Svinkløv Ba­de­ho­tel kan bli­ve for­søgs­pro­jekt

BT - - NYHEDER -

Re­ge­rin­gen er vil­lig til at gø­re genop­fø­rel­sen af Svinkløv Ba­de­ho­tel til et nyt for­søgs­pro­jekt in­den for kyst­turis­me. Det si­ger er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V).

»Hvis det er nød­ven­digt i for­hold til at op­fø­re et nyt ba­de­ho­tel, så har jeg op­for­dret for­pag­ter­par­ret til at sen­de en an­søg­ning om et nyt for­søgs­pro­jekt,« si­ger Tro­els Lund Poul­sen.

Re­ge­rin­gen ud­pe­ge­de sid­ste år ti for­søgs­pro­jek­ter lan­det over, hvor der gi­ves dis­pen­sa­tio­ner til at byg­ge ek­sem­pel­vis ho­tel­ler ved ky­sten.

Ek­sem­pel­vis blev der gi­vet grønt lys til pro­jekt Søn­der­vig Fe­ri­e­park med 500 fe­ri­e­hu­se og ba­de­land ved Søn­der­vig på Vest­ky­sten.

Be­søg i klit­ter­ne

Mi­ni­ste­ren var i går på be­søg ved brandt­om­ten i klit­ter­ne ved Svinkløv.

Her be­sig­ti­ge­de han re­ster­ne af det gam­le ho­tel fra 1925 sam­men med for­pag­ter­par­ret Lou­i­se og Ken­neth Han­sen.

Fon­den bag Svinkløv Ba­de­ho­tel har tid­li­ge­re meldt ud, at man øn­sker at genop­fø­re ba­de­ho­tel­let.

En genop­byg­ning af ho­tel­let i det fre­de­de om­rå­de vil sand­syn­lig­vis kra­e­ve nye dis­pen­sa­tio­ner fra reg­ler­ne.

Og her kom­mer for­søgs­pro­jek­ter­ne ind i bil­le­det, forta­el­ler mi­ni­ste­ren.

»Et for­søgs­pro­jekt er ka­rak­te­ri­se­ret ved, at der gi­ves dis­pen­sa­tio­ner i for­hold til reg­ler in­den for ek­sem­pel­vis strand­be­skyt­tel­ses­linj­en og kyst­na­er­heds­zo­nen.

Og det kan me­get vel va­e­re nød­ven­digt, hvis Svinkløv skal op­byg­ges i en ny og mo­der­ne form,« si­ger Tro­els Lund Poul­sen.

Bred op­bak­ning

Ef­ter at ho­tel­let bra­end­te nat­ten til 26. sep­tem­ber, var fle­re po­li­ti­ke­re ude med sym­pa­ti­er­kla­e­rin­ger for det iko­ni­ske ba­de­ho­tel.

Tro­els Lund Poul­sen reg­ner så­le­des med, at der vil va­e­re bred po­li­tisk op­bak­ning til at gø­re Svinkløv til et nyt for­søgs­pro­jekt.

»Jeg har no­te­ret mig, at al­le par­ti­er sy­nes, det er en god idé at gi­ve til­la­del­se til et for­søgs­pro­jekt li­ge net­op, når det ga­el­der Svinkløv.

Det vil jeg selv­føl­ge­lig te­ste par­ti­er­ne på, si­ger han.

Det var en de­fekt tør­re­tum­b­ler, der var år­sag til, at Svinkløv Ba­de­ho­tel bra­end­te ned til grun­den.

In­gen ga­e­ster kom til ska­de ved bran­den.

FO­TO: BEN­NY LIND

Er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen vil se vel­vil­ligt på en an­søg­ning fra for­pag­ter­par­ret Ken­neth og Lou­i­se Han­sen om at gø­re Svinkløv Ba­de­ho­tel til et nyt for­søgs­pro­jekt for kyst-turis­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.