FN mista­en­ker sund­heds­pro­jekt i My­an­mar for svin­del

BT - - NYHEDER -

FNs ud­vik­lings­or­ga­ni­sa­tion, Unops, har ad­va­ret Dan­mark og an­dre lan­de om, at der må­ske svind­les i My­an­mar med sund­heds­pro­jek­tet 3MDG - Fon­den for ud­vik­lings­mål i det 3. årtu­sind.

Det op­ly­ser Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et.

Pro­jek­tet styr­ker i sam­ar­bej­de med My­an­mars re­ge­ring lan­dets sund­heds­sek­tor, så de fat­ti­ge får bed­re be­hand­ling. Det ga­el­der kvin­der og føds­ler, kam­pen mod hiv og aids, tu­ber­kulo­se og ma­la­ria.

Dan­mark har be­talt 55 mil­li­o­ner kro­ner til fon­den, som og­så fi­nan­si­e­res af Au­stra­li­en, EU, Sve­ri­ge, Schweiz, Stor­bri­tan­ni­en og USA. Fon­den har haft et bud­get på godt 1,3 mil­li­ard kro­ner fra 2012 til 2017.

Dan­mark sid­der i fonds­be­sty­rel­sen, som FNs ud­vik­lings­or­ga­ni­sa­tion har ori­en­te­ret om be­skyld­nin­ger­ne for svin­del.

Der er ik­ke op­lyst be­løb for den mista­enk­te svin­del, for­di der er brug for for­tro­lig­hed i ef­ter­forsk­nin­gen. FNs ud­vik­lings­or­ga­ni­sa­tion har ind­ledt en un­der­sø­gel­se af be­skyld­nin­ger­ne om svin­del.

Indtil re­viso­rer­ne har af­slut­tet un­der­sø­gel­sen, vil FNs ud­vik­lings­or­ga­ni­sa­tion ori­en­te­re fonds­be­sty­rel­sen. Her vil Dan­mark føl­ge sa­gen nø­je, op­ly­ser Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.