’ ’

BT - - DEBAT -

le­del­sen i DF Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt PÅ KORT TID er Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt ved at sa­et­te som en be­last­ning, men på den lan­ge ba­ne ser de det he­le over styr med for smart ta­enk­ning an­gå­en­de ham sta­dig som et ak­tiv. De me­ner, at han sta­dig har EU-mid­ler, dår­lig ad­mi­ni­stra­tion, rod og sjusk og så man­ge ta­len­ter og er så po­li­tisk be­ga­vet , tro r jeg. hvad der ef­ter­hån­den lig­ner be­vidst snyd. Det er af Det kan en­de med alt for stor bal­la­de, epi­ske pro­por­tio­ner. Man kan kom­me

...hvis man hvis de smi­der ham ud af par­ti­et. Så til­ba­ge fra rig­tig me­get i dansk po­li­tik, man hol­der ham ta­et og gi­ver ham men hvis man bli­ver dømt in­kom­pe­tent,

bli­ver et håb om en frem­tid i par­ti­et. For i er det me­get sva­ert at kom­me

dømt in­kom­pe­tent, sam­me se­kund, man sa­ver be­ne­ne til­ba­ge. Den ma­eng­de og det om­fang af va­ek un­der ham, har man ham gå­en­de sa­ger, som vi har set her, pe­ger ef­ter­hån­den er det rundt i in­gen­mandsland, og hvad på en in­kom­pe­tent le­del­se. kan han så ik­ke fin­de på? Men det er me­get sva­ert at

Det kan godt va­e­re, at han har or­det i selv­følg­lig ren spe­ku­la­tion, skal det sin magt og på man­ge må­der er en bril­lant

kom­me til­ba­ge un­der­stre­ges. po­li­ti­ker, men så sto­re fejl er det for

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er jo sta­dig sva­ert for folk at til­gi­ve. na­est­for­mand for grup­pen Eu­ro­pa­ei­ske Man kan fra Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts kon­ser­va­ti­ve og re­for­mi­ster, så selv om han er per­spek­tiv hå­be på, at folk vil hu­ske sa­ger­ne strip­pet for nog­le chef-rol­ler i Dan­mark og i par­la­ments­grup­pen, som en prik i for­ti­den og ik­ke en lang ra­ek­ke pro­ble­mer. er han sta­dig na­est­for­mand der, hvor Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt skal sim­pelt­hen det ta­el­ler. Og så la­en­ge han er det, er han sta­dig med for­svin­de i en pe­ri­o­de. Så kan han lang­somt ar­bej­de i ga­met. sig til­ba­ge ved blandt an­det at va­e­re yd­myg og me­get

Han har jo med­delt, at han ik­ke stil­ler op til ar­bejd­s­om. For­di li­ge nu, mens det he­le bul­drer og Eu­ro­pa-Par­la­men­tet. Men det in­ter­es­san­te er, om bra­ger, så bli­ver det na­er­mest ge­ne­ren­de for va­el­ger­ne han vil stil­le op til Fol­ke­tin­get. Hvil­ket han el­ler at se på ham. For jo me­re man ser ham, jo me­re Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ik­ke har vil­let sva­re på for­bin­der man ham med den­de her sag. end­nu. Og hvis han ik­ke er op­stil­let til Fol­ke­tin­get til na­e­ste valg, hvad er han så?

LI­GE NU SER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.