Ma­ri­es sto­re sorg

Prin­ses­se Ma­rie har mi­stet sin el­ske­de far­mor, ba­ro­nes­se Odi­le de Sai­rigné

BT - - NYHEDER - Julie Kragh | jukr@bt.dk

Odi­le de Sai­rigné var ik­ke ’ba­re’ prin­ses­se Ma­ri­es far­mor. Hun var og­så hen­des for­tro­li­ge og bed­ste ven. Det har den 40-åri­ge prin­ses­se tid­li­ge­re for­talt. Nu er den ele­gan­te far­mor gå­et bort.

»Prin­ses­sens far­mor er so­vet stil­le ind i sit hjem i Pa­ris i dag,« op­ly­ser Kon­ge­hu­sets kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling til BT.

Det er uden tvivl me­get tri­ste nyhe­der for prin­ses­se Ma­rie, der ved fle­re lej­lig­he­der har for­talt, hvor me­get hen­des far­mor har be­ty­det for hen­de.

Ma­rie er end­da opkaldt ef­ter sin far­mor - hen­des ful­de navn er Ma­rie Agat­he Odi­le.

»Hun er, ud over at hun er min far­mor, min bed­ste ven. Hun er 92 år, men sta­dig i god form. Hun er en me­get, me­get sta­erk kvin­de. Selv om hun har va­e­ret igen­nem man­ge ting, har hun he­le ti­den holdt ho­ve­d­et højt. Der­for er hun sta­dig frisk og rask, tror jeg. Hun har al­tid va­e­ret den sta­er­ke­ste i fa­mi­li­en, og jeg be­un­drer hen­de vildt,« for­tal­te prin­ses­se Ma­rie til uge­bla­det Fe­mi­na i 2010.

Net­op på grund af den na­e­re for­bin­del­se rej­ste prins Jo­a­chim og­så til Frank­rig for at be­de om ba­ro­nes­sens til­la­del­se til at gif­te sig med hen­des bar­ne­barn, in­den han fri­e­de til sin fran­ske ka­e­re­ste.

Ba­ro­nes­se Odi­le de Sai­rigné hav­de i før­ste om­gang va­e­ret lidt be­kym­ret over, at prins Jo­a­chim hav­de va­e­ret gift før, har prin­ses­se Ma­rie for­talt til Fe­mi­na.

»Jeg har delt man­ge hem­me­lig­he­der med min bed­ste­mor. Hun ser ik­ke på, hvad folk er, hun øn­sker ba­re, jeg er glad. Det før­ste, hun na­evn­te, var: ’Men han har va­e­ret gift før’. Det sag­de hun, in­den hun hav­de mødt ham,« for­tal­te prin­ses­se Ma­rie i 2010.

Si­den ty­der alt på, at prins Jo­a­chim og ba­ro­nes­se Odi­le fik et me­get fint for­hold, og hun var na­tur­lig­vis til ste­de i Mø­geltøn­der Kir­ke, da hen­des bar­ne­barn fik sin prins i 2008. Ha­ste­de til Pa­ris Da par­ret året ef­ter fik de­res før­ste fa­el­les barn - den nu sy­våri­ge prins Hen­rik - var hans ol­de­mor imid­ler­tid for sva­ge­lig til at kla­re tu­ren til Dan­mark.

I ste­det rej­ste par­ret til Frank­rig for­ud for bar­nedå­ben for at vi­se den lil­le prins frem.

I slut­nin­gen af novem­ber sid­ste år måt­te prin­ses­se Ma­rie af­ly­se to ar­ran­ge­men­ter for at ha­ste til Pa­ris for at til­brin­ge nog­le da­ge med sin sy­ge far­mor.

Prins Jo­a­chim og prin­ses­se Ma­rie hol­der net­op nu fe­rie på Scha­ck­en­borg slot sam­men med de­res børn i an­led­ning af sko­ler­nes ef­ter­års­fe­rie. Der blev i går fla­get på halv i an­led­ning af prin­ses­sens tab.

FO­TO: NI­KO­LAI LINARES

Prin­ses­se Ma­rie har mi­stet sin el­ske­de far­mor.

FO­TO: OLE BJØRK / ALL OVER PRESS

Ba­ro­nes­se Odi­le de Sai­rigné ses her til sit bar­ne­barns bryl­lup i Mø­geltøn­der Kir­ke i 2008 sam­men med prin­ses­se Ma­ri­es to halv­brød­re, Char­les Ca­val­li­er (til ven­stre) og Edou­ard Ca­val­li­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.