Nu er den sto­re stem­me stil­le

Den le­gen­da­ri­ske ra­dio- og tv­kom­men­ta­tor Ni­els Chri­sti­an Ni­els-Chri­sti­an­sen er so­vet ind, 91 år gam­mel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Laurits Bak Lyck | la­ly@spor­ten.dk

En ha­e­der­s­mand og et godt men­ne­ske. En dyg­tig kom­men­ta­tor med en guds­benå­det stem­me. En mand med en kla­e­be­hjer­ne af uta­en­ke­lig stør­rel­se. Der er na­e­sten ik­ke nok ro­sen­de ord i det dan­ske sprog, når dansk sport­sjour­na­li­stiks kory­fa­e­er skal be­skri­ve de­res gam­le kol­le­ga Ni­els Chri­sti­an Ni­els-Chri­sti­an­sen, der for ny­lig dø­de ef­ter la­en­ge­re tids syg­dom.

Ni­els Chri­sti­an Ni­els-Chri­sti­an­sen blev i 1954 an­sat i Dan­marks Ra­dio, som de na­e­ste godt 40 år skul­le bli­ve hans an­det hjem. Det var her, han sam­men med Gun­nar ‘Nu’ Han­sen blev en af spor­tens iko­ni­ske stem­mer, når de uge ef­ter uge be­ret­te­de ind­le­ven­de fra sports­be­gi­ven­he­der i ind- og ud­land.

Blandt an­det nå­e­de han at kom­men­te­re fra ni ver­dens­mester­ska­ber i fod­bold, ot­te som­mer-OL og ni vin­ter-OL, in­den han lod sig pen­sio­ne­re.

Ni­els-Chri­sti­an­sen blev kendt for sin mar­kan­te og dy­be røst, som fle­re af kol­le­ger­ne fra den­gang i dag be­skri­ver som den bed­ste, der no­gen­sin­de har va­e­ret i dansk ra­dio. I sam­me stil som Gun­nar ‘Nu’ ma­le­de han liv­li­ge po­rtra­et­ter i ra­dio­en, som - om­end det nog­le gan­ge blev til skøn­ma­le­ri - trak lyt­ter­ne til i ho­be­tal.

Støt­te­de de un­ge repor­te­re

Fle­re af de, som selv skul­le bli­ve iko­ni­ske sport­s­stem­mer, støt­te­de sig som un­ge repor­te­re til Ni­els Chri­sti­an Ni­els-Chri­sti­an­sen. Heri­blandt Svend Ge­hrs, der i 1968 blev an­sat på DR:

»Han var utrolig hja­elp­som - spe­ci­elt over for de un­ge. Man kun al­tid hen­te støt­te hos Ni­els. Min al­ler­før­ste op­ga­ve var ved at gå helt galt, og jeg sad fuld­sta­en­dig lam­slå­et med 27 ki­lo­me­ter film. Så kom Ni­els for­bi, så jeg hav­de pro­ble­mer og kom ind og sat­te sig. Og selv­føl­ge­lig kla­re­de han det på nul kom­ma nul. Han red­de­de min røv.«

Og så­dan forta­el­ler de tid­li­ge­re kol­le­ger na­er­mest sam­stem­men­de om den nu af­dø­de kom­men­ta­tor. Ni­els Chri­sti­an Ni­els-Chri­sti­an­sen var al­tid klar med en hja­el­pen­de hånd.

Han fik ae­ren af at kom­men­te­re den al­ler­før­ste kamp fra den bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke i Tipslør­dag i novem­ber 1969, da Wol­ver­hamp­ton hjem­me vandt 1-0 over Sun­der­land. Tipslør­dag skul­le se­ne­re bli­ve spring­bra­et­tet for fle­re af dansk sports stør­ste stem­mer, som blandt an­dre Svend Ge­hrs, Tom­my Tro­el­sen og Claus Bor­re. Sidst­na­evn­te bed sa­er­ligt fast i Ni­els-Chri­sti­an­sens ene­stå­en­de hukom­mel­se.

»Han hav­de en kla­e­be­hjer­ne af en an­den ver­den. Når vi an­dre skul­le sid­de og ter­pe 30 si­ders ma­nuskript til en hel Sport­slør­dag, skul­le Ni­els ba­re la­e­se det to-tre gan­ge, og så kun­ne han det ude­nad. Det var fuld­sta­en­dig ex­cep­tio­nelt.«

Af den gam­le sko­le

Ni­els-Chri­sti­an­sen var af den gam­le sko­le, hvor man ik­ke si­ger no­get, hvis man ik­ke har no­get pa­ent at si­ge, og be­skri­ves af blandt an­dre Tom­my Tro­el­sen som ’en ha­e­der­s­mand’. Men pra­e­cis den til­gang til ar­bej­det vi­ste sig at bli­ve be­sva­er­lig for ham godt 20 år in­de i kar­ri­e­ren. For da le­gen­da­ri­ske Gun­nar ‘Nu’ stop­pe­de som chef på spor­ten i DR i 1976, blev det ef­ter ti­dens stan­dar­der na­tur­lig­vis hans høj­re hånd, Ni­els Chri­sti­an Ni­els-Chri­sti­an­sen, der over­tog.

Men den no­get kon­flikt­sky Ni­elsChri­sti­an­sen fandt sig al­drig til ret­te i chef­sto­len, hvor han skul­le age­re øver­ste le­der og ha­ve an­svar for he­le spor­ten. Han sav­ne­de at va­e­re på sta­dion, så ba­re et år ef­ter trå­d­te han til­ba­ge og blev igen kom­men­ta­tor. In­den han for­lod plad­sen var han dog med til at an­sa­et­te Claus Bor­re og Poul Erik An­der­s­son, der hver isa­er blev land­skend­te. Sidst­na­evn­te blev li­ge­som Ni­els-Chri­sti­an­sen se­ne­re ae­res­med­lem af Dan­ske Sport­sjour­na­li­ster.

Og net­op dén for­e­ning be­tød me­get for Ni­els Chri­sti­an Ni­els-Chri­sti­an­sen, ef­ter han i 1994 gik på pen­sion. Det var her, han mød­tes med si­ne tid­li­ge­re kol­le­ger og snak­ke­de om gam­le da­ge. Og ved den år­li­ge golf­tur­ne­ring sat­te han en ae­re i at va­e­re den, der spi­ste flest ål. Be­ret­nin­ger­ne går på, at han år ef­ter år kun­ne la­eg­ge åle­ben he­le vej­en langs tal­ler­ke­nens kant.

Op til han var i 80’er­ne, kom Ni­els Chri­sti­an Ni­els-Chri­sti­an­sen of­te på sta­dio­ner rundt om­kring og nød igen at le­ve sig ind i de sto­re dra­ma­er. De sid­ste par år var desva­er­re pla­get af en del syg­dom, og han til­brag­te sin sid­ste tid på ple­je­hjem.

For godt 30 år si­den blev Ni­els Chri­sti­an Ni­els-Chri­sti­an­sen skilt fra sin ko­ne. Han ef­ter­la­der sig dat­te­ren Vi­be­ke og søn­nen Jens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.