BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Han var det, man i gam­le da­ge kald­te en ha­e­der­s­mand. Han var så bun­dre­el og så fan­ta­stisk hja­elp­som. Der var sgu ik­ke no­get ondt skabt i ham. Det er den bed­ste ka­rak­te­ri­stik, jeg kan gi­ve, af ham. Og den vil­le jeg og­så ha­ve gi­vet, hvis han sta­dig var i li­ve. Jeg kan hu­ske ham, helt fra jeg var dreng, hvor jeg lyt­te­de til ham i ra­dio­en. Han var en frem­ra­gen­de ra­di­o­repor­ter og hav­de en af de bed­ste stem­mer no­gen­sin­de. Den var en me­get dyb, flot og vel­trim­met stem­me, som han gik me­get op i. Op til al­le mu­li­ge be­gi­ven­he­der sad han og sang og nyn­ne­de lidt for at var­me stem­men op. Det ken­der man jo slet ik­ke i dag. Han var spor­tens ha­e­der­s­mand. Det var en for­nø­jel­se at ar­bej­de sam­men med Ni­els, for han var al­tid pa­rat til at hja­el­pe en ung me­d­ar­bej­der - for det var jeg jo en­gang med go­de råd. Han var ut­ro­lig hja­elp­som, og der­for ef­ter­la­der han et stort og godt min­de i mig. Det, jeg og­så hu­sker ham for, er nytårs­ski­hop­pet fra Gar­mi­sch-Par­tenkir­chen, hvor han gav al­le søv­ni­ge dan­ske­re en fin op­le­vel­se med sin ka­rak­te­ri­sti­ske stem­me og si­ne fan­ta­sti­ske ord­valg. Jeg har godt vidst, at han var syg, men jeg hå­ber, han stil­le og ro­ligt har få­et fred. Den­gang fod­bold­land­skam­pe­ne kun blev sendt i ra­dio­en, var det et hårdt ar­bej­de at kom­men­te­re dem. Man var på he­le ti­den. I to gan­ge 45 mi­nut­ter – og i pau­sen. Så der­for tog Ni­els og Gun­nar ’Nu’ Han­sen en halv­leg hver. Ni­els sad så og for­be­red­te sig på Danmarks kamp mod Tjek­kos­lo­vaki­et. Og de hav­de en hal­f­ba­ck med et øst­eu­ro­pa­ei­sk navn, der var me­get sva­ert at ud­ta­le. Et af den slags med ot­te kon­so­nan­ter i tra­ek. Der­for gik han ind på Han­sens kon­tor og spurg­te Gun­nar ’Nu’ om, hvor­dan de skul­le ud­ta­le tjek­kos­lo­vak­kens navn. Sva­ret kom promp­te. ’Skal vi va­e­re eni­ge om, at den hal­f­ba­ck ik­ke får bolden,’ lød det fra Gun­nar ’Nu’. Og så­dan blev det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.