Gu­der­ne var ik­ke med FCK

FC Kø­ben­havn tab­te sin før­ste kamp i Cham­pions Le­ague i den­ne sa­e­son, da Lei­ce­ster med 1-0 hav­de bå­de kva­li­te­ten og gu­der­ne med sig

BT - - SPORTEN - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Jeg har al­drig set så man­ge kir­ker på så få kva­drat­me­ter som i Lei­ce­ster. De­res an­gri­ber hed­der Is­lam Sli­ma­ni. Og rundt på he­le Lei­ce­ster Ci­ty Sta­di­um ha­en­ger der små bud­dhi­sti­ske be­de-flag, som den thailand­ske klu­be­jer, Vi­chai Sri­va­d­dha­naprabha, har få­et ha­engt op, mens bud­dhi­sti­ske mun­ke har vel­sig­net spil­ler­ne og ba­nen. Gu­der­ne var alt­så – ik­ke over­ra­sken­de – på Lei­cesters si­de, da de en­gel­ske me­stre slog FC Kø­ben­havn 1-0 i tred­je kamp i Cham­pions Le­ague på mål af trolds­man­den Riy­ad Ma­hrez.

»WHO ARE YOU!,« råb­te de højlyd­te FC Kø­ben­havn-til­ha­en­ge­re med ja­ev­ne mel­lem­rum i før­ste halv­leg og pe­ge­de mod hjem­me­hol­dets fans. En hil­sen til ti­der­nes nok mest over­ra­sken­de Pre­mi­er Le­agu­e­vin­der. Men det er de alt­så, Pre­mi­er Le­ague-me­stre, og selv­om der ik­ke var klas­se­for­skel på de to hold i, var der al­li­ge­vel klas­se i for­skel­len på de af­gø­ren­de spil­le­re.

FC Kø­ben­havn kom el­lers ut­ro­ligt godt fra start. Ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken har i he­le op­tak­ten til kam­pen lagt va­egt på, hvor­dan Lei­ce­ster i 1-0-sej­ren over Por­to bra­ge­de frem som rø­de kof­fe­in-ty­re i det før­ste kvar­ter, og det så ud som om, FCK vil­le bru­ge den sam­me me­di­cin som mod­gift. Spar­ke­de mest langt Kø­ben­hav­ner­ne var på bol­den, stod højt på ba­nen og tur­de spil­le de sva­e­re af­le­ve­rin­ger. Lei­ce­ster spar­ke­de mest langt og for­ga­e­ves. Men sto­re chan­cer blev det ik­ke rig­tig til – for nog­le af hol­de­ne. Der­for skul­le vi helt hen til fem mi­nut­ter før pau­se, in­den de 30.000 hjem­me­fans fik de­ci­bel­må­le­ren til at spra­en­ge.

Benja­min Ver­bic, der nok ik­ke har Stå­le Sol­bak­kens stem­me som va­ek­k­eur, for­søg­te sig med en bryst­ta­em­ning for­an FCK-fel­tet, og da den mis­lyk­ke­des, ind­led­te Lei­ce­ster de­res an­greb mod 1-0-må­let. Is­lam Sli­ma­ni vandt en ho­ved­støds­du­el over Erik Jo­hans­son i fel­tet, og for­an mål var det ik­ke sva­ert for Riy­ad Ma­hrez at skub­be bol­den i mål til 1-0.

FCK nå­e­de og­så at få de­res stør­ste chan­ce kort in­den pau­sen. Et hjør­ne­s­park fra Ludwig Au­gustin­s­son ram­te An­dreas Cor­ne­li­us li­ge i pan­den, og den selv­til­lids­pum­pe­de an­gri­ber he­a­de­de hårdt mod mål, men li­ge for­bi Kas­per Sch­mei­chels stol­pe. Lei­ce­ster tog over An­den halv­leg var langt me­re do­mi­ne­ret af Lei­ce­ster. Ma­hrez kun­ne ha­ve øget til 2-0, hvis Erik Jo­hans­son ik­ke var kom­met på tva­ers for­an mål. Is­lam Sli­ma­ni kun­ne ha­ve gjort det sam­me, hvis ik­ke han var ble­vet dømt of­f­si­de kort ef­ter.

Fi­re mi­nut­ter før tid var det så Fe­de­ri­co San­tan­der, som kun­ne ha­ve ud­lig­net. An­ker­sens ind­la­eg sad, hvor det skul­le, men San­tan­der blev ge­ne­ret, så bol­den gik over Sch­mei­chels mål. Og i al­ler­sid­ste mi­nut fik Cor­ne­li­us så den al­ler­stør­ste chan­ce. Men trods en god af­slut­ning fra straf­feplet­ten, måt­te ’Cor­ner’ se sin lands­mand i Lei­ce­ster-må­let, Kas­per Schmeichel, red­de med en hur­tig re­ak­tion og en ud­strakt arm.

Og så måt­te FC Kø­ben­havn ta­ge hjem med et sna­e­vert ne­der­lag på 1-0. For fi­re år si­den spil­le­de Stå­le Sol­bak­ken og­så mod Lei­ce­ster. Den­gang vandt han med Wol­ver­hamp­ton. Det var i den na­est­bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke, og for at det ik­ke skal va­e­re løgn, var Kas­per Schmeichel, Wes Mor­gan, Dan­ny Drinkwa­ter, An­dy King og Ja­mie Var­dy og­så med den­gang.

Den­ne gang er Lei­ce­ster en­gelsk me­ster, har ni po­int ef­ter tre Cham­pions Le­ague-kam­pe, og FC kø­ben­havn er sta­dig li­ge så langt for­an Club Brug­ge, som før kam­pen, da bel­gi­er­ne i sid­ste mi­nut tab­te hjem­me til Por­to. Så må­ske kig­ger gu­der­ne al­li­ge­vel lidt mod Kø­ben­havn og­så.

Lei­cesters Riy­ad Ma­hrez (th.) er vaks med yder­si­den af po­ten på et ind­la­eg ta­et un­der mål, og FCK-ke­e­per Ro­bin Ol­sen er pris­gi­vet på af­slut­nin­gen, der af­gjor­de kam­pen i Lei­ce­ster. FO­TO: An­ders Kjaerbye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.