’HAN HAR SET NOG­LE GRIM­ME TING DER­NE­DE’

Krigs­ve­te­ra­nen, der tirs­dag blev sig­tet for en ra­ek­ke bom­be­trus­ler, er ik­ke et ene­stå­en­de til­fa­el­de, vur­de­rer tals­mand for Ve­te­ra­nal­li­an­cen

BT - - NYHEDER - Jes­per Bruun Chri­sti­an­sen | jchr@bt.dk

Det er langt­fra før­ste gang. Og for­ment­lig hel­ler ik­ke sid­ste gang at en dansk krigs­ve­te­ran, med psy­ki­ske ar på sja­e­len ty­er til op­sigtsva­ek­ken­de hand­lin­ger i et des­pe­rat råb om hja­elp.

Det vur­de­rer Claus Sten­berg, tals­mand for or­ga­ni­sa­tio­nen Ve­te­ra­nal­li­an­cen, der ka­em­per for bed­re vil­kår for net­op dan­ske krigs­ve­te­ra­ner.

»Det er ik­ke me­re end et par år si­den, at vi så en ung ve­te­ran sen­de bom­be­trus­ler, og vi har si­den da op­le­vet fle­re ek­semp­ler, hvor ve­te­ra­ner har be­gå­et an­dre for­mer for kri­mi­na­li­tet, som i vir­ke­lig­he­den har va­e­ret et råb om hja­elp. Nog­le ve­te­ra­ner når helt der­ud, hvor de mi­ster ev­nen til at sø­ge hja­elp hos ven­ner, fa­mi­lie, hos kom­mu­nen el­ler i sid­ste en­de ved at la­de sig ind­la­eg­ge,« si­ger Claus Sten­berg til BT.

Frem til 9. novem­ber skal den 31-åri­ge dan­ske krigs­ve­te­ran sid­de va­re­ta­egts­fa­engs­let, sig­tet for at stå bag en by­ge af bom­be­trus­ler. Trus­ler, der man­dag før­te til, at fle­re of­fent­li­ge ste­der blev evaku­e­ret og luk­ket helt ned i ti­me­vis, mens bom­be­hunde un­der­søg­te ste­der­ne for spra­eng­stof.

In­gen af ste­der­ne blev der fun­det mista­en­ke­li­ge for­hold.

Mi­ste­de kon­takt med fa­mi­li­en

Den sig­te­des fa­mi­lie har ef­ter­føl­gen­de be­skre­vet, hvor­dan de plud­se­lig mi­ste­de al kon­takt til den 31-åri­ge for nog­le år si­den, hvor­ef­ter han grad­vist har iso­le­ret sig me­re og me­re fra om­ver­de­nen. Han li­der des­u­den af ptsd, ef­ter sin ud­sen­del­se til Af­g­ha­ni­stan.

Claus Sten­berg ken­der ik­ke den sig­te­de per­son­ligt, men har va­e­ret i kon­takt med fle­re, der ken­der den 31-åri­ge, blandt an­det fra ti­den som ud­sendt i Af­g­ha­ni­stan.

»Han bli­ver be­skre­vet som va­e­ren­de godt be­ga­vet, og at han var en dyg­tig sol­dat. Han var ud­sendt på hold fem i Af­g­ha­ni­stan, som var et af de tid­li­ge­re hold, der var der­ne­de. Og li­ge net­op hans de­ling var tem­me­lig hårdt ramt, hvor én blev dra­ebt, og en an­den fik spra­engt be­ne­ne af. Så han har set nog­le grim­me ting der­ne­de,« si­ger Claus Sten­berg.

Ptsd kan ul­me i åre­vis

Han un­der­stre­ger, at der dog er ta­le om et me­get lil­le få­tal af dan­ske krigs­ve­te­ra­ner, der når så langt ud, at de iso­le­rer sig selv fuld­sta­en­dig, for til sidst at ty til kri­mi­na­li­tet for at få op­ma­er­k­som­hed. Men han fryg­ter, at vi kom­mer til at op­le­ve en mar­kant stig­ning blandt de dan­ske ve­te­ra­ner fra kri­ge­ne i Irak og Af­g­ha­ni­stan, som må­ske end­nu ik­ke har få­et kon­sta­te­ret ptsd.

»Ptsd kan jo godt lig­ge og ul­me un­der over­fla­den i åre­vis. Men en en­kelt be­gi­ven­hed som en skils­mis­se el­ler en fy­re­sed­del fra job­bet kan va­e­re den ud­lø­sen­de fak­tor, der får det til at bry­de ud. Og så kom­mer ang­sten, de­pres­sio­nen og ly­sten til at iso­le­re sig. Og så har man plud­se­lig ri­ge­ligt med ’po­int’ på kon­to­en til en di­ag­no­se,« si­ger Claus Sten­berg.

AR­KIV­FO­TO: SØ­REN BID­STRUP

Hold fem hav­de en me­get hård tid i Af­g­ha­ni­stan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.