’Jeg kun­ne ik­ke se

BT - - NYHEDER -

Jeg kun­ne ha­ve gjort man­ge ting an­der­le­des, men jeg kun­ne ik­ke ha­ve gjort det ale­ne. Det er no­get, man er nødt til at gø­re sam­men på ar­bejds­plad­sen: Ta­le om det, fjer­ne skam­men Lot­te Ni­el­sen

Hvis du be­kym­rer dig om din le­ders syn på dig, så bed om et mø­de, hvor du gør det klart, hvad le­de­ren kan gø­re for at hja­el­pe dig. Forta­el så pra­e­cist som mu­ligt om di­ne be­kym­rin­ger og und­gå at bli­ve per­son­lig. Fø­ler du dig kra­en­ket, så sov på det, in­den du re­a­ge­rer, så din re­ak­tion bli­ver min­dre fø­lel­ses­la­det, og du ik­ke ri­si­ke­rer at mi­ste respekt.

er skam­fø­lel­sen knyt­tet til, hvad an­dre ta­en­ker om den per­son, man er. Jeg fø­ler mig dår­ligt be­hand­let. Jeg fø­ler mig mis­for­stå­et. Jeg er ik­ke en vig­tig del af fa­el­les­ska­bet. Jeg mang­ler op­la­e­ring og spar­ring. Vi kom­mer al­le til at op­le­ve for­an­drin­ger, som kan pres­se os i en pe­ri­o­de: nedska­e­rin­ger, en ny chef, it-sy­ste­mer, skils­mis­se el­ler fa­mi­lie­for­ø­gel­se. Spørg di­ne kol­le­ga­er: Er jeg den ene­ste, der er i tvivl her? Af­stem lø­ben­de for­vent­nin­ger til din ar­bejds­ind­sats med din le­der. Spørg din le­der, om du kan få ro til at ar­bej­de i en pe­ri­o­de, f.eks. hjem­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.