Ryg­ter om døds­syg play­boy

BT - - NYHEDER -

Han har va­e­ret kendt for at le­ve li­vet med fest og far­ver. Og da­mer – mas­ser af dem. 90-åri­ge Hugh Hef­ner har som grund­la­eg­ge­ren af tids­skrif­tet Play­boy sat et pi­kant pra­eg på den seksu­el­le fri­gø­rel­se. Men nu lak­ker det an­gi­ve­ligt mod en­den for den da­meg­la­de for­ret­nings­mand. Iføl­ge fle­re ame­ri­kan­ske me­di­er er Hugh Hef­ners hel­bred nem­lig så skran­ten­de, at han an­gi­ve­ligt skul­le lig­ge for dø­den. Det skri­ver blandt an­dre Pa­ge Six.

Sidst­na­evn­te me­die be­skri­ver, hvor­dan Hugh Hef­ner, som blandt ven­ner of­te ba­re går un­der nav­net ’Hef’, på det se­ne­ste har tabt sig utrolig me­get og nu slet ik­ke vi­ser sig i of­fent­lig­he­den la­en­ge­re.

»Han ser ud til at ve­je om­kring 40 ki­lo og ser vir­ke­lig syg ud. Hans an­sat­te for­sø­ger vir­ke­lig at hol­de det her skjult. Du skal end­da un­der­skri­ve en for­tro­lig­hed­ser­kla­e­ring for over­ho­ve­det at kom­me til at be­sø­ge ham,« for­tal­te en kil­de til me­di­et.

Det se­ne­ste bil­le­de af den slå­brok­kla­ed­te play­boy blev lagt op på hans Twit­ter­kon­to 1. ok­to­ber, hvor han og ko­nen Crystal Har­ris skal til at se en film i de­res pri­va­te bi­o­graf i Play­boy Man­sion. Her ses en smi­len­de Hugh Hef­ner som sa­ed­van­lig med ar­men om en kvin­de.

Men det har ik­ke få­et ryg­ter­ne til at fal­de til ro. Se­ne­st skri­ver Ra­darOn­li­ne, at Hugh Hef­ners ven­ner iføl­ge de­res op­lys­nin­ger fryg­ter, at han ik­ke har lang tid til­ba­ge.

Iføl­ge en kil­des ud­sagn til me­di­et skran­ter Hugh Hef­ner end­da så me­get, at han ik­ke la­en­ge­re kan gå og der­for må løf­tes til og fra en kø­re­stol. Der­for skal han nu an­gi­ve­ligt gem­me sig i sin luksus­vil­la Play­boy Man­sion i Los An­ge­les.

Men re­pra­e­sen­tan­ter for Hugh Hef­ner af­vi­ser ryg­ter­ne om, at han på no­gen må­de skul­le va­e­re syg. Han dø­jer med lidt rygs­mer­ter, men ud­over det skul­le den 90-åri­ge rig­mand sta­dig ny­de li­vet i ful­de drag og del­ta­ge ak­tivt i drif­ten af Play­boy.

Hugh Hef­ner selv har ik­ke man­ge kom­men­ta­rer til me­di­er­nes gis­nin­ger om hans snar­li­ge af­sked med ver­den. Sar­ka­stisk kom­men­tar På det so­ci­a­le me­die Twit­ter skrev han dog i en let­te­re sar­ka­stisk to­ne i be­gyn­del­sen af ok­to­ber, at han vil­le øn­ske, at de tabloi­de me­di­er i USA hav­de in­for­me­ret ham om sin syg­dom i bed­re tid, for så vil­le han da ha­ve haft mu­lig­hed for at af­ly­se si­ne we­e­kend­pla­ner.

Se­ne­ste nyt om Hugh Hef­ners pri­vat­liv var indtil nu sal­get af hans livs ejen­dom Play­boy Man­sion til­ba­ge i ju­ni. Ejen­dom­men blev sat til salg for om­kring 200 dol­lars og blev købt af na­bo­en, mil­li­ar­da­e­ren Da­ren Me­tro­pou­les, mod et ene­ste krav – nem­lig at Hugh Hef­ner bli­ver bo­en­de til sin død, før Da­ren Me­tro­pou­les kan flyt­te ind.

Den overdå­di­ge ejen­dom har blandt an­det en ten­nis­ba­ne, eget fit­nes­scen­ter, vinka­el­der, pri­vat bi­o­graf og har in­tet min­dre end 29 va­e­rel­ser plus et ga­este­hus med fi­re sove­va­e­rel­ser. Og for at gø­re det end­nu vil­de­re – vil­la­en har en til­la­del­se til at fun­ge­re som zoo­lo­gisk ha­ve.

Der­u­d­over er vil­la­en og­så be­rømt for sin ka­em­pe po­ol med vand­fald og en grot­te, hvor man­ge af Hugh Hef­ners fa­mø­se fe­ster er ble­vet af­holdt sam­men med hans Play­boy-bun­nies. Stjer­ner som blandt an­dre rap­pe­ren Snoop Dog har lagt vej­en for­bi vil­la­en for at fe­ste.

Play­boy-ma­ga­si­net så før­ste gang da­gens lys i 1953 med in­gen rin­ge­re end Ma­rilyn Mon­roe på for­si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.