JOR­DEN BRA­EN­DER

BT - - NYHEDER -

EU-SVIN­DEL Thu­le­sen Da­hl. Så la­en­ge han af­vi­ser at la­eg­ge al­le bi­lag frem i fuld of­fent­lig­hed, vil sa­gen ik­ke rig­tig dø.

Man­dag be­slut­te­de DF at be­ta­le de 200.000 kr. til­ba­ge, som man i strid med reg­ler­ne fik fra Meld til at da­ek­ke ud­gif­ter­ne til par­tiets som­mer­grup­pe­mø­der i 2014 og 2015. Tirs­dag blev Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt smidt ud af DFs le­del­se, og sam­ti­dig ac­cep­te­re­de man at be­ta­le yder­li­ge­re 300.000 kr. til­ba­ge - bl.a. for me­di­e­tra­e­ning til Mes­ser­s­ch­midt, Stu­di­e­tur til luk­ket EU Det dre­jer sig og­så om pen­ge, som grup­pens tid­li­ge­re kas­se­rer og nu­va­e­ren­de grup­pe­for­mand An­ders Vi­sti­sen blandt an­det har va­e­ret med til at bru­ge på en tre­da­ges kon­fe­ren­ce i Bruxel­les for 40 an­sat­te i DF.

Stu­di­e­tu­ren fandt sted 14.-16. maj 2015 og in­de­holdt en rund­t­ur til EUs in­sti­tu­tio­ner. Men de var luk­ket på grund af hel­lig­da­ge.

Ra­diova­er­ten og den po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Jarl Cor­dua me­ner, at Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har ud­vist en høj grad af dob­belt­moral i den­ne sag.

»Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har i åre­vis kra­e­vet, at al­le an­dre skal la­eg­ge ting frem og sva­re på alt, og nu står han selv med uld i mund. Det er en dob­belt stan­dard. Han har jo na­er­mest va­e­ret en moralsk over­hund, der vid­ste, hvor­når tå­l­mo­dig­he­den var op­brugt med stats­mi­ni­ste­ren og an­dre. Men han har helt klart fejl­be­dømt, hvor Han har sto­let for me­get på Mes­ser­s­ch­midt. Det er en fejl­be­døm­mel­se af rang al­vor­lig den­ne sag er. Hvis han hav­de vidst, hvor me­get der vil­le kom­me frem, vil­le han ha­ve be­hand­let sa­gen helt an­der­le­des for et år si­den. Da stil­le­de han op i ko­ret og pe­ge­de fin­gre ad Rik­ke Karls­son. Han har sto­let for me­get på Mes­ser­s­ch­midt. Det er en fejl­be­døm­mel­se af rang. Det er ham, der skal ha­ve over­blik­ket. Han aspi­re­rer til at bli­ve fi­nans­mi­ni­ster, og så kan han ik­ke en­gang sty­re en lil­le bol­sje­bu­tik som Dansk Fol­ke­par­ti,« si­ger Jarl Cor­dua.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.