Vi kom­mer til at sav­ne Oba­ma

BT - - DEBAT -

Du ved ik­ke, hvad du har, før du mi­ster det, syn­ger Ja­net Ja­ck­son. Hvis der er no­get, jeg har la­ert af Do­nald Trump og Hil­lary Cl­in­ton, så er det, hvor me­get jeg kom­mer til at sav­ne Oba­ma, der i dis­se da­ge sy­nes at va­e­re den ene­ste po­li­ti­ker i USA, der har over­skud. NÅR CL­IN­TON IK­KE for­sø­ger at bort­for­kla­re si­ne man­ge løg­ne om sin pri­va­te mail-ser­ver, for­sø­ger hun at frem­stil­le Trump som en ego­cen­trisk narcis­sist, en svind­ler, en bøl­le, en kvin­de­ha­der, en psy­ko­pat, en ra­cist, el­ler hvad man nu el­lers sy­nes at kun­ne ha­ef­te på den sa­e­re or­an­ge re­a­li­ty-stjer­ne, der har ero­bret den po­li­ti­ske dags­or­den i USA. Og når Trump ik­ke er op­ta­get af at for­kla­re, at det ba­re er harm­løs snak fra dren­ge­nes om­kla­ed­nings­rum, når han op­for­drer til fy­si­ske, seksu­el­le over­greb på kvin­der, så ta­ler han om, at Hil­lary bur­de sid­de i fa­engsel, har dja­e­vel­en bo­en­de i sit hjer­te og har en bag­del, som han ef­ter at ha­ve tjek­ket den ud, ik­ke er im­po­ne­ret af. TA­LER DE IK­KE om an­det, spør­ger du sik­kert dig selv. Jo, det gør de. Hil­lary frem­stil­ler og­så Trumps ker­ne­va­el­ge­re, der er den ame­ri­kan­ske hvi­de ROGER BUCH ar­bej­der­klas­se, som ud­skud – og Trump er i gang med et fron­ta­lan­greb på det ame­ri­kan­ske de­mo­kra­ti og bru­ger me­get tid på at så den 100 pro­cent for­ker­te op­fat­tel­se, at val­get er et bed­rag, hvor eli­ten vil svind­le Cl­in­ton til mag­ten.

Imens del­ta­ger Oba­ma i af­va­eb­nen­de in­ter­view og vi­deoblogs, hvor han med stor sel­viro­ni ta­ger gas på sig selv og det cir­kus af en valg­kamp, der fo­re­går om ører­ne på ham.

Mag­tens brynje har i pe­ri­o­der hvilet tungt på Oba­ma, og me­get er gå­et an­der­le­des, end han hav­de hå­bet, el­ler er ble­vet hånd­te­ret så dår­ligt, at han sik­kert in­derst in­de vil­le ha­ve øn­sket, at han hav­de hånd­te­ret det an­der­le­des.

Sund­heds­re­for­men Oba­ma­ca­re er i sva­e­re van­ske­lig­he­der og har be­hov for at bli­ve re­for­me­ret, hvis den skal kom­me til at vir­ke ef­ter hen­sig­ten. I DAG KAN al­le se, at USA ik­ke skul­le ha­ve for­ladt Irak, som man gjor­de det, da man ik­ke kun­ne bli­ve eni­ge med den iransk-sty­re­de og kor­rup­te al-Ma­liki om de juri­di­ske ram­mer for en fort­sat ame­ri­kansk til­ste­de­va­e­rel­se. Be­slut­nin­gen om at for­la­de Irak Mads Fug­le­de, var med til at ska­be det magt­t­om­rum, som IS vok­se­de i, mens Iraks di­let­tan­ti­ske ha­er skri­gen­de stak af fra slag­mar­ken.

Da det ara­bi­ske for­år spred­te håb i he­le ver­den om nye ti­der for et nyt og min­dre håb­løst og mid­delal­der­ligt Mel­le­mø­sten, var Oba­ma, der el­lers hav­de lo­vet re­gio­nens be­folk­ning, at han var på de­res si­de, me­get pas­siv.

HVAD ER PRO­BLE­MET? At for­val­te magt kra­e­ver et over­skud og en sel­viro­ni, som Oba­ma er den ene­ste, der vi­ser i dis­se da­ge i USA. Det vil jeg sav­ne

DA DET ARA­BI­SKE for­år nå­e­de Sy­ri­en, per­ver­te­re­de det sig, så det nu blev me­re og me­re do­mi­ne­ret af den mør­ke is­la­mis­me, som kun de mest gak­ke­de og re­la­ti­ve­ren­de ven­stre­o­ri­en­te­re­de ik­ke kan se er vor tids stør­ste svø­be. Oba­ma har et enormt me­dansvar for den­ne ud­vik­ling. Det vil­le en­hver ame­ri­kansk pra­esi­dent i sam­me si­tu­a­tion ha­ve. Men in­gen pra­esi­dent af­le­ve­rer et per­fekt regn­skab. At for­val­te magt kra­e­ver ev­nen til at tur­de be­gå fejl, la­e­re af dem og tur­de for­val­te mag­ten igen. At for­val­te magt kra­e­ver et over­skud og en sel­viro­ni, som Oba­ma er den ene­ste, der vi­ser i dis­se da­ge i USA. Det kom­mer jeg til at sav­ne.

For­valt­nings­chef ved Dan­marks Me­die -og Jour­na­list­højsko­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.