D til Kim Kar­das­hi­an

BT - - NYHEDER -

TILFANGETAGELSE de var po­li­ti­folk. En fejl, der ud­vik­le­de sig ka­ta­stro­falt.

»Jeg tog op til lej­lig­he­den med rø­ver­ne. Jeg blev bun­det og lagt i hånd­jern i lø­bet af de før­ste mi­nut­ter. Jeg var i Kim Kar­das­hi­ans va­e­rel­se. Én an­greb hen­de, mens en an­den var sam­men med mig. Jeg så Kim bli­ve he­vet ud af sen­gen,« forta­el­ler han til Daily Mail.

Den 28-åri­ge al­ge­ri­ske ph.d.-stu­de­ren­de og del­tids­an­sat­te sik­ker­heds­vagt for­søg­te at stop­pe rø­ver­ne ved at ha­ev­de, at han ik­ke vid­ste, hvem Kim Kar­das­hi­an var. Men uden held. Med et fast greb i nak­ken be­or­dre­de de ham op til hen­des va­e­rel­se, hvor han lå­ste sig selv og ger­nings­ma­en­de­ne ind med en ek­stra­nøg­le. Der­fra kun­ne han kun se til, mens su­per­stjer­nen tryg­le­de dem om at la­de hen­de va­e­re. ’Så be­gynd­te hun at skri­ge’ Hun sag­de, at hun kun hav­de kon­tan­ter på sig,

»Jeg sag­de til ham: ’Jeg be­der dig. Rør hen­de ik­ke.’ Jeg gen­tog det. Han sag­de, at jeg ik­ke skul­le va­e­re be­kym­ret, ’vi er her for pen­ge­ne’. Jeg gen­tog mig selv: ’Va­er sød ik­ke at gø­re hen­de ondt,« gen­forta­el­ler Ab­dul­ra­h­man til Daily Mail. Mens ger­nings­ma­en­de­ne råb­te til Kim Kar­das­hi­an, at hun skul­le hol­de mund, lag­de Ab­dul­ra­h­man en hånd på hen­des skul­der og rå­de­de hen­de til at va­e­re ro­lig. »Hun sag­de: ’Jeg har fa­mi­lie og børn’. Jeg sag­de: ’Og­så mig. Jeg har en søn’. Og så be­gynd­te hun at skri­ge igen. Der­for sat­te han (ger­nings­man­den, red.) Jeg hå­ber vir­ke­lig, hun (Kim Kar­das­hi­an, red.) har det bed­re, men jeg tror det ik­ke. Det var me­get, me­get, me­get skra­em­men­de. Du kan slet ik­ke fo­re­stil­le dig det ta­pe for hen­des mund. Et langt styk­ke ta­pe. He­le vej­en rundt om hen­des ho­ved.«

Rø­ve­ri­et fandt sted 4. ok­to­ber om nat­ten. Kort ef­ter kl. halv tre duk­ke­de de tre ma­end i po­li­ti­u­ni­for­mer op på lej­lig­heds­ho­tel­let. Gen­nem glas­dø­ren kun­ne Ab­dul­ra­h­man se de uni­form­s­kla­ed­te ma­end gø­re tegn til, at han skul­le åb­ne. Hat­te­ne. Jak­ker­ne. De ka­rak­te­ri­sti­ske re­flek­ser på tø­jet.

Ab­dul­ra­h­man fat­te­de ik­ke mi­stan­ke. Og så var ska­den sket. De fal­ske be­tjen­te lag­de ham straks i hånd­jern og først dér så han, at to af dem hav­de ele­fant­hu­er på, mens en tred­je hav­de truk­ket kra­ven helt op til øj­ne­ne. De tru­e­de med at dra­e­be ham.

»Vis os hen til rap­pe­rens hu­stru,« be­or­dre­de de.

’Hu­stru­en’ var Kim Kar­das­hi­an. Den ver­den­skend­te re­a­li­ty­stjer­ne, der lå i sin seng fle­re me­ter over dem. Og som kort for­in­den hav­de lagt et bil­le­de på In­s­ta­gram, hvor man ty­de­ligt kan se hen­des mas­si­ve di­a­man­tring til en va­er­di af 30 mil­li­o­ner kro­ner.

Ab­dul­ra­h­man hav­de dog ind­tryk af, at de ik­ke ane­de, hvor me­get den var va­erd, da de vir­ke­de ir­ri­te­re­de over, at hun ik­ke hav­de kon­tan­ter på sig. Sam­ti­dig kom det bag på dem, at hun ik­ke tal­te fransk.

Så Ab­dul­ra­h­man måt­te bry­de ind. Dys­se dem ned og age­re tolk, forta­el­ler han. Episo­den bandt dem sam­men Det var der­for og­så ham, der måt­te forta­el­le, hvem Pa­scal Du­vi­er var, da hans navn plud­se­lig duk­ke­de op på Kim Kar­das­hi­ans rin­gen­de te­le­fon. Det var hen­des bo­dygu­ard, op­ly­ste han. Og hvis hun ik­ke fik lov at be­sva­re opkal­det, vil­le han va­e­re der in­den la­en­ge med po­li­ti­et i ha­e­le­ne. Det fik rø­ver­ne til at stik­ke af.

Fem mi­nut­ter se­ne­re duk­ke­de bo­dygu­ar­den op og be­fri­e­de ham.

»Da Kim Kar­das­hi­an gik, kram­me­de hun mig, og jeg for­tal­te hen­de, at det vig­tig­ste var, at vi var uskad­te og i li­ve. Når du er sam­men med no­gen i så­dan en op­le­vel­se, er der no­get, der bin­der jer sam­men. Jeg hå­ber vir­ke­lig, hun har det bed­re, men jeg tror det ik­ke. Det var me­get, me­get, me­get skra­em­men­de. Du kan slet ik­ke fo­re­stil­le dig det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.