Så me­get ko­ster det at flyt­te

BT - - NYHEDER -

Re­ge­rin­gen skøn­ne­de i be­gyn­del­sen, at pri­sen for ud­flyt­ning af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser vil­le bli­ve op mod en mil­li­ard kro­ner. Skøn­net er ju­ste­ret til 887 mil­li­o­ner kro­ner. Der er af­sat 400 mil­li­o­ner kro­ner på fi­nans­lo­ven for 2016 til ud­flyt­nin­gen. I re­ge­rin­gens fi­nans­lo­vs­for­slag for 2017 er der af­sat yder­li­ge­re 190 mil­li­o­ner kro­ner. Re­sten ven­tes at kun­ne fi­nan­si­e­res af de be­rør­te mi­ni­ste­ri­er gen­nem blandt an­det hus­le­je­be­spa­rel­ser. Kil­de: Er­hvervs- og Va­ekst­mi­ni­ste­ri­et /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.