vet for.«

Det er vig­tigt for Bar­ce­lo­na at ha­ve sin egen iden­ti­tet, en fi­lo­so­fi vi al­le kan gen­ken­de. Jeg tror, vi vil se det un­der Lu­is En­rique Pep Gu­ar­di­o­la, i 2014 om Lu­is En­rique Pep er en god ven, og det er me­get nemt at si­ge pa­e­ne ting om ham. Jeg er vild med an­grebs­ivri­ge tra­e­ne­re, og han er den bed­ste li­ge nu. Han er sik­ker på at bli­ve en af de bed­ste no­gen­sin­de Lu­is En­rique, om Pep Gu­ar­di­o­la

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.