Tour de ta­esk

BT - - SPORTEN -

NYE VE­JE na­er­mest ufrem­kom­me­ligt og må­nelands­skabs­ag­tigt om­rå­de. Chris Froo­me, den for­sva­ren­de vin­der, er ik­ke i tvlvl om, at 18. eta­pe med Col d’Izo­ard me­get vel kan få en af­gø­ren­de be­tyd­ning.

»Den eta­pe bli­ver et ba­est af en eta­pe. Min umid­del­ba­re for­nem­mel­se er, at lø­bet bli­ver vun­det el­ler tabt i bjer­ge­ne,« sag­de Chris Froo­me ved gårs­da­gens pra­e­sen­ta­tion. Hår­de stig­nin­ger Lø­bet, der be­gyn­der med en 13,8 ki­lo­me­ters en­kelt­start i ty­ske Düs­sel­dorf, bli­ver uden bro­sten og uden et hold­løb, og så vil der va­e­re fa­er­re af de al­ler­s­krap­pe­ste bjer­ge, det vil si­ge ka­te­go­ri 2, 1 og uden for ka­te­go­ri-stig­nin­ger­ne. I 2015 skul­le ryt­ter­ne for­ce­re 28 sav­tak­ke­de ud­for­drin­ger af dén ka­li­ber mod 25 i bå­de 2016 og 2014, men det tal vil i 2017 va­e­re bar­be­ret ned til 23 af slagsen. Til gen­ga­eld er de spredt ud over to uger i ste­det for at kom­me i sti­mer i Al­per­ne og Py­re­na­e­er­ne, og med isa­er seks stej­le stig­nin­ger som Col du Grand Co­lom­bi­er med en stig­nings­pro­cent på 22 pro­cent et en­kelt sted skal vi nok hur­tigt få Førsteud­for­dre­ren – Nairo Qu­in­ta­na (Mo­vistar) Den gam­le ra­ev – Al­ber­to Con­ta­dor (Trek-Se­gaf­redo) Den usyn­li­ge – Ri­chie Por­te (BMC) Out­si­de­ren – Ro­main Bar­det (Ag2R) en in­di­ka­tion af, om ryt­ter­ne har for­be­redt sig godt nok. De skal nok bli­ve ta­e­sket igen­nem.

Før­ste Tob­lero­ne-for­me­de ud­for­dring kom­mer al­le­re­de fem da­ge in­de i lø­bet med den me­get stej­le stig­ning Plan­che des Bel­les Fil­les i det øst­li­ge Frank­rig i Vo­ge­ser­ne. Med stig­nings­pro­cen­ter på op imod 20 pro­cent bli­ver det sand­syn­lig­vis her, at vi for før­ste gang får en prø­ve på, om klas­se­mentska­no­ner­ne har for­be­redt sig godt nok. Ag­gres­siv kør­sel Der­fra går tu­ren hur­tigt vi­de­re til Ju­rab­jer­ge­ne med skel­sa­et­ten­de eta­per på 8. og 9. da­gen, men med kun tre af­slut­nin­ger på top­pen af et bjerg i he­le lø­bet – med Col d’Izo­ard som én af dem – ga­et­ter Froo­me på, at lø­bet bli­ver låst op an­dre ste­der.

»Det kun­ne gø­re lø­bet me­re tak­tisk i bjer­ge­ne, men åb­ner for, at folk kø­rer me­get me­re ag­gres­sivt,« sag­de Chris Froo­me i går med hen­vis­ning til, at fa­er­re rig­tigt ud­mar­ven­de eta­per gi­ver plads til stør­re chan­cer an­dre ste­der.

Ryt­ter­ne kryd­ser stik vest ind over lan­det og ryk­ker der­fra ned imod Py­re­na­e­er­ne i syd, hvor de skal kø­re to eta­per i den bar­ske bjerg­ka­e­de. Der­fra går Tou­ren nord på til Mas­sif Cen­tral in­den mø­det med Al­per­ne, som bli­ver den sid­ste bjerg­ka­e­de i 2017-ud­ga­ven af Tour de Fran­ce.

Nor­malt slut­ter lø­bet med en bjer­ge­ta­pe, men i 2017 er sid­ste chan­ce for at vin­de tid på den gu­le trø­je en en­kelt­start i Mar­seil­le på 23 ki­lo­me­ter.

Fra det syd­fran­ske fly­ver ryt­ter­ne nord­på til Mont­geron, som er start­by på 21. eta­pe, der tra­di­tio­nen tro luk­ker lø­bet på ChampsÉlysées.

Den eta­pe bli­ver et ba­est af en eta­pe. Min umid­del­ba­re for­nem­mel­se er, at lø­bet bli­ver vun­det el­ler tabt i bjer­ge­ne Chris Froo­me om 18. eta­pe i 2017

Selv hvis Froo­me le­ver ef­ter Cas­per Chri­sten­sens Klovn-re­fe­ren­ce ’be­na­egt, be­na­egt, be­na­egt’, kan han ik­ke smy­ge sig uden om fa­vo­ritva­er­dig­he­den til Tour de Fran­ce. Sej­r­her­ren fra 2013, 2015 og 2016 vil i hvert fald nog­le år end­nu hø­rer til i top­pen af Tour-hie­rar­ki­et, og det er med god grund – Froo­me kan kø­re opad, an­gri­be nedad og kø­re en­kelt­start. Ret skal va­e­re ret – Con­ta­dor har ved fle­re lej­lig­he­der va­e­ret uhel­dig i Tour de Fran­ce, se­ne­st i 2016, da han ef­ter to styrt måt­te ud­gå. Na­e­ste år kom­mer ’El Pi­sto­lero’, der trods alt har vun­det Tou­ren to gan­ge tid­li­ge­re, dog til at kø­re for et an­det og me­re sam­men­tøm­ret hold, end Tin­koff var til sidst, og det er ef­ter­hån­den ved at va­e­re den 33-åri­ge spa­ni­ers sid­ste chan­ce. Ham skal vi nok få at se i top­pen af klas­se­men­tet. Bar­det kan ik­ke på sam­me må­de gem­me sig, som Por­te og Ya­tes kan, for han er fransk­mand og ud­skre­get til hjem­me­pu­bli­kum­mets sto­re håb for frem­ti­den. Med en 6. plads i 2014, en 9. plads i 2015 og en flot an­den­plads i 2016 vil det va­e­re use­ri­øst ik­ke at na­ev­ne Bar­det i fa­vo­rit­dis­kus­sio­nen, men så la­en­ge Chris Froo­me og må­ske end­da og­så Nairo Qu­in­ta­na kø­rer på cy­kel, får vi na­ep­pe Bar­det at se i den helt sto­re fa­vo­ri­trol­le. I hvert fald ik­ke som det ser ud li­ge nu.

Co­lom­bi­a­ne­ren ka­em­pe­de an­gi­ve­ligt med lidt syg­dom un­der som­me­rens Tour de Fran­ce. Det lød ik­ke umid­del­bart som en und­skyld­ning, men en for­kla­ring på, at Nairo Qu­in­ta­na ik­ke var dér. Og så al­li­ge­vel – han blev num­mer tre i Tour de Fran­ce og vandt se­ne­re Vu­el­ta a Es­paña for­an ... Chris Froo­me. Med fa­er­re en­kelt­start­ski­lo­me­ter i 2017 kan det me­get vel bli­ve året, hvor Qu­in­ta­na får sin før­ste Tour-sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.