Kø­ben­hav­ner­ne flyt­ter

BT - - NYHEDER - An­del flyt­te­de

Per 1. ok­to­ber 2016 er 1.126 ud af 3.901 stats­li­ge ar­bejds­plad­ser ryk­ket fra ho­ved­sta­den til provin­sen. 14 pro­cent af me­d­ar­bej­der­ne har valgt at flyt­te med el­ler at pend­le til job­bet. Thi­sted Lemvig 15 Holste­bro Ring­kø­bing Es­b­jerg 93 Karup Her­ning 16 Bil­lund Rand­bøl Tøn­der 7 35 Ikast 67 Brøn­der­s­lev Vi­borg 25 Sil­ke­borg 37 Aal­borg Aar­hus 32 Skan­der­borg Fre­de­ri­cia 7 Mid­del­fart Ha­der­s­lev 22 Søn­der­borg Hjør­ring Fre­de­riks­havn 12 Djursland Oden­se Au­gu­sten­borg Grenå Hol­ba­ek Ud­be­ta­ling Dan­mark-cen­tre Nye år­sva­erk til ind­dri­vel­se og ud­byt­te­kon­trol hos Skat Sla­gel­se Kor­sør 191 Stil­lin­ger som i op­gø­rel­sen ik­ke er ud­spe­ci­fi­ce­ret på en­kel­te by­er An­tal år­sva­erk der skal flyt­tes 3.901 111 Na­est­ved, Hor­sens Sorø per 1. okt. 2016 (i alt 1.126) Ny­kø­bing Fal­ster 73 Røn­ne* 5 Hil­le­rød Ring­s­ted Na­est­ved Vor­ding­borg 27 NYE TI­DER Det er kun et få­tal af de an­sat­te på de ud­flyt­te­de stats­li­ge ar­bejds­plad­ser, der har for­ladt ho­ved­sta­den for at føl­ge med de­res job. He­le 86 pro­cent har sagt op og er ble­vet i Kø­ben­havn.

Det op­ly­ste er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) og skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) på et pres­se­mø­de i Hjør­ring i går.

Her gjor­de de sta­tus over ud­flyt­nin­gen, som skal ryk­ke i alt 3.900 ar­bejds­plad­ser fra ho­ved­sta­den og ud i lan­det.

Et år ef­ter, at re­ge­rin­gen frem­lag­de pro­jek­tet, er 1.126 stil­lin­ger flyt­tet fra Kø­ben­havn. Kun 14 pro­cent af stil­lin­ger­ne er be­sat af me­d­ar­bej­de­re, som er flyt­tet med, el­ler som nu pend­ler til og fra ar­bej­de. Kom­pe­ten­te an­sø­ge­re Ge­ne­relt er det dog lyk­ke­des at skaf­fe kom­pe­ten­te folk til de ud­flyt­te­de job, lød det på pres­se­mø­det.

Nog­le ste­der har det vel at ma­er­ke haft en ne­ga­tiv be­tyd­ning, at me­d­ar­bej­de­re fra Kø­ben­havn ik­ke er flyt­tet med – for ek­sem­pel i form af la­en­ge­re sags­be­hand­ling­sti­der.

Men ud­skift­ning i me­d­ar­bej­der­sta­ben kan i sig selv al­li­ge­vel va­e­re en for­del, på­pe­ge­de skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen.

»Der er stor ud­skift­ning, og det gi­ver ri­si­ko for vi­den­stab. Men det kan og­så en­de med, at man får en me­re ef­fek­tiv op­ga­ve­løs­ning, end man har haft tid­li­ge­re,« sag­de han.

Net­op fa­ren for tab af vi­den og er­fa­ring er gen­tag­ne gan­ge ble­vet frem­ha­e­vet som en ulem­pe ved re­ge­rin­gens ud­flyt­nings­plan.

Men nye an­sig­ter og fri­ske øj­ne kan me­get vel bli­ve en ge­vinst for de stats­li­ge in­sti­tu­tio­ner, når de flyt­ter ud i lan­det.

Det vur­de­rer øko­nom Klaus Lin­de­gaard fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Han rå­d­gi­ver i re­gio­nal ud­vik­ling og for­sker i ud­flyt­ning af ar­bejds­plad­ser.

»Jeg me­ner ik­ke, at man skal va­e­re be­kym­ret for vi­den­stab. Selv­føl­ge­lig vil der va­e­re en over­gangs­pe­ri­o­de. Men det er og­så en chan­ce for at få ny vi­den og nye kom­pe­ten­cer ind i or­ga­ni­sa­tio­ner­ne.

Ver­den står jo ik­ke stil­le, så det kan der må­ske va­e­re be­hov for,« si­ger han. Nem­me­re at fin­de nyt job Hos fag­for­e­nin­gen Djøf, der blandt an­det or­ga­ni­se­rer juri­ster og øko­no­mer, er op imod 1.500 med­lem­mer be­rørt af flyt­te­pro­jek­tet. Her over­ra­sker det ik­ke, at de fle­ste me­d­ar­bej­de­re har valgt at si­ge op og bli­ve i Kø­ben­havn.

»Det er en me­get stor be­slut­ning at ryk­ke sig selv og fa­mi­li­en op med ro­de og flyt­te til en an­den del af lan­det,« si­ger for­mand Lisa Herold Fer­bing.

For­sker Klaus Lin­de­gaard fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet med­gi­ver, at der er men­ne­ske­li­ge om­kost­nin­ger ved ud­flyt­nin­gen af ar­bejds­plad­ser – isa­er for dem, der si­ger op for at bli­ve i Kø­ben­havn.

»Til gen­ga­eld er ho­ved­stads­om­rå­det det stør­ste ar­bejds­mar­ked for kon­tor- og vi­dens­ar­bej­de. Så sam­men­lig­net med re­sten af lan­det er det nem­me­re at fin­de et nyt ar­bej­de der,« si­ger han.

For de til­ba­ge­blev­ne Djøf-med­lem­mer i ho­ved­sta­den går det da og­så godt med at fin­de et an­det job, forta­el­ler fag­for­e­nin­gens for­mand.

»Og sam­ti­dig med­fø­rer flyt­nin­gen af ar­bejds­plad­ser­ne, at der op­står nye job­mu­lig­he­der for vo­res med­lem­mer rundt om i he­le Dan­mark,« si­ger Lisa Herold Fer­bing.

En op­ta­el­ling vi­ser, at der til knap 1.100 ud­flyt­te­de stil­lin­ger har va­e­ret godt 21.000 an­sø­ge­re.

Ud­be­ta­ling Dan­mark-cen­tre Au­gu­sten­borg Tøn­der Ska­els­kør Ring­s­ted Fre­de­ri­cia 136 Røn­ne, Her­ning, Aal­borg, Ri­be, Oden­se, 13 11 60 Vi­borg Ri­be Es­b­jerg Ny­kø­bing F

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.