Fem nøg­le­e­ta­per i Tour de Fran­ce 2017

BT - - SPORTEN -

5. eta­pe Vit­tel-La Plan­che des Bel­les Fil­les, 160 km Ni­cki Sø­ren­sen kom­mer helt sik­kert til at smi­le af før­ste bjer­ge­ta­pe i Tour de Fran­ce, da den be­gyn­der i Vit­tel, hvor han vandt i 2009, men vi skal nok for­ven­te en me­re al­vor­lig gri­mas­se fra ryt­ter­ne 5. juli. Et stør­re tidstab vil hur­tigt sa­et­te dig bag­ud i klas­se­men­tet. 12. eta­pe Pau-Peyrag­u­des, 214 ki­lo­me­ter Fy for en ske­fuld! Før­ste eta­pe i Py­re­na­e­er­ne by­der på fem ka­te­go­ri­se­re­de stig­nin­ger, med Col de Pey­resou­de og Peyrag­u­des som de to sid­ste. Eta­pen er én af de kun tre, som slut­ter på top­pen af et bjerg. På det, der kun­ne lig­ne lø­bets dron­nin­ge­e­ta­pe, kan vi for­hå­bent­lig se frem til et slag mel­lem fa­vo­rit­ter­ne og ik­ke en tak­tisk bjerg­kør­sel, som vi så det så man­ge gan­ge sid­ste år. 17. eta­pe La Mu­re-Ser­re Che­va­li­er, 183 ki­lo­me­ter Col de la Croix de Fer, Col du Te­le­grap­he og Col du Ga­li­bi­er mar­ke­rer blot et ud­pluk af ud­for­drin­ger­ne på Al­pe­e­ta­pen fra hel­ve­de. Et godt bud på lø­bets kon­ge­e­ta­pe, som kom­mer to da­ge ef­ter an­den hvi­le­dag. Der­for kan den ob­jek­ti­ve be­trag­ter med ret­te ha­ve for­håb­nin­ger til, at ryt­ter­ne sta­dig vil ha­ve kra­ef­ter i be­ne­ne. 18. eta­pe Bri­an­con-Col d’Izo­ard, 178 ki­lo­me­ter Col d’Izo­ard har va­e­ret med i Tour de Fran­ce 34 gan­ge, men lø­bet er al­drig slut­tet på top­pen af det mod­by­de­li­ge bjerg. Land­ska­bet på top­pen af det 2.360 me­ter hø­je bjerg min­der me­re om et for­ladt må­neland­skab end et sted, der skal kø­res cy­kel­løb. Til gen­ga­eld forta­el­ler vej­en derop hi­sto­ri­en om et sted, der nok skal få en af­gø­ren­de ind­fly­del­se i lø­bet. 20. eta­pe Mar­seil­le (en­kelt­start), 23 ki­lo­me­ter Sam­men­lagt er der 36 ki­lo­me­ter en­kelt­start i na­e­ste års Tour de Fran­ce mod 54,5 i som­mer. Vi ved fra tid­li­ge­re, at kam­pen mod uret al­tid er en di­sci­plin, der ryster klas­se­men­tet, og med den al­ter­na­ti­ve pla­ce­ring på na­est­sid­ste­da­gen af lø­bet kom­mer vi po­ten­ti­elt til at stå med en alt­af­gø­ren­de én af slagsen na­e­ste som­mer. Hvis en lil­le bjerg­ged har sik­ret sig den gu­le fø­rer­trø­je in­den 20. eta­pe, bør han be­de til, at for­sprin­get er stort nok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.